Sự khác biệt giữa chi phí vốn và chi phí vốn của WACC

Chi phí Vốn so với WACC

Chi phí bình quân gia quyền vốn và chi phí vốn là cả hai khái niệm về tài chính đại diện cho chi phí đầu tư vào một công ty như một hình thức nợ hoặc vốn cổ phần hoặc cả hai. Chi phí vốn chủ sở hữu là chi phí bán cổ phần cho các cổ đông để có được vốn cổ phần và chi phí sử dụng nợ liên quan đến chi phí hoặc khoản lãi phải trả cho người cho vay để vay tiền. Hai khoản chi phí vốn và WACC có thể dễ bị nhầm lẫn vì chúng khá giống nhau theo khái niệm. Bài viết sau sẽ giải thích từng cung cấp công thức về cách chúng được tính toán.

Chi phí vốn là gì?

Chi phí vốn là tổng chi phí để thu được nợ hoặc vốn cổ phần. Để đầu tư trở nên đáng giá, tỷ suất lợi tức trên vốn đầu tư phải cao hơn chi phí vốn. Lấy ví dụ, mức độ rủi ro của hai khoản đầu tư, Đầu tư A và Đầu tư B, là như nhau. Đối với đầu tư A, chi phí vốn là 7%, và tỷ suất lợi nhuận là 10%. Điều này tạo ra lợi nhuận vượt quá 3%, đó là lý do tại sao A đầu tư phải đi qua. Đầu tư B, mặt khác, có chi phí vốn 8% và tỷ lệ lợi nhuận 6%. Ở đây, không có lợi nhuận cho chi phí phát sinh và đầu tư B không nên được xem xét.

Tuy nhiên, giả định rằng các kho bạc có mức rủi ro thấp nhất, và có lợi nhuận 5%, điều này có thể hấp dẫn hơn cả hai lựa chọn vì rủi ro rất thấp, và trở lại vào ngày 5 % được đảm bảo kể từ khi hóa đơn T là chính phủ ban hành.

WACC là gì?

WACC phức tạp hơn một chút so với chi phí vốn. WACC được tính bằng cách cho trọng số của nợ và vốn của công ty tương ứng với số tiền trong đó mỗi khoản nợ được giữ. WACC thường được tính cho các mục đích ra quyết định khác nhau và cho phép doanh nghiệp xác định mức nợ của họ so với mức vốn.

Công thức tính là; WACC = (E / V) x R e

+ (D / V) x R d x (1 - T c ). Ở đây, E là giá trị thị trường của vốn cổ phần và D là giá trị thị trường của nợ và V là tổng của E và D. R e là tổng chi phí vốn cổ phần và R d là chi phí của nợ. T c là thuế suất áp dụng cho công ty. Sự khác biệt giữa Chi phí vốn và WACC là gì? Chi phí vốn là tổng chi phí nợ và chi phí vốn cổ phần, trong khi WACC là trung bình có trọng số của các chi phí này phát sinh như một tỷ lệ nợ và cổ phần nắm giữ trong công ty. Cả hai, Chi phí vốn và WACC đều được sử dụng trong các quyết định tài chính quan trọng, bao gồm quyết định sáp nhập và mua lại, quyết định đầu tư, lập ngân sách ngân sách, và đánh giá hiệu quả tài chính và sự ổn định của một công ty. Tóm tắt:

Chi phí vốn so với WACC

Chi phí vốn trung bình và chi phí vốn là cả hai khái niệm về tài chính thể hiện chi phí đầu tư vào một công ty dưới hình thức nợ hoặc vốn cổ phần hoặc cả hai.

• Để đầu tư trở nên đáng giá, tỷ suất lợi nhuận trên đầu tư phải cao hơn chi phí vốn.

• WACC được tính bằng cách cho trọng số của nợ và vốn của công ty tương ứng với số tiền trong đó mỗi khoản nợ được giữ.