Sự khác biệt giữa Sổ Sách Kế Toán và Kế Toán

Sổ Sách Kế Toán & Kế Toán

Sổ Sách Kế Toán và kế toán là hai phòng ban khác nhau liên quan đến tài khoản của công ty. Sổ sách kế toán là giai đoạn ban đầu, trong đó chúng tôi giữ hồ sơ thu nhập và chi tiêu, trong khi các kế toán viên kế toán phân tích hoạt động tài chính của công ty và lập báo cáo. Cả hai đều rất quan trọng cho việc quản lý thích hợp và thành công về tài chính của một doanh nghiệp.

Một cách đơn giản, ghi chép các giao dịch tài chính của một công ty hay cá nhân là kế toán, như bán hàng, mua sắm, thu nhập và chi tiêu. Theo truyền thống, nó được gọi là kế toán vì hồ sơ được giữ trong sách; bây giờ có phần mềm cụ thể cho mục đích này, nhưng tên cũ vẫn còn được sử dụng. Thông thường, các nhân viên kế toán được chỉ định để giữ hồ sơ một cách chính xác và chính xác. Hoạt động này rất quan trọng đối với sức khoẻ tài chính của một công ty vì nó báo cho ban quản lý về tình trạng tài chính của công ty. Các sách thường sử dụng là sổ sách kế toán, sổ cái, sổ tiền mặt và sổ kiểm tra kinh doanh, nhiều loại khác cũng được sử dụng, tùy theo tính chất kinh doanh. Một nhân viên kế toán tham gia vào một hoạt động tài chính cụ thể trong cuốn sách tương ứng và đăng lên sổ cái. Một mục nhập và nhập cảnh đôi là hai loại sổ sách kế toán. Như tên đề xuất, trong một mục duy nhất, một giao dịch được ghi trong ghi nợ hoặc trong cột tín dụng của cùng một tài khoản, nhưng trong trường hợp nhập hai lần, hai mục của mỗi giao dịch được chuyển đến sổ cái, một trong cột ghi nợ và các khoản khác thuộc nhóm tín dụng .

Kế toán

Kế toán liên quan đến tổ chức ghi âm, báo cáo và phân tích hoạt động tài chính của một công ty. Lập báo cáo về tài sản và nợ phải trả thuộc thẩm quyền của kế toán. Kế toán cũng chịu trách nhiệm về việc đưa ra các báo cáo tài chính hàng tháng và các tờ khai thuế hàng năm. Các phòng kế toán cũng chuẩn bị ngân sách của công ty và lên kế hoạch cho vay. Hơn nữa, họ phân tích chi phí của sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Bây giờ một ngày, Kế toán được gọi là ngôn ngữ kinh doanh, vì nó cung cấp thông tin bắt buộc cho nhiều người, ví dụ, Kế toán quản trị là chi nhánh, mà giữ quản lý của công ty thông báo. Kế toán tài chính thông tin cho người bên ngoài, như ngân hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan, về hoạt động tài chính của công ty. Bản chất của thông tin cho người bên ngoài và bên trong là khác nhau, đó là lý do tại sao các công ty lớn cần cả hai chi nhánh này.

- Sự khác biệt và tương đồng

Cả hai bộ phận khác nhau của bộ phận tài chính,

kế toán liên quan đến việc giữ hồ sơ hệ thống về hoạt động tài chính của

của công ty, trong đó

kế toán

là phần kế tiếp, phân tích các hồ sơ này để chuẩn bị các báo cáo và đề xuất khác nhau. Sổ sách kế toán trong thủ tục giúp quản lý công việc quản lý hoạt động tài chính hằng ngày của công ty, trong khi Kế toán biện minh cho những hành động tài chính này và tìm ra lý do của họ. Trong các công ty lớn, phòng kế toán cũng rất lớn để phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp, mặt khác, một cá nhân thường làm Sổ Sách Kế Toán hoặc ở hai người nhất tham gia vào hoạt động này, ngay cả ở các công ty lớn. Kết luận Sổ Sách Kế Toán và Kế Toán là điều thiết yếu cho sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. Sổ sách kế toán là rất quan trọng vì nó là giai đoạn chính của việc giữ hồ sơ tài chính và kế toán là xây dựng các phân tích dựa trên gạch của kế toán.