Chênh lệch giữa dòng tiền mặt chiết khấu và không được chiết khấu

Sự khác biệt chính - Dòng tiền chiết khấu và không được chiết khấu

Giá trị thời gian của tiền là khái niệm quan trọng trong đầu tư có tính đến việc giảm giá trị thực của các quỹ do ảnh hưởng của lạm phát. Chênh lệch chủ yếu giữa dòng tiền được chiết khấu và không được chiết khấu là dòng tiền được chiết khấu là dòng tiền được điều chỉnh để đưa giá trị thời gian của dòng tiền trong khi dòng tiền không được tinh toán không được điều chỉnh để đưa vào giá trị thời gian của tiền. Kết quả đánh giá dự án đầu tư sử dụng hai phương pháp này sẽ khác nhau đáng kể, do đó cần phải phân biệt rõ ràng giữa hai phương pháp này.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và Chênh lệch khác nhau
2. Dòng tiền chiết khấu là gì
3. Dòng tiền không được chiết khấu là gì
4. So sánh từng bên - Lượng tiền mặt không được chiết khấu
5. Tóm tắt
Dòng tiền chiết khấu là gì?

Dòng tiền chiết khấu là luồng tiền được điều chỉnh để đưa vào giá trị thời gian của tiền. Dòng tiền được chiết khấu bằng cách sử dụng tỷ suất chiết khấu để ước tính giá trị hiện tại, được sử dụng để đánh giá tiềm năng đầu tư. Dòng tiền chiết khấu được tính như,

Dòng tiền chiết khấu = CF 1 / (1 + r)

1 + CF 2 / (1 + r) 2 + CF n (1 + R) n CF = Lưu chuyển tiền tệ

r = Tỷ lệ chiết khấu

Dòng tiền chiết khấu có thể dễ dàng tính theo công thức trên nếu có dòng tiền mặt hạn chế. Tuy nhiên, công thức này không thuận tiện để được sử dụng để chiết khấu nhiều luồng tiền mặt. Trong trường hợp đó, các yếu tố chiết khấu có thể dễ dàng thu được qua bảng giá trị hiện tại cho thấy hệ số chiết khấu tương ứng với số năm. Dòng tiền chiết khấu có thể được sử dụng để đánh giá các quyết định đầu tư bằng cách so sánh dòng tiền vào và dòng tiền mặt được chiết khấu. Giá trị Hiện tại Ròng (Net Present Value - NPV) là một kỹ thuật thẩm định đầu tư sử dụng các luồng tiền chiết khấu để đạt được tính khả thi về tài chính của một dự án.

E. g. XYZ Ltd đang có kế hoạch đầu tư vào một nhà máy mới để tăng sản xuất. Xem xét các thông tin sau.

Dự án đầu tư sẽ kéo dài trong khoảng thời gian 4 năm

  • Đầu tư ban đầu là $ 17, 500m sẽ đầu tư vào năm 0 (hiện nay)
  • Đầu tư có giá trị còn lại là $ 5,000,000
  • Tiền mặt dòng chảy và dòng chảy ra sẽ xảy ra từ năm thứ nhất đến năm thứ 4
  • Dòng tiền sẽ được chiết khấu với tỷ lệ chiết khấu 8%
  • --2 ->

Các kết quả dự án trên đây cho thấy NPV âm là 522 đô la. 1m, và XYZ nên từ chối dự án. Do dòng tiền được chiết khấu nên điều này có nghĩa là nếu dự án được chấp nhận thì tổng giá trị sẽ là 522,1 triệu đô la trong điều kiện hiện nay.

Hình 1: Tính toán NPV sử dụng dòng tiền chiết khấu

Dòng tiền mặt chưa được chiết khấu là gì?

Dòng tiền không được chiết khấu là dòng tiền mặt không được điều chỉnh để đưa vào giá trị thời gian của tiền. Đây là điều ngược lại với dòng tiền chiết khấu và chỉ tính đến giá trị danh nghĩa của dòng tiền mặt trong việc ra quyết định đầu tư. Do các dòng tiền mặt chưa được thẩm định không xem xét việc giảm giá trị theo thời gian nên chúng không hỗ trợ quyết định đầu tư chính xác. Xét ví dụ tương tự như trên, NPV được tính toán mà không cần chiết khấu dòng tiền mặt.

Ví dụ

Với dòng tiền mặt không được thẩm định, dự án sẽ tạo ra giá trị NPV dương là 3 USD, 640 triệu. Tuy nhiên, vào cuối giai đoạn 4 năm, $ 3, 640 sẽ không được tạo ra do ảnh hưởng của giá trị thời gian của tiền; do đó NPV này bị phóng đại quá mức.

Sự khác biệt Dòng tiền mặt được giảm và không được chiết khấu là gì?

- Các dòng tiền chiết khấu và không được chiết khấu

Dòng tiền chiết khấu là luồng tiền được điều chỉnh để tính giá trị thời gian của tiền

Các dòng tiền không được tháo đổi được không được điều chỉnh để đưa giá trị thời gian tiền bạc.

Giá trị thời gian của tiền Giá trị thời gian của tiền được xem xét trong dòng tiền chiết khấu và do đó có độ chính xác cao.
Dòng tiền không được chiết khấu không tính vào giá trị thời gian của tiền và ít chính xác hơn.
Sử dụng trong thẩm định đầu tư Dòng tiền chiết khấu được sử dụng trong các kỹ thuật thẩm định đầu tư như NPV
Các dòng tiền không được chiết khấu không được sử dụng trong thẩm định đầu tư.
Tóm lược - Dòng tiền chiết khấu và không được chiết khấu Chênh lệch giữa dòng tiền mặt chiết khấu và không được chiết khấu phụ thuộc vào việc sử dụng dòng tiền mặt chiết khấu hoặc danh nghĩa. Như đã phản ánh trong các ví dụ trên, NPV kết quả của cùng một dự án khác biệt đáng kể bằng cách sử dụng các luồng tiền chiết khấu và không được thẩm định. Do đó, việc sử dụng các dòng tiền mặt không được xem là một cách tiếp cận rủi ro trong việc đánh giá khả năng tồn tại của một quyết định đầu tư. Vì lý do này, nhiều doanh nghiệp sử dụng dòng tiền chiết khấu để xem liệu một dự án đã chọn có tạo ra lợi nhuận tốt hay không.

Tài liệu tham khảo

1. "Dòng tiền Chiết khấu (DCF). "Investopedia. N. p. , Ngày 29 tháng 9 năm 2015. Web. 07 tháng 4 năm 2017.

2. Jan, Irfanullah. "Giá trị hiện tại ròng (NPV). "Giá trị hiện tại ròng (NPV) Định nghĩa | Tính toán | Ví dụ. N. p. , n. d. Web. 07 tháng 4 năm 2017.
3. "Dòng tiền mặt trong tương lai chưa được tháo đổi. "Kế toánTools. N. p. , n. d. Web. 07 tháng 4 năm 2017.