Sự khác biệt giữa kiểm toán tài chính và kiểm toán quản lý

Sự khác biệt chính - Kiểm toán tài chính và kiểm toán quản lý

Kiểm toán và kiểm toán tài chính là hai loại kiểm toán quan trọng. Trong khi kiểm toán quản lý được thực hiện theo các yêu cầu cụ thể, kiểm toán tài chính được tiến hành hàng năm. Sự khác biệt chính giữa kiểm toán tài chính và kiểm toán quản lý là kiểm toán tài chính là một cuộc kiểm toán được tiến hành để đưa ra ý kiến ​​xem các báo cáo tài chính của công ty phản ánh đúng và trung thực trong khi kiểm toán quản lý là một hệ thống đánh giá khả năng quản lý của công ty đối với hiệu quả trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược của công ty và chất lượng của việc ra quyết định.

NỘI DUNG
1. Tổng quan và Chênh lệch khác nhau
2. Kiểm toán Tài chính là gì
3. Kiểm toán Quản lý là gì
4. So sánh Side by Side - Kiểm toán Tài chính và Kiểm toán Quản lý
5. Tóm tắt

Kiểm toán Tài chính là gì?

Kiểm toán tài chính là một cuộc kiểm toán được tiến hành để đưa ra ý kiến ​​xem báo cáo tài chính của công ty có phản ánh đúng và hợp lý không. Mục đích chính ở đây là đánh giá xem các báo cáo có được chuẩn bị miễn phí các sai sót trọng yếu, các sai sót và phù hợp với các chuẩn mực kế toán của IFRS (Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính Quốc tế) hay GAAP (Nguyên tắc Kế toán Chung Chấp nhận), tùy thuộc vào các tiêu chuẩn được sử dụng bởi công ty . Khi đưa ra ý kiến ​​của mình, kiểm toán viên tham gia vào một cuộc tập luyện rất tốn thời gian kéo dài khoảng 3 tháng, kiểm tra từng giao dịch mà công ty đã tiến hành trong năm tài chính. Báo cáo tài chính được sử dụng bởi một số bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư tiềm năng, nhân viên và chính phủ; do đó, sự toàn vẹn và tính chính xác của chúng là rất cần thiết. Các bước sau đây liên quan đến việc tiến hành kiểm toán tài chính

Theo dõi các hệ thống được đưa ra để truyền thông tài chính
  • Theo dõi các hệ thống được đưa ra để duy trì hồ sơ tài chính của công ty và liệu các hồ sơ đó có được lưu trữ đúng
  • Xác định và xem xét từng yếu tố So sánh các hồ sơ nội bộ về thu nhập và chi phí đối với hồ sơ bên ngoài như hoá đơn từ nhà cung cấp và khách hàng, đối chiếu ngân hàng
  • Phân tích hồ sơ thuế nội bộ của công ty và khai thuế chính thức
  • Hình 01 : Kiểm toán tài chính liên quan đến kiểm tra chi tiết trong báo cáo tài chính
  • - 3 ->

    Kiểm toán Quản lý là gì?

    Kiểm toán quản lý là một đánh giá có hệ thống các năng lực quản lý của công ty liên quan đến hiệu quả trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược của công ty và chất lượng của việc ra quyết định. Tiến hành kiểm toán quản lý sẽ trở nên quan trọng trong trường hợp định hướng chiến lược của công ty có thể thay đổi như Kế hoạch Succession

Khi các vị trí quản lý then chốt sắp trở nên trống rỗng như là kết quả của các nhà quản lý tương ứng di chuyển ra ngoài công ty hoặc nghỉ hưu, các vị trí tương ứng nên được bố trí để chứa đầy những người kế thừa phù hợp.

Sáp nhập và Mua lại

Trong trường hợp hợp nhất công ty với một công ty khác hoặc mua lại một công ty mới, sự kiểm soát và lãnh đạo của công ty có thể thay đổi.

Việc kiểm toán quản lý được thực hiện bởi một nhân viên của công ty hoặc tư vấn độc lập. Nếu công việc kiểm toán được tiến hành bởi một nhân viên của công ty, nó sẽ hiệu quả và thuận tiện khi nhân viên có thêm kiến ​​thức về các hành động quản lý. Tuy nhiên, tính khách quan có thể đáng ngờ và ý kiến ​​của nhân viên có thể là thiên vị. Tính khách quan và hiệu quả của kiểm toán có thể được đảm bảo nếu nó được thực hiện bởi một chuyên gia tư vấn độc lập, tuy nhiên nó có thể tốn kém.

Khác biệt giữa kiểm toán tài chính và kiểm toán quản lý là gì?

Kiểm toán tài chính là kiểm toán viên được tiến hành để đưa ra ý kiến ​​xem báo cáo tài chính của công ty có phản ánh đúng sự thật và hợp lý hay không.

Kiểm toán quản lý là một đánh giá có hệ thống các năng lực quản lý của công ty liên quan đến hiệu quả trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược của công ty và chất lượng của việc ra quyết định.

Tính chất của Kiểm toán

Kiểm toán tài chính có tính chất định lượng vì nó chỉ đánh giá thông tin tài chính.

Kiểm toán quản lý là một cuộc kiểm toán định tính đánh giá cả thông tin tài chính và phi tài chính.

Ðoàn Ðoàn Kiểm toán tài chính được thực hiện bởi kiểm toán viên bên ngoài.
Nhân viên của công ty hoặc tư vấn độc lập tiến hành kiểm toán quản lý.
Sản xuất Spore Kiểm toán tài chính được tiến hành vào cuối mỗi năm tài chính.
Kiểm toán quản lý được tiến hành khi công ty sắp sửa thay đổi hướng chiến lược.
Tóm lược- Kiểm toán Tài chính và Quản lý Kiểm toán Sự khác biệt giữa kiểm toán tài chính và kiểm toán Quản lý có thể dễ dàng hiểu dựa trên các yếu tố đang được kiểm toán trong mỗi cuộc kiểm toán. Tính toàn vẹn, đầy đủ và chính xác sẽ được kiểm toán trong cuộc kiểm toán tài chính nơi mà kiểm toán viên đưa ra ý kiến ​​của họ cho dù các báo cáo này trình bày một cách nhìn đúng và hợp lý. Quản lý kiểm toán đánh giá chất lượng ra quyết định và hiệu quả của việc quản lý. Sự thành công của các cuộc kiểm toán này luôn phụ thuộc vào mức độ khách quan mà họ có thể tiến hành.
Tài liệu tham khảo:
1. "Kiểm toán Tài chính: Định nghĩa, Thủ tục & Yêu cầu" n.d. Web. 22 Tháng 5 năm 2017. 2. "Làm thế nào để Thực hiện Kiểm toán Tài chính. "Chron. com. Chron. com, 26 tháng 10 năm 2016. Web. 22 Tháng 5 năm 2017.

3. "Quản lý Kiểm toán. "Investopedia. N. p. , Ngày 16 tháng 11 năm 2010. Web. 22 Tháng 5 năm 2017.

Hình ảnh Courtesy:

1. "Microsoft 10-K Fiscal 2010 Selected Dane Tài chính" của Microsoft - Microsoft (Public Domain) qua Commons Wikimedia