Sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán chi phí

Kế toán tài chính và Kế toán chi phí

Kế toán được chia thành hai loại chính được gọi là kế toán tài chính và kế toán chi phí. Kế toán tài chính chủ yếu được sử dụng cho mục đích báo cáo bên ngoài, trong đó các giao dịch tài chính được ghi nhận theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi. Kế toán chi phí chủ yếu được sử dụng cho các mục đích nội bộ nơi thông tin tài chính được ghi nhận và phân tích nhằm nâng cao mức độ hiệu quả của công ty. Mặc dù có nhiều sự khác biệt giữa hai hình thức kế toán này, nhưng cũng có một số điểm tương đồng. Bài báo sau cung cấp giải thích rõ ràng về từng loại kế toán và nêu bật những điểm tương đồng và khác biệt này.

Kế toán Tài chính là gì?

Kế toán tài chính là quá trình sử dụng để ghi lại các giao dịch và báo cáo tóm tắt thông tin tài chính để hiển thị hình ảnh chính xác về tình hình tài chính, tình hình tài chính và tình hình tài chính của công ty. Mục tiêu chính của kế toán tài chính là lập báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các báo cáo này cần phải được chuẩn bị theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi khi họ cần tuân theo các khái niệm và nguyên tắc kế toán đã được chấp nhận rộng rãi. Mục đích của việc sản xuất các báo cáo như vậy là chia sẻ thông tin tài chính của công ty với các bên liên quan của công ty và công chúng.

Kế toán Chi phí là gì?

Kế toán chi phí được sử dụng để đánh giá chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất bằng cách xem xét các chi phí biến đổi và chi phí cố định phát sinh trong mỗi bước sản xuất. Kế toán chi phí sẽ giúp xác định chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh theo cách hiện hành. Kế toán chi phí cũng có thể được sử dụng để dự đoán các thay đổi về chi phí trong tương lai có thể hỗ trợ rất nhiều ngân sách và thiết lập mục tiêu và sẽ dẫn đến kiểm soát và quản lý tốt hơn. Trong kế toán chi phí, các tài liệu được sản xuất trong kế toán tài chính được sử dụng bởi các nhân viên của công ty để quản lý nội bộ và ra quyết định mục đích. Các báo cáo được tạo ra trong kế toán chi phí bao gồm bảng chi phí sản phẩm, báo cáo chi phí lao động, hồ sơ chi phí trên cao, vv

Kế toán chi phí cũng có thể hỗ trợ đưa ra các quyết định rất quan trọng.Ví dụ, kế toán chi phí có thể giúp xác định xem một sản phẩm mới có thể được sản xuất với chi phí thấp, bằng cách xem xét tổng chi phí phát sinh trong việc phân phối sản phẩm cho khách hàng (chi phí nguyên liệu, chi phí lao động, chi phí đầu cơ, chi phí tiếp thị). Điều này có thể giúp một công ty quyết định xem sản phẩm cụ thể có thể được sản xuất và bán để mang lại lợi nhuận hợp lý hay không.

Sự khác biệt giữa Kế toán Tài chính và Kế toán Chi phí là gì?

Kế toán chi phí và kế toán tài chính là cần thiết cho một công ty vì chúng giúp ghi chép, báo cáo, phân tích và ra quyết định chính xác. Cả kế toán chi phí và tài chính đều sử dụng các thuật ngữ kế toán tương tự và dựa trên cùng một loại tài khoản để ghi lại các giao dịch. Cả hai loại sổ kế toán ghi nhận riêng thành tài sản, nợ, vốn, thu nhập và chi phí. Cả hai hình thức kế toán đều tập trung vào việc cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty; tuy nhiên, trong khi kế toán tài chính xem công ty như là một kế toán toàn bộ tập trung vào việc cải thiện hiệu suất trong một số đơn vị, đơn vị, vị trí, vv Sự khác biệt lớn giữa hai nằm trong mục đích mà chúng được tạo ra, báo cáo được sản xuất, và loại thông tin được thu thập cho các tài liệu được sản xuất.

Tóm tắt:

Kế toán Tài chính so với Kế toán Chi phí

• Kế toán được chia thành hai loại chính được gọi là kế toán tài chính và kế toán chi phí.

• Kế toán tài chính là quá trình ghi chép các giao dịch và báo cáo các thông tin tài chính tóm tắt để hiển thị hình ảnh chính xác về tình hình tài chính, tình hình tài chính và tình hình tài chính của công ty.

• Kế toán chi phí được sử dụng để đánh giá chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất bằng cách xem xét các chi phí biến đổi và chi phí cố định phát sinh trong mỗi bước sản xuất.

• Kế toán tài chính xem xét toàn bộ công ty, trong khi kế toán chi phí tập trung vào việc cải thiện hiệu suất tại một số đơn vị, đơn vị, vị trí, vv

• Sự khác biệt lớn giữa hai mục đích mà chúng được tạo ra, các báo cáo được sản xuất, và loại thông tin được thu thập cho các tài liệu được sản xuất.