Sự khác biệt giữa các nền kinh tế về quy mô và các tính phi giá trị của quy mô

Các nền kinh tế về quy mô và các khía cạnh kinh tế của quy mô

Kinh tế về quy mô và diseconomies quy mô là những khái niệm đi kèm trong tay. Cả hai đều đề cập đến những thay đổi trong chi phí sản lượng do kết quả của sự thay đổi về mức độ sản lượng. Hai khái niệm này rất cần thiết cho việc nghiên cứu kinh tế và rất hữu ích cho các tập đoàn để theo dõi mức độ tăng sản lượng có thể dẫn đến chi phí cho mỗi đơn vị cao hơn. Bài viết sau cung cấp một lời giải thích tốt về những gì mỗi thuật ngữ có ý nghĩa, cho thấy chúng liên quan đến nhau như thế nào và nêu bật sự khác biệt của chúng.

Kinh tế về Quy mô là gì?

Tính kinh tế của quy mô là một khái niệm được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu kinh tế và giải thích việc cắt giảm chi phí mà một công ty kinh nghiệm khi quy mô hoạt động gia tăng. Một công ty sẽ đạt được tính kinh tế theo quy mô khi chi phí cho mỗi đơn vị giảm đi do sự mở rộng hoạt động của công ty. Chi phí sản xuất đòi hỏi hai loại chi phí; chi phí cố định và chi phí biến đổi. Chi phí cố định vẫn giữ nguyên, bất kể số đơn vị sản xuất như chi phí của tài sản hoặc thiết bị. Chi phí biến đổi là chi phí thay đổi với số đơn vị sản xuất, chẳng hạn như chi phí nguyên vật liệu và chi phí lao động, với mức lương được trả theo giờ hoặc trên đơn vị cơ sở. Tổng chi phí của một sản phẩm được tạo ra từ chi phí cố định và chi phí biến đổi. Một công ty sẽ đạt được tính kinh tế của quy mô khi tổng chi phí cho mỗi đơn vị giảm như nhiều đơn vị được sản xuất. Điều này là bởi vì mặc dù chi phí biến đổi tăng lên với mỗi đơn vị sản xuất, nhưng chi phí cố định trên một đơn vị sẽ giảm vì chi phí cố định hiện được chia cho một số lượng lớn các sản phẩm.

Tính phi lợi nhuận về quy mô là gì?

Tính phi lợi nhuận về quy mô là điểm mà tại đó công ty không còn được hưởng lợi về kinh tế theo quy mô, ở đó chi phí cho mỗi đơn vị gia tăng khi nhiều đơn vị sản xuất được sản xuất. Tính bất quy mô có thể là kết quả của một số sự không hiệu quả có thể làm giảm các lợi ích thu được từ các nền kinh tế theo quy mô. Ví dụ, một công ty sản xuất giày dép trong một cơ sở sản xuất lớn cách nơi bán hàng của cửa hàng 2 giờ. Công ty hiện đang có lợi thế về quy mô vì hiện tại hãng sản xuất 1000 chiếc mỗi tuần chỉ cần 2 chuyến xe tải để vận chuyển hàng hoá đến cửa hàng. Tuy nhiên, khi công ty bắt đầu sản xuất 1500 đơn vị mỗi tuần, cần phải có 3 chuyến đi chở hàng để vận chuyển giày, và chi phí vận chuyển xe tải này cao hơn mức tiết kiệm của công ty khi sản xuất 1500 chiếc.Trong trường hợp này, công ty nên gắn bó với việc sản xuất 1000 đơn vị, hoặc tìm một cách để giảm chi phí vận chuyển của nó.

Các nền kinh tế về quy mô và phi kinh tế về quy mô

Các nền kinh tế về quy mô và phi kinh tế về quy mô là các khái niệm liên quan và là sự đối lập chính xác của nhau. Kinh tế của quy mô phát sinh khi chi phí cho mỗi đơn vị giảm như nhiều đơn vị được sản xuất, và diseconomies quy mô phát sinh, khi chi phí cho mỗi đơn vị tăng như nhiều đơn vị được sản xuất. Một công ty liên tục nhằm mục đích đạt được tính kinh tế của quy mô, và phải tìm ra mức độ sản xuất mà ở đó các nền kinh tế theo quy mô biến thành bất quy mô.

Tóm tắt:

• Tính kinh tế của quy mô và tính phi lợi nhuận về quy mô là các khái niệm đi kèm trong tay. Cả hai đều đề cập đến những thay đổi trong chi phí sản lượng do kết quả của sự thay đổi về mức độ sản lượng.

• Một công ty sẽ đạt được tính kinh tế khi chi phí cho mỗi đơn vị giảm do hoạt động của công ty.

• Diseconomies của quy mô đề cập đến một điểm mà tại đó công ty không còn được hưởng lợi về kinh tế của quy mô, trong đó chi phí cho mỗi đơn vị tăng như nhiều đơn vị được sản xuất.