Sự khác biệt giữa Front Office và Back Office

Văn phòng Mặt trận và Văn phòng Quay lại

Văn phòng Mặt trận và văn phòng phụ thường là một phần của phòng hoặc khu vực của tòa nhà nơi mọi người làm việc. Đây là những nơi mà các hoạt động văn thư, chuyên môn, kinh doanh đang được tiến hành. Đây là nơi mọi người làm việc của họ từ các loại bán hàng, hoặc các loại công việc máy tính.

Văn phòng Mặt trận

Front office là một từ kinh doanh liên quan đến phần của công ty mà tương tác với khách hàng, như dịch vụ, bán hàng và các bộ phận tiếp thị. Những người làm việc trong văn phòng này là những người giao dịch trực tiếp với khách hàng. Họ xử lý các đơn đặt hàng và đảm bảo rằng khách hàng và khách hàng rất hài lòng. Doanh thu của công ty phụ thuộc nhiều hơn vào trụ sở chính. Bạn phải có kỹ năng để trở thành một trong những người ở văn phòng chính.

Back Office

Back office là nhân viên quản trị của công ty không phải gặp khách hàng của công ty trực tiếp. Đây là phần của hầu hết các công ty nơi mà các nhiệm vụ được dành cho việc điều hành doanh nghiệp. Nếu khách hàng và khách hàng không nhìn thấy, họ là những người phát triển và sản xuất các sản phẩm. Họ là những người tham gia vào quản trị viên nhưng không có sự hòa hợp với khách hàng. Hầu hết mọi người nhìn xuống các cá nhân làm việc tại văn phòng nhưng những người này là những người đóng góp chính cho hoạt động kinh doanh.

Sự khác biệt giữa Front Office và Back Office

Nhân viên văn phòng mặt trận có thể được nhìn thấy tương tác với khách hàng trong khi văn phòng lại không tương tác và nói chuyện với khách hàng. Văn phòng phía trước nghĩ về cách thức và kỹ thuật trong việc bán các mặt hàng hoặc dịch vụ. Các nhân viên văn phòng lại đang làm nhiều cách để làm cho những sản phẩm này tốt hơn, và nếu họ sẽ bán hay không. Văn phòng phía trước chấp nhận tất cả các khiếu nại từ phía khách hàng và chuyển nó tới văn phòng phụ nơi họ nghĩ đến những cách khác để cải thiện và giải quyết mối quan tâm của khách hàng. Nhân viên văn phòng làm việc của nhân viên bán hàng và nhân viên dịch vụ khách hàng trong khi văn phòng phụ trách xem xét các quy trình nội bộ như nhân sự, bán hàng, lưu kho và kế toán.

Mặc dù có sự khác biệt, trụ sở chính và văn phòng phụ trách không tách biệt vì hai tác phẩm này có mối quan hệ khách hàng hài hòa. Người ta phải biết một chút thông tin về quy trình sản xuất của sản phẩm và cách cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

Tóm lại:

• Front office là khu vực được mọi người làm việc trong bán và tương tác với khách hàng hoặc khách hàng.

• Back office phục vụ như các quy trình nội bộ như nhân sự, kế toán và lưu kho.

• Back office phục vụ như các quy trình nội bộ như nhân sự, kế toán và lưu kho.