Sự khác biệt giữa đánh giá đầu và đánh giá

<< Đánh giá cơ bản so với đánh giá tổng kết Đánh giá là một phần rất quan trọng của bất kỳ chương trình giáo dục nào, nó giúp đánh giá các khái niệm học sinh học trong lớp học. Đánh giá là một công cụ mà không có giáo viên không thể làm việc như đánh giá định kỳ hoặc đánh giá năng lực của học sinh giúp giáo viên để chứng minh phương pháp giảng dạy của họ. Đánh giá cũng được sử dụng trong khu vực doanh nghiệp để kiểm tra hiệu quả của chương trình đào tạo và cũng để xem nhân viên nhận được chương trình như thế nào thông qua phản hồi của họ. Có hai hệ thống đánh giá chính được gọi là đánh giá quá trình và tổng kết. Có rất nhiều sự khác biệt giữa hai hệ thống đánh giá sẽ được nêu bật trong bài báo này.

Đánh giá thành phần là gì?

Đánh giá định hình là một kỹ thuật nhằm xác nhận các mục đích và mục đích giảng dạy và cũng để đạt được các tiêu chuẩn giảng dạy tốt hơn. Điều này được tìm kiếm thông qua xác định và sau đó cải chính các vấn đề trong quá trình giảng dạy. Đánh giá quá trình cho phép một giáo viên theo dõi việc học của học sinh khi anh nhận được phản hồi mà anh ta có thể sử dụng để cải tiến phương pháp giảng dạy của mình. Kỹ thuật này cho phép sinh viên hiểu sâu hơn về điểm mạnh và điểm yếu của mình để làm việc trên các khu vực mục tiêu cần được cải thiện. Kỹ thuật này là tốt cho giáo viên vì họ có thể xác định các khu vực vấn đề và giúp đỡ các sinh viên gặp khó khăn khi vượt qua chúng. Giáo viên nhận được phản hồi định tính từ học sinh thông qua kỹ thuật đánh giá. Nó cho phép họ biết các tài liệu không nên được giảng dạy hoặc sử dụng để xếp học sinh.

Đánh giá định hình là một quá trình liên tục và thường được gọi là phương pháp đánh giá nội bộ. Nó cho phép một giáo viên đánh giá giá trị của một chương trình đào tạo.

Đánh giá tổng kết là gì?

Đánh giá tổng kết hoặc đánh giá là kỹ thuật đánh giá tích lũy khi nó được thực hiện vào cuối học kỳ hoặc bất kỳ đơn vị giảng dạy nào khác để xem học viên hoặc sinh viên đạt được như thế nào từ hướng dẫn. Nó được gọi là vì nó tóm tắt việc học của học sinh vào cuối chương trình đào tạo. Trọng tâm trong đánh giá tổng kết là kết quả, đó là lý do tại sao nó được gọi là một kỹ thuật đánh giá bên ngoài. Nó được sử dụng để kiểm tra xem học sinh đã đạt được mục đích của chương trình đào tạo hay không. Giáo viên nhận được sự giúp đỡ của tiêu chuẩn để đánh giá thành tích của học sinh.

Sự khác nhau giữa đánh giá đầu và cuối là gì?

Đánh giá quá trình định tính là đánh giá định lượng, còn đánh giá tổng hợp là định lượng.

• Đánh giá quá trình là một quá trình liên tục, nhưng đánh giá tổng thể là một sự kiện diễn ra ở cuối một đơn vị giảng dạy.

• Đánh giá tổng thể là chính thức và có hình dạng của câu đố và bài kiểm tra bằng văn bản trong khi đánh giá quá trình là không chính thức như bài tập về nhà và các dự án.

• Mục đích của đánh giá định hình là cải thiện những gì đã học được trong khi mục tiêu đánh giá tổng thể là để chứng minh số lượng học tập đã diễn ra.