Sự khác biệt giữa chi phí nhân tố và giá thị trường

Chi phí Yếu tố so với Giá thị trường

Có một số chi phí liên quan đến việc sản xuất hàng hoá và cung cấp dịch vụ. Nhiều chi phí này liên quan đến đầu vào vào quá trình sản xuất, thuế do chính phủ chi trả và các chi phí khác liên quan đến hoạt động trong một môi trường kinh doanh năng động. Tất cả các chi phí sản xuất, tiếp thị, quảng cáo, vv liên quan đến sản xuất hàng hoá và dịch vụ cần được cộng vào giá cuối cùng của sản phẩm để có thể có lợi nhuận. Bài báo xem xét 2 khái niệm; chi phí nhân tố và giá thị trường giúp hiểu cách thức người sản xuất đến với giá bán và giải thích sự tương đồng và sự khác biệt giữa chi phí nhân tố và giá thị trường.

Chi phí nhân tố là gì?

Có một số đầu vào được đưa vào quy trình sản xuất khi sản xuất hàng hoá và dịch vụ. Những đầu vào này thường được gọi là các yếu tố sản xuất và bao gồm những thứ như đất đai, lao động, vốn và kinh doanh. Các nhà sản xuất hàng hoá và dịch vụ phải chịu chi phí để sử dụng các yếu tố sản xuất. Các chi phí này cuối cùng được thêm vào giá của sản phẩm. Chi phí nhân tố đề cập đến chi phí của các yếu tố sản xuất do một công ty phát sinh khi sản xuất hàng hoá và dịch vụ. Ví dụ về chi phí sản xuất bao gồm chi phí cho thuê máy móc, mua máy móc và đất đai, trả lương và tiền lương, chi phí để có vốn và lợi nhuận mà doanh nhân thêm vào. Chi phí nhân tố không bao gồm các khoản thuế phải trả cho chính phủ vì thuế không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và do đó không phải là một phần của chi phí sản xuất trực tiếp. Tuy nhiên, trợ cấp nhận được bao gồm trong chi phí nhân tố vì trợ cấp là đầu vào trực tiếp vào sản xuất.

Giá thị trường là gì?

Một khi hàng hoá và dịch vụ được sản xuất, chúng được bán ở chợ với giá thị trường. Giá thị trường là mức giá mà người tiêu dùng sẽ trả cho sản phẩm khi mua hàng từ người bán. Các khoản thuế do chính phủ tính sẽ được cộng vào giá nhân tố trong khi trợ cấp sẽ giảm từ giá nhân tố để đạt đến giá thị trường. Thuế được cộng vào vì thuế là các chi phí làm tăng giá và trợ cấp giảm vì trợ cấp đã được tính vào chi phí nhân tố và không thể tính hai lần khi tính giá thị trường. Giá thị trường sẽ được quyết định, tùy thuộc vào chi phí sản xuất, nhu cầu về sản phẩm, và giá mà các đối thủ phải chịu.Trong kinh tế, giá thị trường được xác định là giá mà nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ bằng với nguồn cung cấp. Thay đổi về mức cung và cầu, chi phí đầu vào yếu tố và các điều kiện kinh tế và môi trường khác có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của hàng hoá hay dịch vụ.

Chi phí nhân tố và giá thị trường là các khái niệm liên quan chặt chẽ với nhau. Chi phí nhân tố là chi phí sản xuất ban đầu, hoặc chi phí liên quan trực tiếp đến sản xuất hàng hoá và dịch vụ. Mặt khác, giá thị trường được thực hiện một phần bằng chi phí nhân tố, nhưng các chi phí khác như thuế được thêm vào để xác định giá cuối cùng phải được tính từ người tiêu dùng.

Tóm tắt

• Chi phí nhân tố là chi phí của các yếu tố sản xuất trực tiếp phát sinh từ một doanh nghiệp khi sản xuất hàng hoá và dịch vụ.

• Giá thị trường là mức giá mà người tiêu dùng phải trả cho sản phẩm khi mua hàng từ người bán và nó được thực hiện một phần bằng chi phí nhân tố.

• Các khoản thuế do chính phủ tính sẽ được cộng vào giá nhân tố trong khi trợ cấp sẽ giảm từ giá nhân tố để đạt đến giá thị trường.