Sự khác biệt giữa hợp nhất và mua lại

Sự hợp nhất so với việc mua lại

Thời gian đang thay đổi và chiến lược của công ty cũng vậy. Các công ty đang trở nên lớn hơn bao giờ hết trong một nỗ lực để kiểm soát thị trường lớn hơn và tìm kiếm cơ sở khách hàng mới. Có nhiều cách trong đó một công ty cố gắng mở rộng. Nó có thể phát triển theo chiều ngang hoặc có thể mở rộng theo chiều dọc. Hợp nhất và mua lại là hai chiến lược cho phép các công ty trở nên lớn hơn và tháo vát hơn. Có những người không hiểu ý nghĩa của hai chiến lược này là rất phổ biến trong tình hình thị trường hiện nay. Bài báo này cố gắng xem xét kỹ hơn các vụ hợp nhất và mua lại để làm nổi bật sự khác biệt của họ.

Hai vụ sáp nhập và mua lại liên quan đến hai hay nhiều công ty, nơi mà các doanh nghiệp trở nên lớn với quan tâm tới việc tăng lợi nhuận thông qua các bài tập này. Hợp nhất là việc hợp nhất hoặc sáp nhập khi hai hoặc nhiều doanh nghiệp đồng ý tham gia để hình thành một doanh nghiệp mới lớn hơn, có nhiều nguồn lực hơn và có thể có cơ sở khách hàng lớn hơn cùng với các thị trường mới. Trong trường hợp này, nếu sự hòa hợp của hai thực thể thành một thực thể đơn lẻ, lớn hơn diễn ra, các cổ đông của các công ty trước đây được chia sẻ cổ phần của công ty mới. Hợp nhất có thể diễn ra bằng cách sáp nhập một thực thể nhỏ hơn vào một thực thể lớn hơn hoặc hai hoặc nhiều thực thể kinh doanh có thể hợp nhất thành một thực thể kinh doanh mới. Trong trường hợp hợp nhất hai công ty, cổ phiếu của cả hai công ty đều bị giải thể và cổ đông mới được phát hành cổ phiếu mới. Một ban giám đốc mới được thành lập để chăm sóc công việc của một thực thể kinh doanh mới.

Mặt khác, mua lại đề cập đến trường hợp một công ty nắm quyền kiểm soát tài sản ở một công ty khác. Ở đây, công ty mua lại trở thành chủ sở hữu và công ty đã bị tịch thu không còn tồn tại. Các cổ phiếu của công ty mua tiếp tục được giao dịch trong khi các cổ đông của công ty nắm giữ được phát hành cổ phiếu của công ty mua. Mua lại là sự kết hợp của hai công ty có quy mô không đồng đều trong khi hợp nhất diễn ra phổ biến nhất giữa các công ty có quy mô như nhau và là một ví dụ về việc mở rộng theo chiều ngang.

Việc hợp nhất được tìm kiếm khi hai công ty cạnh tranh cùng tham gia để tránh cạnh tranh và cũng có cơ sở khách hàng lớn hơn. Hợp nhất chủ yếu là thân thiện trong khi mua lại vừa thân thiện vừa thù địch.

Tóm lại:

Hợp nhất và mua lại

Khi một công ty nắm quyền kiểm soát một công ty khác thành lập chính nó làm chủ sở hữu, giao dịch hoặc quy trình được gọi là mua lại

Khi hai hoặc nhiều công ty quyết định hợp tác để củng cố và hình thành một công ty mới trong một nỗ lực để có một cơ sở khách hàng lớn hơn, thị trường lớn hơn và có thể có nhiều lợi nhuận, quá trình này được gọi là hợp nhất.

Sự hợp nhất thường bằng nhau, trong khi mua lại giữa các công ty có quy mô không đều

Sự hợp nhất là mở rộng theo chiều dọc trong khi mua lại là sự mở rộng theo chiều dọc