Sự khác biệt giữa Dominant và Recessive

Dominant và Recessive

Những từ chiếm ưu thế và suy thoái gặp phải trong nghiên cứu về sinh học, đặc biệt là đặc điểm thể chất trong nghiên cứu di truyền học. Đối với mỗi đặc điểm thể chất, bạn nhận được hai bản sao của gen, một từ cha của bạn, và một từ mẹ của bạn. Ví dụ, nếu mẹ của bạn có đôi mắt xanh, và cha bạn có mắt nâu, bạn sẽ có một bản sao của mắt nâu từ mắt cha và mắt xanh từ mẹ của bạn. Bây giờ đôi mắt có liên quan, mắt màu nâu có các gen ưu thế, trong khi mắt xanh có gien recessive. Một gen thống trị được thể hiện trong vốn trong khi một gen recessive được thể hiện bằng chữ cái nhỏ. Vì vậy, bạn có thể có một phiên bản BB, Bb, hoặc Bb của các gen. Trong trường hợp của BB, bạn có bản sao màu nâu của cả cha lẫn mẹ. Vì vậy, trong tất cả các xác suất bạn sẽ có đôi mắt màu nâu. Trong trường hợp của Bb, bạn có một gen trội nổi bật và khác, do đó, bạn vẫn kết thúc như có mắt nâu. Tuy nhiên, nếu bạn tình cờ nhận được sự kết hợp bb, bạn có thể có đôi mắt xanh vì bạn đã nhận được đặc điểm recesive từ cả cha mẹ.

Lấy mẫu tóc. Bạn có thể có mái tóc xoăn hoặc thẳng mà được thể hiện bằng chữ C và S. Nếu bạn nhận được hai bản sao của phiên bản nhăn, bạn sẽ có được mái tóc xoăn, và nếu bạn nhận được hai bản sao của tóc thẳng, bạn có thể sẽ có mái tóc thẳng. Nhưng nếu bạn có một tình huống mà bạn nhận được một bản sao của mỗi tóc quăn và thẳng, bạn sẽ có được một hỗn hợp của hai mà không phải là curly hoặc thẳng, nhưng là lượn sóng thay thế.

- Một gen được gọi là dominant khi nó thường được nhìn thấy và gen recessive là một gen không xuất hiện thường xuyên hoặc biến mất hoàn toàn. Trong trường hợp màu mắt, màu nâu là gen nổi trội trong khi màu xanh là gen lặn. Các gen chủ chốt có nhiều khả năng được truyền lại cho các thế hệ tương lai, trong khi những gien lồi hay yếu lại biến mất trong quá trình, chỉ tiếp tục cho đến một vài thế hệ.

Lý thuyết di truyền học (Luật Phân quyền) đã được đề xuất bởi Mendel, người nói rằng mọi sinh vật có hai gien cho mỗi đặc điểm. Những dạng gen khác nhau được gọi là allele. Nếu cả hai allele đều giống nhau, thì sinh vật được gọi là đồng hợp tử và nếu khác, nó được gọi là dị hợp tử cho đặc điểm đó. Khi hai allele khác nhau, nó là một loại mạnh hơn xuất hiện trong cơ thể, che giấu hay che giấu yếu tố yếu. Giống cho thấy xuất hiện được gọi là chi phối, trong khi một mặt nạ được gọi là lặn. Trong khi gen nổi trội xuất hiện, gen recessive vẫn còn đó mặc dù được che giấu. Giống recessive chỉ xuất hiện khi cơ thể nhận được bản sao recesive từ cả hai cha mẹ (aa).

Các gen chủ chốt xuất hiện dưới dạng một đặc điểm, trong khi gien recessive bị giấu kín bởi các gen các gen thống trị

• Chỉ khi một cá thể nhận được gien recessive từ cả hai bố mẹ rằng gien recessive xuất hiện.