Sự khác biệt giữa các mô tả và thống kê ẩn dụ

Mô tả so với Thống kê Ngẫu nhiên

Thống kê là kỷ luật thu thập, phân tích và trình bày dữ liệu. Lý thuyết thống kê được chia thành hai nhánh trên cơ sở thông tin mà chúng tạo ra bằng cách phân tích dữ liệu.

Thống kê Mô tả là gì?

Thống kê mô tả là ngành của số liệu thống kê mô tả các thuộc tính chính của tập dữ liệu một cách định lượng. Để đại diện cho các thuộc tính của tập dữ liệu càng chính xác càng tốt, dữ liệu được tóm tắt bằng công cụ đồ họa hoặc số.

Tóm tắt đồ họa được thực hiện bằng cách lập bảng, nhóm và lập biểu các giá trị của các biến số quan tâm. Phân bố tần số và biểu đồ phân bố tần số tương đối là những biểu diễn. Họ miêu tả sự phân bố các giá trị trong toàn bộ dân cư.

Tổng kết số bao gồm các tính toán mô tả như trung bình, chế độ, và trung bình. Các biện pháp mô tả được phân loại thành hai lớp; chúng là các chỉ số trung tâm và các biện pháp phân tán / biến thể. Các biện pháp của xu hướng trung ương là trung bình / trung bình, trung vị và chế độ. Mỗi người có mức độ áp dụng và hữu dụng riêng. Trường hợp người ta có thể thất bại, người kia có thể đại diện cho bộ dữ liệu tốt hơn.

Như tên gọi, các biện pháp phân tán liên quan đến việc đo sự phân bố của dữ liệu. Phạm vi, độ lệch tiêu chuẩn, phương sai, phần trăm và phần tư số, và hệ số biến thiên là các biện pháp phân tán. Chúng cung cấp thông tin về sự lan rộng của dữ liệu.

Một ví dụ đơn giản về việc sử dụng số liệu thống kê mô tả tính điểm trung bình của một học sinh. Điểm trung bình là điểm trung bình có ý nghĩa của kết quả học tập của sinh viên và là sự phản ánh về thành tích học tập chung của học sinh đó.

Thống kê Ngẫu nhiên là gì?

Thống kê ẩn dụ là ngành thống kê, đưa ra các kết luận về dân số liên quan từ bộ dữ liệu thu được từ một mẫu ngẫu nhiên, quan sát và lấy mẫu. Nói chung, kết quả thu được từ một mẫu ngẫu nhiên của quần thể và kết luận từ mẫu này sau đó được tổng quát để đại diện cho toàn bộ dân số.

Mẫu là một tập con của quần thể, và các số liệu thống kê mô tả cho dữ liệu thu được từ mẫu chỉ đơn giản được gọi là số liệu thống kê .Các số liệu thống kê mô tả có được từ phân tích mẫu được gọi là các thông số khi áp dụng cho quần thể, và chúng đại diện cho toàn bộ quần thể.

Các thống kê suy ngẫm tập trung vào cách khái quát các số liệu thống kê thu được từ một mẫu càng chính xác càng tốt để đại diện cho dân số. Một yếu tố quan tâm là bản chất của mẫu. Nếu mẫu có thành kiến, thì kết quả cũng có xu hướng, và các thông số dựa trên những điều này không đại diện cho toàn bộ dân số một cách chính xác. Do đó, lấy mẫu là một trong những nghiên cứu quan trọng của thống kê inferential. Các giả thuyết về thống kê, lý thuyết về quyết định thống kê, và lý thuyết ước lượng, kiểm định giả thuyết, thiết kế các thí nghiệm, phân tích biến thiên và phân tích hồi quy là những chủ đề nổi bật trong lý thuyết thống kê giả định.

Một ví dụ điển hình về số liệu thống kê trong hành động là dự đoán kết quả cuộc bầu cử trước khi bỏ phiếu bằng phương tiện bỏ phiếu.

Sự khác nhau giữa Thống kê Mô tả và Thống kê ẩn dụ là gì?

• Số liệu thống kê mô tả tập trung vào việc tóm tắt dữ liệu thu thập được từ một mẫu. Kỹ thuật này đưa ra các biện pháp về xu hướng và sự phân tán trung tâm thể hiện cách các giá trị của các biến được tập trung và phân tán.

• Các số liệu thống kê ẩn dụ tổng hợp các thống kê lấy được từ một mẫu cho toàn bộ dân số mà mẫu đó thuộc về. Các biện pháp của dân số được gọi là các thông số.

• Số liệu thống kê mô tả chỉ làm tổng hợp các tính chất của mẫu mà từ đó dữ liệu được thu thập, nhưng trong số liệu thống kê giả dối, biện pháp từ mẫu được sử dụng để suy ra tính chất của dân số.

• Trong số liệu thống kê giả định, các thông số thu được từ một mẫu, nhưng không phải là toàn bộ dân số; do đó, luôn có một số không chắc chắn tồn tại so với các giá trị thực.