Chênh lệch giữa cổ phần vốn cổ phần và cổ phần ưu đãi

Sự khác biệt chính - Cổ phần Vốn cổ phần ưu đãi

với mục đích chính là huy động vốn để mở rộng. Vốn cổ phần là phần vốn chủ sở hữu của công ty nhận được thông qua việc bán quyền sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư công và có thể được phát hành dưới dạng cổ phiếu cổ phần hoặc cổ phần ưu đãi. Chênh lệch chủ yếu giữa cổ phần và cổ phần ưu đãi là cổ phần sở hữu thuộc sở hữu của chủ sở hữu chính của công ty trong khi cổ phần ưu đãi có các quyền ưu đãi về cổ tức và trả vốn.

NỘI DUNG
1. Tổng quan và Chênh lệch khác nhau
2. Cổ phiếu Vốn cổ phần là gì?
3. Cổ phiếu ưu đãi là gì?
4. So sánh từng bên - Cổ phần Vốn cổ phần Vai trò Ưu đãi

Cổ phần Vốn cổ phần là gì?

Cổ phần vốn cổ phần, còn được gọi là cổ phần phổ thông hoặc cổ phần phổ thông , đại diện cho quyền sở hữu của công ty. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Duy trì quyền biểu quyết độc quyền cho các cổ đông cổ phần cho phép họ tránh các bên khác tham gia vào các quyết định quan trọng như sáp nhập và mua lại và bầu thành viên hội đồng quản trị. Mỗi cổ phần đều có một phiếu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một số công ty nhất định cũng có thể phát hành một phần cổ phiếu không có quyền biểu quyết.

Cổ đông nắm giữ cổ phần cũng nhận được cổ tức với tỷ lệ biến động kể từ khi cổ tức được trả sau cổ đông ưu đãi. Trong trường hợp thanh lý công ty, tất cả các chủ nợ và cổ đông ưu đãi sẽ được thanh toán trước cổ đông. Như vậy, cổ phần có rủi ro cao hơn so với cổ phần ưu đãi.

Hình 1: Chứng khoán cổ phần

Cổ phần ưu đãi là gì?

Cổ phần ưu đãi thường được phân loại là chứng khoán lai vì cổ tức có thể được thanh toán với lãi suất cố định hoặc thả nổi. Các cổ phần này không có quyền biểu quyết trong các vấn đề của công ty, tuy nhiên, nhận được cổ tức với một tỷ lệ bảo đảm. Hơn nữa, cổ đông ưu đãi được thanh toán trước cổ đông trong trường hợp thanh lý; do đó, rủi ro do những điều này mang lại tương đối thấp. Cổ đông sở hữu thường được coi là người cho vay vốn cho công ty hơn là chủ sở hữu thực tế.

Quyết định đầu tư cổ phần hay cổ phần ưu đãi tùy thuộc vào những rủi ro mà nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận và yêu cầu về lợi nhuận. Đối với cổ đông phổ thông, mục đích chính của việc nắm giữ cổ phần là nhận được sự tăng vốn (tăng giá cổ phiếu). Cổ phần ưu đãi chủ yếu được nắm giữ để nhận được một khoản thu nhập cố định dưới hình thức cổ tức.

Các loại Cổ phần ưu đãi

Cổ phần ưu đãi tích lũy

Cổ đông sở hữu ưu đãi thường nhận cổ tức bằng tiền mặt. Nếu cổ tức không được trả trong một năm tài chính do lợi nhuận thấp hơn, thì cổ tức sẽ được tích luỹ và phải trả cho cổ đông vào một ngày sau đó.

Cổ phần ưu đãi không tích lũy

Loại cổ phần ưu đãi này không có cơ hội để yêu cầu thanh toán cổ tức vào một ngày sau đó.

Cổ phần ưu đãi có sự tham gia

Loại cổ phần ưu đãi này có thêm cổ tức nếu công ty đáp ứng các mục tiêu về hiệu quả đã xác định trước ngoài khoản chi trả cổ tức thông thường.

Cổ phần ưu đãi chuyển đổi

Cổ phần ưu đãi này có lựa chọn để được chuyển thành một số cổ phiếu phổ thông tại một ngày trước khi thỏa thuận.

Hình 2: Các loại Cổ phần Ưu tiên

Sự khác biệt giữa Cổ phần Vốn cổ phần và Cổ phần Ưu tiên là gì?

- Các bài báo ở giữa trước Bảng ->

Cổ phần Vốn cổ phần so với Cổ phần ưu đãi

Cổ phần của Công ty đại diện cho quyền sở hữu của Công ty.

Cổ phần ưu đãi được xem là người cho vay vốn hơn là chủ sở hữu. Quyền biểu quyết
Cổ phần có quyền biểu quyết.
Cổ phần ưu đãi không có quyền biểu quyết. Giải quyết thanh lý
Cổ đông công ty cổ phần sẽ được giải quyết cuối cùng trong trường hợp thanh lý.
Cổ đông ưu đãi sẽ được thanh toán trước cổ đông. Quyền chuyển đổi
Không thể thực hiện quyền chuyển đổi.
Một số loại cổ phần ưu đãi nhất định có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu vốn cổ phần. Tham khảo:

"Câu lạc bộ Luật Công ty: Công ty Giải pháp Công ty Luật. "

Câu lạc bộ Luật Công ty: Các loại cổ phần . N. p. , n. d. Web. 03 tháng 2 năm 2017. Horton, Melissa. "Chênh lệch giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông là gì? "

Investopedia . N. p. , Ngày 04 tháng 11 năm 2004. Web. 03 tháng 2 năm 2017. "Bỏ phiếu. "

Investopedia . N. p. , Ngày 23 tháng 11 năm 2003. Web. 03 Tháng 2 năm 2017. "So sánh Cổ phiếu phổ thông, Tài sản Ưu tiên và Khoản nợ Mở rộng không giới hạn. "

Không giới hạn . N. p. , n. d. Web. 03 Tháng 2 năm 2017. Hình ảnh Nhắc nhở:

"100 cổ phần của Đường sắt Great Western Chicago" của H. Michael Miley (CC BY-SA 2. 0) qua Flickr