Sự khác biệt giữa kinh tế chỉ huy và kinh tế thị trường

Kinh tế Chỉ huy so với Kinh tế Thị trường

Nền kinh tế có thể được coi là bất cứ điều gì và mọi thứ liên quan đến sản xuất và tiêu dùng hàng hoá và các dịch vụ trong một quốc gia hoặc một khu vực. Các lĩnh vực nghiên cứu nói về nền kinh tế là kinh tế. Các lĩnh vực kinh tế chính là kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô. Có ba loại hình nền kinh tế chủ yếu; cụ thể là nền kinh tế thị trường, nền kinh tế chỉ huy và nền kinh tế hỗn hợp. Nền kinh tế hỗn hợp là sự kết hợp của nền kinh tế thị trường và nền kinh tế chỉ huy.

Trong nền kinh tế thị trường, giá cả hàng hoá và dịch vụ được xác định theo hệ thống giá tự do do cung và cầu hàng hoá hoặc dịch vụ. Nói cách khác, đó là một hệ thống kinh tế thị trường tự do; có nghĩa là thị trường được tự do quyết định giá dựa trên nhu cầu và cung cấp, và không có sự can thiệp từ bất kỳ bên nào. Kinh tế thị trường tự do và nền kinh tế tự do doanh nghiệp là những cái tên khác được sử dụng để chỉ kinh tế thị trường.

Kinh tế chỉ huy là một hệ thống kinh tế, trong đó chính phủ của quốc gia kiểm soát các yếu tố sản xuất và đưa ra tất cả các quyết định về việc sử dụng chúng và về phân phối thu nhập. Đó là, ở đây các nhà hoạch định chính phủ quyết định sản xuất ra gì, làm thế nào để sản xuất và cho người sản xuất. Kinh tế chỉ huy còn được gọi là nền kinh tế kế hoạch. Trong nền kinh tế này, chính phủ sở hữu quyền sở hữu tất cả đất đai, vốn và các nguồn lực khác. Ở đây, chính phủ sẽ quyết định làm thế nào để phân phối đầu ra đã được sản xuất trong số dân cư.

Sự khác nhau giữa Kinh tế thị trường và Kinh tế Chỉ huy là gì?

Cả nền kinh tế thị trường và lệnh chỉ có một số đặc điểm khác nhau, tuy nhiên lý do chính cho sự khác biệt là mức độ can thiệp của chính phủ, điều này rất khác nhau. Nghĩa là, sự can thiệp của chính phủ nằm ở hai thái cực trong hai hệ thống kinh tế. Trong nền kinh tế chỉ huy, chính phủ đã can thiệp đầy đủ, trong khi không có hoặc ít ảnh hưởng của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.

Trong hệ thống kinh tế chỉ huy, việc ra quyết định tập trung, trong khi ở nền kinh tế thị trường, việc ra quyết định được thực hiện bởi nhiều cá nhân; nghĩa là, việc ra quyết định được phân quyền. Nền kinh tế thị trường là một nền kinh tế dựa trên phân công lao động, nhưng không phải là nền kinh tế chỉ huy. Trong nền kinh tế thị trường, giá cả hàng hoá và dịch vụ được xác định bằng cung và cầu, trong khi giá trị nền kinh tế chỉ huy được chính phủ xác định. Lựa chọn hàng hoá sẵn có cho khách hàng cao hơn theo hệ thống kinh tế thị trường so với hệ thống kinh tế chỉ huy.

Trong nền kinh tế chỉ huy, đất đai và các nguồn lực khác thuộc sở hữu của chính phủ, trong khi trong nền kinh tế thị trường, quyền sở hữu đất đai và các nguồn lực là với cá nhân hoặc doanh nghiệp.Trong nền kinh tế chỉ huy, phân phối hàng hoá và dịch vụ do chính phủ quyết định, trong khi đó trong nền kinh tế thị trường, việc phân phối do các công ty quyết định. Trong nền kinh tế chỉ huy, chính phủ quyết định số lượng đầu ra, trong khi trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu quyết định số lượng đầu ra.