Sự khác biệt giữa tiền tệ chức năng và báo cáo tiền tệ

Sự khác biệt chính - Vốn hoạt động và báo cáo Tiền tệ

Một số công ty tiến hành giao dịch bằng một loại tiền tệ và ghi lại các kết quả tài chính bằng một loại tiền tệ khác; do đó, làm tăng đến hai loại tiền tệ, chức năng và báo cáo tiền tệ. IAS 21- 'Ảnh hưởng của những thay đổi trong tỷ giá hối đoái' cung cấp định nghĩa cho thuật ngữ của hai loại tiền tệ này. Sự khác biệt chính giữa đồng tiền chức năng và đơn vị tiền tệ báo cáo là tiền tệ chức năng là đơn vị tiền tệ của môi trường kinh tế chính trong đó tổ chức hoạt động trong khi đó là đồng tiền báo cáo là đồng tiền trong báo cáo tài chính.

NỘI DUNG
1. Tổng quan và Chênh lệch khác nhau
2. Vốn hoạt động
là gì 3. Tín dụng báo cáo là gì
4. So sánh từng bên - Đơn vị tiền tệ chức năng và báo cáo tiền tệ
5. Tóm tắt

Đơn vị tiền tệ về chức năng là gì?

Theo IAS 21, đồng tiền chức năng là "đồng tiền của môi trường kinh tế chính mà doanh nghiệp hoạt động". Nói cách khác, đây là đơn vị tiền tệ trong đó công ty tiến hành các giao dịch kinh doanh. Thông thường, đây là đồng tiền quốc gia của quốc gia nơi công ty nằm.

E. g. , Công ty XYZ là một công ty con sở hữu toàn bộ nằm ở Pháp. Kể từ khi tiền tệ quốc gia ở Pháp là Euro, XYZ thực hiện tất cả các giao dịch của nó trong Euro.

Đơn vị tiền tệ Báo cáo là gì?

Đồng tiền báo cáo là đơn vị tiền tệ trong báo cáo tài chính được trình bày. Do đó, nó còn được gọi là tiền tệ trình bày . Điều này có thể khác với đồng tiền chức năng của một số công ty, đặc biệt đối với các công ty đa quốc gia. Các công ty này hoạt động ở nhiều quốc gia có nhiều loại tiền tệ khác nhau. Nếu kết quả được báo cáo ở mỗi quốc gia bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau thì sẽ rất khó so sánh kết quả và tính toán kết quả cho toàn bộ công ty. Vì lý do này, tất cả các hoạt động ở mỗi quốc gia sẽ được chuyển đổi thành một đồng tiền chung và được báo cáo trong báo cáo tài chính. Loại tiền tệ thông thường này thường là đơn vị tiền tệ ở quốc gia nơi đặt trụ sở chính của công ty. IAS 21 cung cấp các hướng dẫn sau để chuyển đổi kết quả sang đơn vị tiền tệ báo cáo.

Tài sản và nợ phải trả trong bảng cân đối kế toán được chuyển đổi theo tỷ giá cuối kỳ tại ngày lập bảng cân đối kế toán.
  • Thu nhập và chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày giao dịch. Chênh lệch tỷ giá hối đoái đã được ghi nhân vào thu nhập toàn diện khác trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
  • Tiếp tục từ ví dụ trên,

E. g. , Công ty mẹ của Công ty XYZ là Công ty ABC, đặt tại Hoa Kỳ. Công ty ABC cũng có các công ty con ở các nước châu Âu khác và các nước châu Á. Tất cả các công ty con này báo cáo kết quả bằng Đô la Mỹ, bao gồm XYZ.

Dưới đây là các chi tiết về doanh thu, chi phí bán hàng và lợi nhuận gộp của XYZ, dựa trên các giao dịch cho năm tài chính 2016.

- Doanh thu

1, 225
Chi phí bán hàng
(756) Lợi nhuận gộp
469 Doanh thu
Vì đơn vị tiền tệ báo cáo cho XYZ là Đô la Mỹ, các kết quả trên sẽ được chuyển đổi sang Đô la Mỹ trước khi báo cáo trong báo cáo tài chính. Giả sử một tỷ giá hối đoái là $ / € 0. 92. Điều này có nghĩa là một đô la bằng 0 euro. 92. Vì vậy, số tiền sẽ được báo cáo trong báo cáo tài chính của XYZ là $ 000 '

Bán hàng (1, 225 * 0 92)

1, 127
Chi phí bán hàng (756 * 0 92) (695. 5)
Lợi nhuận gộp (469 * 0. 92) 431. 5
Kể từ khi Euro có giá trị cao hơn so với đô la Mỹ, kết quả báo cáo thấp hơn kết quả thực tế. Đây không phải là giảm thực tế và hoàn toàn do việc chuyển đổi tiền tệ. Đây là rủi ro tỷ giá mà công ty phải chịu ở những nơi mà kết quả báo cáo có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với kết quả thực tế dựa trên sự thay đổi tỷ giá hối đoái. Đây được gọi là rủi ro dịch

. Hình 1: Mối quan hệ giữa đồng tiền chức năng và đơn vị tiền tệ báo cáo Sự khác nhau giữa Đồng tiền hoạt động và Đồng tiền báo cáo là gì?

Đơn vị tiền tệ chức năng / Báo cáo Đơn vị tiền tệ

Đơn vị tiền tệ chức năng là đơn vị tiền tệ của môi trường kinh tế chính mà đơn vị hoạt động.

Đồng tiền báo cáo là đơn vị tiền tệ trong báo cáo tài chính được trình bày.

Sự phụ thuộc Đơn vị tiền tệ phụ thuộc vào loại tiền tệ của quốc gia mà công ty hoạt động.
Đồng tiền báo cáo cho các công ty con phụ thuộc vào đơn vị tiền tệ được sử dụng bởi trụ sở chính của công ty.
Rủi ro về tỷ giá hối đoái Tỷ giá hối đoái không bị ảnh hưởng bởi đồng tiền chức năng.
Đồng tiền báo cáo bị ảnh hưởng bởi tỷ giá hối đoái.
Sự khác biệt giữa đồng tiền chức năng và đơn vị tiền tệ báo cáo là tiền tệ chức năng là đơn vị tiền tệ trong đó các giao dịch của công ty được thực hiện trong khi đơn vị tiền tệ báo cáo là đơn vị tiền tệ mà báo cáo tài chính được trình bày. Ở một số công ty, điển hình ở các công ty nhỏ hoặc vừa và hoạt động ở một quốc gia, cả đồng tiền chức năng và đồng tiền báo cáo đều giống nhau. Rủi ro dịch là không thể tránh khỏi trong việc chuyển đổi kết quả nếu như đồng tiền báo cáo mạnh hơn, kết quả sẽ thuận lợi và ngược lại. Tài liệu tham khảo:

1. "IAS Plus. "IAS 21 - Ảnh hưởng của những thay đổi trong tỷ giá hối đoái. N. p. , Ngày 19 tháng 7 năm 2012. Web. 04 Tháng 5 năm 2017.

2. "Đơn vị tiền tệ về chức năng và bản trình bày. " Phân tích tài chính. N. p. , n. d. Web. 04 Tháng 5 năm 2017.

3. "Tiếp xúc dịch. "Investopedia. N. p. , Ngày 29 tháng 7 năm 2015. Web. 04 Tháng 5 năm 2017.