Sự khác biệt giữa Tỷ lệ Ngân hàng và Tỷ lệ Căn bản

Sự khác biệt chính - Tỷ giá của ngân hàng so với lãi suất cơ bản

Kiến thức về tỷ lệ ngân hàng và lãi suất cơ bản là rất quan trọng đối với cả người đi vay và người cho vay. và các chính sách của chính phủ. Chênh lệch chủ yếu giữa tỷ lệ ngân hàng và lãi suất cơ bản là tỷ lệ ngân hàng là tỷ lệ mà ngân hàng trung ương trong nước cho vay các ngân hàng thương mại, trong khi lãi suất cơ bản là tỷ lệ mà các ngân hàng thương mại cho vay ra công chúng dưới hình thức cho vay.

NỘI DUNG
1. Tổng quan và Chênh lệch khác nhau
2. Ngân hàng là gì?
3. Tỷ lệ cơ sở là gì?
4. So sánh từng bên - Tỷ lệ ngân hàng so với tỷ lệ cơ sở
5. Tóm tắt

Tỷ lệ Ngân hàng

Tỷ lệ Ngân hàng còn được gọi là ' suất chiết khấu ' và là tỷ lệ mà ngân hàng trung ương cho vay các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng thương mại có số tiền dự trữ tối thiểu để duy trì và khi ngân hàng đạt đến mức ngưỡng tối thiểu này, họ vay từ ngân hàng trung ương. Điều này thường được thực hiện dưới hình thức các khoản vay ngắn hạn. Xác định tỷ lệ ngân hàng thường được thực hiện hàng quý để kiểm soát nguồn cung tiền trong nền kinh tế.

Ngân hàng trung ương có trách nhiệm duy trì ổn định tài chính của một nền kinh tế. Nguồn cung tiền trong nền kinh tế được kiểm soát bởi ngân hàng trung ương bằng cách sử dụng hai cách, có mối liên hệ với nhau.

Chính sách tài khóa

Đây là những chính sách của chính phủ để tác động đến các điều kiện kinh tế vĩ mô như kiểm soát thất nghiệp, lạm phát và tỷ giá trong nền kinh tế.

Chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ bao gồm các hành động để quản lý cung tiền và lãi suất (lãi suất vay và tiết kiệm) trong nền kinh tế.

E. g. Nếu tỷ lệ lạm phát đang gia tăng trong nền kinh tế và chính phủ muốn kiểm soát nó, thì mức lãi suất cao hơn có thể được cung cấp cho công chúng như động cơ tiết kiệm nhiều hơn. Do đó, cung tiền trong nền kinh tế sẽ giảm.

Tỷ lệ cơ sở

Tỷ lệ cơ sở là tỷ lệ mà các ngân hàng thương mại cho vay đối với công chúng. Lãi suất cơ bản không được thấp hơn lãi suất của Ngân hàng. Các ngân hàng hoạt động như một trung gian, chấp nhận tiền gửi từ người tiết kiệm và cho vay các quỹ cho người đi vay. Lợi nhuận của họ bắt nguồn từ sự lây lan giữa tỷ lệ họ trả cho các khoản tiền và tỷ lệ họ nhận được từ người đi vay và được ghi nhận là ' Lãi suất Lãi suất Mềm ' (NIM).

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ cơ sở

Điều kiện kinh tế

Các điều kiện kinh tế ở một quốc gia đang bị thay đổi theo thời gian với những bước đi thuận lợi và không thuận lợi.Trong cuộc suy thoái kinh tế (giảm hoạt động kinh tế ở một quốc gia) nơi mà niềm tin tiêu dùng là các ngân hàng thương mại thấp sẽ cho vay với tỷ lệ thấp hơn với ý định tăng chi tiêu của người tiêu dùng. Khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi và khách hàng đang chi tiêu nhiều hơn các ngân hàng sẽ bắt đầu tăng dần lãi suất dần dần.

Tính chất của đường cong lợi suất

Các ngân hàng liên tục cố gắng tăng thu nhập ròng. Mối quan hệ giữa lãi suất ngắn và dài hạn là một yếu tố quan trọng để các ngân hàng cân nhắc vì họ có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn nếu lãi suất ngắn hạn thấp hơn lãi suất dài hạn trung bình. Mối quan hệ này được miêu tả trong một 'đường cong năng suất' là một đại diện đồ hoạ về an toàn lãi suất cố định được vẽ dựa trên khoảng thời gian.

Khách hàng

Các ngân hàng cũng xem xét các yếu tố cụ thể đối với khách hàng mà họ cho vay; tỷ lệ mà ngân hàng cho vay đối với khách hàng cá nhân cũng có thể khác nhau dựa trên sự tin cậy của khách hàng. Nếu khách hàng tương ứng có mức độ tín nhiệm cao và mối quan hệ lâu dài với ngân hàng thì khách hàng đó có thể sẽ nhận được khoản vay với lãi suất ưu đãi so với khách hàng kém tín dụng.

Hình 1: Chênh lệch giữa Tỷ lệ Ngân hàng và Tỷ lệ Căn bản

Sự khác biệt giữa Tỷ lệ Ngân hàng và Tỷ lệ Căn cứ là gì?

- Điều khác biệt giữa Bảng trước ->

Tỷ lệ Ngân hàng so với Tỷ lệ Căn bản

Tỷ lệ ngân hàng là tỷ lệ mà chính phủ cho vay các ngân hàng thương mại. Tỷ lệ cơ sở là tỷ lệ mà các ngân hàng thương mại cho các ngân hàng vay vốn ra công chúng.
Đánh giá Đặc điểm
Giá được cung cấp có thể thay đổi từ một ngân hàng thương mại sang một ngân hàng khác. Giá được cung cấp có thể thay đổi từ khách hàng này sang khách hàng khác.

Tóm lược - Tỷ lệ giữa ngân hàng và cơ sở

Tóm lại, sự khác biệt chính giữa tỷ lệ ngân hàng và lãi suất cơ bản nằm ở tổ chức tài chính quyết định và đưa ra mức lãi suất nói trên. Tỷ lệ ngân hàng được quyết định bởi ngân hàng trung ương của một nền kinh tế để kiểm soát nguồn cung tiền. Tỷ lệ cơ sở là tỷ lệ mà các ngân hàng thương mại cho vay vốn ra công chúng và điều này phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thị trường hiện tại.

Tham khảo:

"Tỷ giá ngân hàng. " Investopedia . N. p. , Ngày 21 tháng 8 năm 2015. Web. 05 tháng 2 năm 2017.

Fontinelle, Amy. "Chính sách tài khóa. " Investopedia . N. p. , Ngày 30 tháng 12 năm 2015. Web. 05 Tháng 2 năm 2017.

"Làm thế nào một cuộc suy thoái có thể ảnh hưởng đến mức lãi suất cho vay cá nhân. " Làm thế nào một cuộc suy thoái có thể ảnh hưởng đến lãi suất cho vay cá nhân - Web Tài chính . N. p. , n. d. Web. 05 Tháng 2 năm 2017.

Fuhrmann, CFA Ryan C. "Các Ngân hàng đặt ra lãi suất như thế nào đối với khoản vay của bạn. " Investopedia . N. p. , Ngày 22 tháng 6 năm 2016. Web. 06 Tháng 2 năm 2017.

DePersio, Greg. "Tại sao các ngân hàng thương mại lại vay mượn từ Cục Dự trữ Liên bang? " Investopedia . N. p. , Ngày 28 tháng 7 năm 2015. Web. 06 tháng 2 năm 2017.