Chênh lệch giữa các khoản tạm ứng và các khoản dự phòng

Chi phí dự phòng

Chi phí và các khoản dự phòng là những khía cạnh thiết yếu của báo cáo tài chính của công ty và phục vụ mục đích cung cấp cho người sử dụng tài chính thông tin chi tiết về tình hình tài chính hiện tại của công ty và những thay đổi dự kiến ​​trong tương lai. Cả hai khoản dự phòng và các khoản dự phòng đều quan trọng không kém, và kế toán phải đảm bảo rằng chúng được ghi chép chính xác. Do sự khác biệt tinh tế giữa các khái niệm, chúng dễ bị nhầm lẫn và hiểu lầm. Bài viết sau đây sẽ làm nổi bật sự khác biệt giữa chúng và giải thích những gì họ thực sự miêu tả trong các báo cáo tài chính của một công ty.

Các khoản tiền tạm ứng là gì?

Các khoản chi phí phải trả được thực hiện cho các khoản chi phí hoặc doanh thu mà công ty đã biết và được ghi nhận vào báo cáo tài chính khi xảy ra, trước khi trao đổi tiền mặt và quỹ. Hình thức kế toán này đảm bảo rằng tất cả các thông tin tài chính bao gồm cả doanh thu về tín dụng và cuối tháng lãi phải trả được ghi nhận trong kỳ. Các khoản phải thu được tính vào các khoản phải trả như tiền lương phải đến vào cuối tháng và các khoản phải thu như các khoản tiền mà khách hàng nhận được. Các khoản phải trả là một thành phần quan trọng trong báo cáo kế toán bởi vì chúng cho thấy số tiền mà công ty được biết nhận và thanh toán trong tương lai có thể giúp công ty chuẩn bị tốt hơn các nguồn lực và kế hoạch cho tương lai bằng cách kết hợp thông tin này vào quá trình ra quyết định.

Các điều khoản là gì?

Khi công ty trông đợi một khoản tiền mặt trong tương lai do một sự kiện dự đoán, công ty sẽ dành một khoản tiền nhất định để thanh toán những chi phí này khi họ đến. Đây được gọi là quy định về thuật ngữ kế toán, và theo các tiêu chuẩn báo cáo tài chính, một công ty có nghĩa vụ phải ghi lại thông tin này trong sổ kế toán. Giữ các khoản dự phòng cho các chi phí dự kiến ​​trong tương lai sẽ giúp công ty kiểm soát được tài chính và đảm bảo có đủ tiền để chi trả cho các khoản chi phí cần thiết, nếu và khi nào phát sinh. Các loại dự phòng khác nhau bao gồm các khoản dự phòng giảm giá của tài sản và dự phòng nợ khó đòi. Các khoản dự phòng giảm giá của tài sản là khoản tiền được giữ lại để thay thế tài sản khi tài sản trở nên lỗi thời hoặc bị hư hỏng. Các khoản dự phòng nợ khó đòi được giữ với giả định rằng khoản nợ phải trả sẽ không được thanh toán lại, do đó công ty không gây ra tổn thất lớn trong trường hợp xảy ra điều tồi tệ nhất xảy ra.

Sự khác biệt giữa các khoản tiền tạm ứng và các khoản dự phòng là gì?

Thông tin được ghi nhận theo các điều khoản và dự phòng trong báo cáo tài chính tạo thuận lợi cho việc ra quyết định và đảm bảo rằng các quyết định của công ty dựa trên các khoản thu và chi phí dự kiến ​​trong tương lai.Các khoản phải trả được thực hiện cho cả khoản thu và thanh toán, trong khi các khoản dự phòng chỉ được thực hiện cho các khoản chi phí dự kiến ​​trong tương lai. Các khoản phải trả đảm bảo rằng dữ liệu kế toán được ghi nhận khi thu nhập hoặc chi phí được làm rõ, thay vì chờ các khoản tiền thực sự trao đổi. Mặt khác, các khoản dự phòng được ghi nhận khi các chi phí hoặc khoản lỗ trong tương lai của một công ty như là một phương pháp chuẩn bị cho các chi phí đó thông qua một khoản tiền mặt để sử dụng an toàn, nếu và khi nào xảy ra thiệt hại.

Tóm lại,

Chi phí cộng dồn và các khoản dự phòng

• Các khoản phải thu và các khoản dự phòng là rất cần thiết vì nó cho thấy các bên liên quan của công ty về các loại thu nhập và chi phí dự kiến ​​của công ty và giúp các nhà quản lý công ty trong việc ra quyết định và lập kế hoạch.

• Các khoản dự phòng được lập cho các chi phí đã biết và dự kiến ​​sẽ được thực hiện trong tương lai, trong khi đó các khoản dự phòng được lập cho các khoản lỗ dự kiến ​​trong tương lai, để các khoản lỗ này có thể được thu hồi từ các khoản dự phòng.

• Các khoản phải thu được thực hiện cho các khoản thu nhập dự kiến, cũng như chi phí, và các khoản dự phòng chỉ được thực hiện thay cho các khoản dự toán.