Sự khác biệt giữa rủi ro kiểm toán và rủi ro kinh doanh

Sự khác biệt chính - Rủi ro Kiểm toán và Rủi ro Kinh doanh

Các hành động kinh doanh có nhiều rủi ro, cho tổ chức. Rủi ro kiểm toán và rủi ro kinh doanh là hai loại rủi ro chính cần được kiểm soát và theo dõi liên tục. Sự khác biệt chính giữa rủi ro kiểm toán và rủi ro kinh doanh là rủi ro kiểm toán là rủi ro mà kiểm toán viên có ý kiến ​​không thích hợp đối với báo cáo tài chính trong khi rủi ro kinh doanh là khả năng mất mát và sự xuất hiện của bất kỳ sự kiện nào có thể gây ra rủi ro do các sự kiện không lường trước được sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và Chênh lệch khác nhau
2. Rủi ro Kiểm toán là gì
3. Rủi ro Kinh doanh là gì?
4. So sánh từng bên - Rủi ro Kiểm toán và Rủi ro Kinh doanh
5. Tóm tắt
Rủi ro Kiểm toán là gì?

Rủi ro về kiểm toán được coi là rủi ro mà các báo cáo tài chính không chính xác và hệ thống kiểm soát nội bộ bị bỏ sót trong khi kiểm toán viên đưa ra ý kiến ​​cho rằng các báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu và âm thanh hệ thống kiểm soát nội bộ đã được áp dụng. Nói cách khác, kiểm toán viên thể hiện ý kiến ​​không phù hợp với báo cáo tài chính.

Một ủy ban kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị chỉ định để xem xét hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty. Ban kiểm toán phải có ít nhất ba thành viên và phải họp ít nhất hai lần một năm để tiến hành rà soát. Hội đồng quản trị cũng nên xem xét lại hiệu quả của ủy ban kiểm toán hàng năm.

Nhiệm vụ chính của ủy ban kiểm toán bao gồm,

Theo dõi tính toàn vẹn của các báo cáo tài chính và đưa ra ý kiến ​​rằng chúng đã được chuẩn bị đúng và công bằng.
  • Rà soát lại hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty
  • Giám sát và đánh giá hiệu quả của chức năng kiểm toán nội bộ
  • Báo cáo lên ban giám đốc và đưa ra các khuyến nghị thích hợp để cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ
  • Thiếu phân chia nhiệm vụ, thiếu kiểm tra giao dịch và thiếu minh bạch trong việc lựa chọn nhà cung cấp là một số ví dụ về việc làm ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của kiểm soát nội bộ. Kết quả của các thỏa hiệp như vậy có thể rất tốn kém và thậm chí đe dọa sự liên tục kinh doanh.Bên cạnh ủy ban kiểm toán nội bộ, các công ty cũng yêu cầu luật pháp bổ nhiệm kiểm toán viên bên ngoài để giảm thiểu rủi ro kiểm toán từ khi thực hiện.

Hình 01: Vai trò của kiểm toán viên là đưa ra ý kiến ​​rằng các báo cáo tài chính được chuẩn bị theo các tiêu chuẩn bắt buộc và hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động như mong đợi.

Rủi ro Kinh doanh là gì?

Rủi ro kinh doanh là không chắc chắn về việc có được lợi nhuận hoặc khả năng tổn thất và sự xuất hiện của bất kỳ sự kiện nào có thể gây ra rủi ro do các sự kiện không lường trước được sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh.

Các loại Rủi ro Kinh doanh

Năm loại rủi ro kinh doanh chính được xác định. Rủi ro chiến lược

Rủi ro chiến lược

Rủi ro chiến lược là bất kỳ loại rủi ro nào thách thức hoạt động kinh doanh cốt lõi. Thay đổi thị hiếu và sở thích của khách hàng, làm cho các sản phẩm và dịch vụ của công ty trở nên lỗi thời hoặc ít được mong muốn hơn là các doanh nghiệp có nguy cơ chiến lược chính có thể phải đối mặt.

Rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính phát sinh khi có vấn đề về quản lý quỹ đối với thâm hụt tiền mặt, cấp tín dụng cho khách hàng và có thời gian tín dụng từ nhà cung cấp.

Rủi ro Hoạt động

Rủi ro hoạt động là do sự thiếu hiệu quả nội bộ và thất bại trong sản xuất như khuyết tật và sự chậm trễ trong sản xuất. Rủi ro trong hoạt động cũng có thể là kết quả của các sự kiện bên ngoài không lường trước được như sự chậm trễ của nhà cung cấp trong việc cung cấp nguyên liệu

Rủi ro Danh tiếng

Đây là rủi ro do mất uy tín thông qua khiếu nại của khách hàng, công khai tiêu cực và thất bại của sản phẩm. Rủi ro danh tiếng là một nguy cơ nghiêm trọng mà các công ty nên tránh vì danh tiếng đã xây dựng trong một số năm có thể bị phá hủy trong vòng vài giờ.

Rủi ro Khác

Bất kỳ rủi ro nào không thể phân loại theo các điều trên có thể được đưa vào danh mục này. Rủi ro mà mỗi công ty phải đối mặt phụ thuộc vào bản chất của doanh nghiệp và ngành.

Để tiếp tục công việc kinh doanh như là một hoạt động liên tục và để đảm bảo lợi nhuận cao hơn, công ty phải xác định rủi ro kinh doanh trước và thực hiện các hành động cần thiết để giảm thiểu chúng.

Khác biệt giữa Rủi ro Kiểm toán và Rủi ro Kinh doanh là gì?

Nguy cơ kiểm toán được coi là rủi ro mà các báo cáo tài chính không chính xác và hệ thống kiểm soát nội bộ bị bỏ sót và hệ thống kiểm soát nội bộ không có hiệu quả và kiểm toán viên hình thành một ý kiến ​​cho rằng các báo cáo tài chính không có bất kỳ sai sót trọng yếu nào và đã có một hệ thống kiểm soát nội bộ lành mạnh.

Rủi ro kinh doanh là không chắc chắn về việc có được lợi nhuận hoặc khả năng tổn thất và sự xuất hiện của bất kỳ sự kiện nào có thể gây ra rủi ro do các sự kiện không lường trước sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh

Rà soát rủi ro

tại thời điểm lập báo cáo kiểm toán. Rủi ro kinh doanh nên được xem xét liên tục do tính chất thường xuyên của nó.
Người có trách nhiệm để xác định rủi ro
Kiểm toán viên nội bộ và bên ngoài chịu trách nhiệm xác định rủi ro kiểm toán. Rủi ro kinh doanh cần được xác định bởi ban quản lý.
Tóm lược - Rủi ro Kiểm toán và Rủi ro Kinh doanh
Sự khác biệt giữa rủi ro kiểm toán và rủi ro kinh doanh chủ yếu phụ thuộc vào tính chất của rủi ro tương ứng. Rủi ro về kiểm toán phát sinh từ sự thiếu hiệu quả của quá trình kiểm toán nội bộ và bên ngoài, trong khi rủi ro kinh doanh có thể phát sinh do một số lý do liên quan đến các khía cạnh chiến lược, tài chính, hoạt động và uy tín hoặc bất kỳ ngành nào khác. Cả hai rủi ro này có thể có tác động nghiêm trọng đến công ty. Do đó, phải có các thực hành quản lý rủi ro hợp lý để xác định và giảm thiểu rủi ro một cách kịp thời. Tài liệu tham khảo:

1. "Answeing câu hỏi nguy cơ kiểm toán. "Nguy cơ kiểm toán | F8 Kiểm toán và Bảo đảm | Chứng chỉ ACCA | Sinh viên | ACCA toàn cầu. N. p. , n. d. Web. Ngày 18 tháng 5 năm 2017.

2. "Ấn phẩm. "Gelman Rosenberg Freedman RSS. N. p. , n. d. Web. Ngày 18 tháng 5 năm 2017.

3. "Rủi ro kinh doanh. "Investopedia. N. p. , Ngày 11 tháng 5 năm 2015. Web. Ngày 18 tháng 5 năm 2017.
4. "Các loại rủi ro kinh doanh. "Chron. com. Chron. com, 26 tháng 10 năm 2016. Web. Ngày 18 tháng 5 năm 2017.
Hình ảnh Courtesy:
1. "Danh sách kiểm tra" của Boris Dzhingarov (CC BY 2. 0) thông qua Flickr