Sự khác biệt giữa kế toán và kiểm toán

Kiểm toán và Kiểm toán

Kiểm toán và kế toán là hai khái niệm liên quan chặt chẽ có nguồn gốc từ cùng một chủ đề về báo cáo tài chính, thực hiện có hiệu quả nếu không có vị trí khác. Sự khác biệt giữa hai điều này là cần thiết vì sự kết hợp của các chức năng này là cần thiết, không chỉ để chuẩn bị báo cáo tài chính, mà còn để đảm bảo tính chính xác của thông tin trong những tuyên bố đó. Bài viết sau đây sẽ phân biệt hai khái niệm về tổ chức, giúp người đọc hiểu rõ sự khác biệt giữa hai khái niệm.

Kế toán

Kế toán là chức năng kinh doanh để ghi chép các giao dịch kinh doanh hàng ngày trong sổ sách của công ty để lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán. Mục đích của kế toán là cung cấp thông tin rộng rãi và chính xác cho tổ chức và người sử dụng thông tin kế toán, bao gồm thông tin về các hoạt động kinh tế khác nhau, giao dịch kinh doanh và trao đổi khép kín do doanh nghiệp thực hiện. Chức năng kế toán được thực hiện trong suốt cả năm và được thực hiện bởi các nhân viên toàn thời gian của tổ chức theo các tiêu chuẩn kế toán được chỉ định.

Kiểm toán

Kiểm toán là quá trình đánh giá thông tin kế toán được trình bày trong báo cáo tài chính của tổ chức. Kiểm toán bao gồm đảm bảo rằng các báo cáo tài chính là chính xác, công bằng trình bày, chuẩn bị về mặt đạo đức và các báo cáo tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn kế toán được chấp nhận. Chức năng kiểm toán được các tổ chức này thuê ngoài cho từng cá thể chuyên về đánh giá này để công ty có thể có được một quan điểm không thiên vị về các báo cáo tài chính của mình. Công ty kiểm toán thường tiến hành kiểm toán trước khi báo cáo tài chính được trình bày cho công chúng và đảm bảo rằng dữ liệu cung cấp sự đại diện chính xác và công bằng về tình hình tài chính của công ty.

Sự khác biệt giữa Kế toán và Kiểm toán là gì?

Kế toán và kiểm toán cả hai yêu cầu thông tin tài chính và giao dịch kinh doanh của công ty. Các nguyên tắc của cả kế toán và kiểm toán phải được thực hiện theo các chuẩn mực kế toán để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định và theo luật định. Kế toán là quá trình ghi chép thông tin tài chính, trong khi kiểm toán là quá trình đánh giá, đảm bảo tính chính xác và chính xác của các báo cáo tài chính do các kế toán chuẩn bị. Kế toán là nhân viên trong công ty và có nghĩa vụ chuẩn bị các báo cáo tài chính theo các chính sách và yêu cầu quản lý của công ty.Kiểm toán viên là nhân viên bên ngoài công ty có nghĩa vụ phải đảm bảo rằng các thông tin được ghi lại thể hiện hình ảnh thực sự của công ty. Kế toán có tính đến các dữ liệu hiện tại và các giao dịch đang diễn ra tại thời điểm này, trong khi kiểm toán có cách tiếp cận lạc hậu với trọng tâm là các dữ liệu và giao dịch trong quá khứ đã được ghi trong sổ sách kế toán của công ty.

Tích cực, Kế toán và Kiểm toán

Quá trình kế toán thực hiện vai trò của việc ghi lại các dữ liệu tài chính, trong khi quá trình kiểm toán có một cái nhìn đánh giá và phân tích hơn.

• Kiểm toán là một phần của việc chuẩn bị báo cáo tài chính, và do vậy, kế toán không đầy đủ trừ khi các báo cáo tài chính được kiểm toán và cải tiến bởi một bên thứ ba trước khi chúng được phát hành cho mục đích sử dụng công cộng.

• Quy trình kế toán cũng quan trọng như kiểm toán vì điều này đảm bảo rằng dữ liệu tài chính cung cấp không chính xác, chính xác và rộng rãi về tình hình tài chính của công ty.