Sự khác biệt giữa tăng cổ tức và cổ tức Quỹ tương hỗ

Sự khác biệt chính - Cổ tức tăng trưởng và cổ tức Quỹ

Sự khác biệt chính giữa tăng trưởng cổ tức và quỹ đầu tư cổ tức là < tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là tỷ lệ tăng trưởng hàng năm mà cổ tức của một cổ phiếu cụ thể phải trải qua trong khoảng trong khi quỹ cổ tức chia cổ tức là cổ phiếu quỹ đầu tư vào các công ty trả cổ tức. Sự tăng trưởng của cổ tức là một khía cạnh quan trọng được các cổ đông xem xét khi họ muốn nhìn thấy xu hướng tăng trưởng cổ tức. Quỹ tương hỗ cổ tức đã trở nên phổ biến như là một lựa chọn đầu tư trong thời gian gần đây.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và Chênh lệch khác nhau
2. Tăng trưởng cổ tức là gì
3. Quỹ Dividend Mutual Fund là gì
4. So sánh từng bên - Tăng cổ tức so với Quỹ chia cổ tức
5. Tóm tắt
Sự tăng trưởng của cổ tức là gì?

Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là tỉ lệ tăng trưởng hàng năm mà cổ tức của một cổ phiếu nhất định trải qua trong một khoảng thời gian. Cổ tức tăng trưởng là một yếu tố quan trọng mà các cổ đông quan tâm. Khả năng của một công ty để trả cổ tức ổn định là một dấu hiệu cho thấy công ty có lợi nhuận. Hơn nữa, nhiều nhà đầu tư thích nhận cổ tức như là một dòng thu nhập ổn định. Vì lý do này, các công ty cố gắng duy trì một xu hướng ổn định và đi lên trong thanh toán cổ tức.

-2->

Tăng trưởng cổ tức được tính bằng cách sử dụng 'mô hình tăng trưởng cổ tức' được gọi là 'mô hình chiết khấu cổ tức' (DDM). Mô hình này tính giá trị của một cổ phiếu không bao gồm các điều kiện thị trường hiện tại.

Giá cổ phiếu = D

1 / rg D

1 = Cổ tức dự kiến ​​trong năm 1 r = Tỷ lệ hoàn vốn yêu cầu

g = tốc độ tăng trưởng

E. g. Công ty BCD dự kiến ​​sẽ trả cổ tức cho mỗi cổ phần là $ 0. 80 cho năm tài chính kế tiếp. Cổ tức dự kiến ​​sẽ tăng 5% mỗi năm sau đó. Cổ đông dự kiến ​​tỷ lệ lợi nhuận 7% từ cổ phiếu của BCD. Giá cổ phiếu của BCD là,

Giá cổ phiếu = $ 0. 80 / (7% -5%)

= 40 $
Do mô hình tăng trưởng cổ tức tạo điều kiện cho việc tính toán giá trị của cổ phiếu mà không có ảnh hưởng của điều kiện thị trường hiện tại nên đây là một công cụ rất hữu ích để các nhà đầu tư so sánh công ty và ngành công nghiệp. Tuy nhiên, có hai giả định chính trong mô hình này:

Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức (g) là không đổi, có thể không đúng chính xác.

  • Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức (g) không thể vượt quá tỷ lệ hoàn vốn yêu cầu (r). Nếu g lớn hơn r, điều này chỉ ra rằng cổ phiếu có một giá trị âm, là không chính xác.
  • Hình 01: Các công ty cố gắng duy trì xu hướng tăng cổ tức

    Quỹ Dividend Mutual Fund là gì?

Quỹ tương hỗ cổ tức là các quỹ đầu tư chứng khoán đầu tư vào các công ty trả cổ tức. Quỹ tương hỗ cổ tức là một lựa chọn đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn có nguồn thu nhập ổn định. Hơn nữa, họ thường tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn so với nhiều lựa chọn đầu tư khác như tài chính trái phiếu.

Việc đầu tư vào các quỹ đầu tư cổ tức phải có yêu cầu đầu tư tối thiểu và cần được nêu trong Bản cáo bạch, là văn bản pháp luật bao gồm các chi tiết của quỹ. Chủ yếu, do tính chất tạo thu nhập của họ, quỹ chia sẻ cổ tức phù hợp nhất cho các nhà đầu tư đã nghỉ hưu. Quỹ tương hỗ cổ tức là các lựa chọn đầu tư ít rủi ro hơn so với các loại quỹ khác, ví dụ như quỹ tương hỗ tăng trưởng. Thu nhập của các quỹ tương hỗ cổ tức được đánh thuế là thu nhập bình thường. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu quỹ chia sẻ trong một Tài khoản hưu trí cá nhân (IRA) (một lựa chọn đầu tư khi một khoản tiền được đầu tư và thu hồi được thực hiện sau khi hoàn thành một khoảng thời gian nhất định), thuế sẽ được hoãn lại cho đến khi rút tiền bắt đầu.

Sự khác biệt giữa tăng trưởng cổ tức và Quỹ đầu tư cổ tức là gì?

-

Tăng trưởng cổ tức so với quỹ chia cổ tức

Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là tỷ lệ tăng trưởng hàng năm mà cổ tức cổ phiếu cụ thể phải trải qua trong một khoảng thời gian.

Quỹ tương hỗ cổ tức là các quỹ đầu tư chứng khoán đầu tư vào các công ty trả cổ tức. Thiên nhiên
Sự tăng trưởng của cổ tức là một dấu hiệu của sự vững mạnh tài chính của một công ty.
Đầu tư vào quỹ chia cổ tức là một chiến lược tương đối ít rủi ro hơn tạo ra một dòng thu nhập ổn định. Thuế
Tăng trưởng trong cổ tức được đánh thuế là thu nhập bình thường, dẫn đến thuế cao hơn khi tăng trưởng cao.
Thuế được hoãn lại trong một khoảng thời gian nhất định trong các quỹ tương hỗ cổ tức được lựa chọn như Quỹ hưu trí cá nhân. Sự khác biệt giữa tăng trưởng cổ tức và quỹ đầu tư cổ tức là sự khác biệt trong đó tăng trưởng cổ tức là tỷ lệ tăng trưởng hàng năm mà cổ tức của một cổ phiếu nhất định trải qua trong một khoảng thời gian, trong khi lợi tức cổ tức quỹ là các quỹ đầu tư cổ phiếu đầu tư vào các công ty trả cổ tức. Mô hình tăng trưởng cổ tức là một công cụ phân tích đầu tư hữu ích giúp các nhà đầu tư so sánh các lựa chọn đầu tư. Các nhà đầu tư thích mức thu nhập ổn định thấp có thể có lợi từ việc đầu tư vào các quỹ đầu tư cổ tức. Tài liệu tham khảo:

1. "Mô hình tăng trưởng Gordon. "Đầu tư xây dựng câu trả lời và bảo vệ sự giàu có của bạn thông qua giáo dục Nhà xuất bản của Các ngân hàng tiếp theo có thể thất bại. N. p. , n. d.Web. 10 tháng 4 năm 2017.

2. "Tỉ lệ tăng trưởng cổ tức: Mọi thứ bạn cần biết. "Wyatt Đầu tư nghiên cứu. N. p. , n. d. Web. 12 tháng 4 năm 2017.

3. Thune, Kent. "Tìm hiểu cách thức và lý do để đầu tư vào quỹ cổ tức. " Sự cân bằng. N. p. , n. d. Web. 10 tháng 4 năm 2017.
Hình ảnh được phép bởi:
1. "Cơ cấu vốn thay thế - Chính sách chia cổ tức" By Jonruse15 - Bảng tính (CC BY-SA 4. 0) thông qua Commons Wikimedia