Sự khác biệt giữa GAAP và GAAS

GAAP và GAAS

Sự khác biệt về văn hoá và sự tiến triển của các nguyên tắc kế toán khác nhau ở những nơi khác nhau trên thế giới có nghĩa là trong thời đại này toàn cầu hóa, rất khó để đánh giá công bằng về hoạt động của công ty nằm ở một quốc gia khác với quốc gia của bạn. Để thu hẹp khoảng cách giữa các nguyên tắc kế toán của các quốc gia khác nhau để đánh giá một cách hợp lý kết quả hoạt động của một công ty hoạt động ở nhiều quốc gia, cần phải có một số tiêu chuẩn hóa. Đây là những gì mà GAAP, còn được gọi là Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung, đang cố gắng làm. GAAS (hoặc Các tiêu chuẩn kiểm toán được chấp nhận chung), mặt khác là một khuôn khổ cho các cơ quan kiểm toán khi họ được yêu cầu tiến hành kiểm toán tài chính của công ty. Có nhiều sự khác biệt trong GAAP và GAAS sẽ được thảo luận trong bài viết này.

GAAP là gì?

GAAP (Nguyên tắc Kế toán Chung Chấp nhận) là tập hợp các quy tắc dành cho các công ty trợ giúp và hỗ trợ chuẩn bị các báo cáo tài chính được tuân thủ ở tất cả các nơi trên thế giới. Đây là các nguyên tắc kế toán, các tiêu chuẩn và thủ tục được các công ty tuân thủ trong khi lập báo cáo tài chính. GAAP không phải là một quy tắc duy nhất nhưng cung cấp nhiều cách để các công ty có thể ghi và báo cáo các giao dịch. GAAP đang được tìm kiếm để áp đặt lên các công ty trên toàn thế giới nhằm cố gắng để các nhà đầu tư có mức độ nhất quán và minh bạch trong báo cáo tài chính của các công ty khi họ đang cố gắng so sánh hiệu suất của hai công ty ở các quốc gia khác nhau trên thế giới.

GAAS là gì?

GAAS (Các tiêu chuẩn kiểm toán được chấp nhận chung) là tập hợp các hướng dẫn cho kiểm toán viên nhằm giúp họ kiểm toán các công ty theo cách sao cho các cuộc kiểm toán này chính xác, thống nhất và có thể kiểm chứng được. Các nguyên tắc này đảm bảo rằng kiểm toán viên không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào. GAAS giúp đảm bảo chất lượng kiểm toán cao nhất theo cách có thể dễ dàng so sánh kiểm toán của các công ty khác nhau một cách dễ dàng. GAAS yêu cầu kiểm toán viên phải có mức độ thành thạo nhất định và cũng yêu cầu họ phải duy trì mức độ độc lập cao. GAAS đảm bảo tính chuyên nghiệp từ kiểm toán viên giúp họ chuẩn bị kiểm toán một cách minh bạch và không thiên vị.

Sự khác biệt giữa GAAP và GAAS

GAAP là các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi, là một bộ các hướng dẫn cho các công ty giúp họ chuẩn bị các báo cáo tài chính theo một tiêu chuẩn .

• GAAS là tiêu chuẩn kiểm toán dành cho kiểm toán viên nhằm giúp đảm bảo kiểm toán minh bạch và không thiên vị.