Sự khác biệt giữa Luật Tư pháp và Luật tố tụng

Luật tố tụng và thủ tục

Ngay cả khi bạn không tham gia vào nghề mà bạn sẽ giao dịch trực tiếp với các điều khoản hợp pháp, nó vẫn giúp tìm hiểu về cơ bản của các chi nhánh khác nhau thuộc vê luật. Ở đây, chúng ta sẽ có một so sánh nhanh chóng của hai thuật ngữ mà không phải tất cả mọi người đều có thể quen thuộc với: Luật về nội dung và thủ tục tố tụng.

Trước tiên, dưới đây là một định nghĩa ngắn gọn về hai thuật ngữ. Khi bạn nói rằng luật thực chất, nó thực sự đề cập đến luật pháp bằng văn bản hoặc luật pháp quy định mối quan hệ giữa con người, hoặc giữa con người với nhà nước. Mặt khác, luật tố tụng là bộ quy tắc được áp dụng khi tòa xét xử vụ án "" vì vậy về cơ bản nó chỉ ra điều gì sẽ xảy ra trong quá trình tố tụng dân sự hoặc hình sự.

Tiếp theo, đây là một cái nhìn sâu hơn về sự khác biệt giữa các điều khoản. Khi có một phiên xử đang diễn ra, luật thực chất là ngành của ngành luật sẽ xác định các tội ác và hình phạt mà bị cáo phải chịu. Nó cũng là nhánh của luật định nghĩa quyền và nghĩa vụ của một người dân sự.

So sánh điều này với luật tố tụng, cung cấp cho chính phủ một bộ máy để thực thi các quyền và nghĩa vụ theo luật định. Theo thuật ngữ của giáo dân, luật định nghĩa định nghĩa sự kiện trong trường hợp sẽ được xử lý như thế nào, cũng như trường hợp cụ thể sẽ bị tính phí như thế nào. Như tên gọi của nó, đó là 'chất' của vụ án đang được xử lý.

Trong khi đó, luật tố tụng là quy trình từng bước mà vụ việc sẽ đi qua. Ví dụ, luật về thủ tục tố tụng sẽ cho biết liệu một vụ kiện sẽ được đưa ra xét xử hay không. Khác biệt khác biệt giữa hai là quy tắc pháp luật không thể hoạt động độc lập, trong khi pháp luật có thể. Luật tố tụng không nhất thiết quyết định số phận của một vụ án, trong khi luật pháp thực chất lại có. Luật có tính chất cũng là ngành của luật quyết định ai thắng kiện, và bồi thường được nhận.

Các luật về thủ tục có thể được áp dụng cho các bối cảnh phi luật pháp, nhưng pháp luật không thể thực hiện được. Cuối cùng, luật tố tụng nhiều hơn về luật pháp sẽ được thi hành như thế nào, trong khi luật nội dung cung cấp giải pháp pháp lý cho vụ kiện.

Tóm tắt:

1. Luật có tính chất là về định nghĩa quyền, nghĩa vụ và quyền hạn của người dân, trong khi luật về thủ tục tố tụng là quy định về hình thức và trật tự theo đó luật pháp sẽ được thi hành.

2. Luật có tính chất xác định cách thức xử lý các sự kiện trong vụ kiện, trong khi luật tố tụng định nghĩa quy trình từng bước mà vụ việc sẽ đi qua.

3. Luật pháp có tính chất không thể áp dụng cho các bối cảnh phi luật pháp, trong khi luật về thủ tục có thể được áp dụng cho các ngữ cảnh không hợp pháp.

4. Luật có tính chất xác định cách xử lý vụ án và tội phạm sẽ được xử lý như thế nào, trong khi luật tố tụng mô tả cách tiến hành một vụ án.