Sự khác biệt giữa EIN và TIN

EIN và TIN

EIN và TIN là những con số do các cơ quan thuế cấp cho cá nhân và có ý nghĩa quan trọng đối với họ vì những con số này trở thành đặc tính của người dân khi nộp tờ khai thuế. Số nhận dạng của người đóng thuế hoặc TIN là một thuật ngữ chung được IRS sử dụng và có nhiều loại số khác nhau được cấp cho người dân tùy thuộc vào nghề của họ. EIN là một số như vậy được yêu cầu bởi các chủ doanh nghiệp sử dụng lao động. Đây được gọi là Mã số Nhận Dạng Người sử dụng lao động và phục vụ mục đích của mã số khi khai thuế. Bài báo này cố gắng đưa ra ánh sáng về đề tài này bằng cách xem xét kỹ hơn TIN và EIN.

TIN

Cách thức chính để xác định người đóng thuế trên cả nước là bằng cách cấp số nhận dạng duy nhất cho họ. Số duy nhất này được gọi là Số Nhận dạng Người đóng Thuế và được gọi là TIN bởi cả IRS cũng như những người thường. Mặc dù hầu hết được chỉ định bởi IRS, một số TIN cũng có thể được trao cho một cá nhân bởi Cục An sinh Xã hội. Số TIN có thể là mã số thuế cá nhân được gọi là ITIN hoặc chỉ là số an sinh xã hội của cá nhân. Nó cũng có thể là số nhận dạng của chủ nhân được gọi là EIN. Vì vậy, một cá nhân có thể sử dụng một trong hai loại số nhận dạng do IRS và chính quyền an sinh xã hội ban hành.

EIN

Theo một đạo luật được IRS thông qua vào năm 1974, tất cả các doanh nghiệp ở Hoa Kỳ đều phải có EIN đủ điều kiện để trả công nhân và nộp thuế kinh doanh. Đạt được EIN là bắt buộc đối với một doanh nghiệp vì nó cho phép một doanh nghiệp được coi là công ty hợp danh, LLC, công ty sở hữu hoặc bất kỳ cấu trúc nào khác mà nó có thể muốn sở hữu. EIN tương tự như SSN, nhưng nó được sử dụng bởi các doanh nghiệp chứ không phải là cá nhân. Do đó, EIN có thể được sử dụng bởi các chủ sở hữu, công ty, trusts, quan hệ đối tác, và thậm chí các cơ quan chính phủ.

Sự khác nhau giữa EIN và TIN là gì?

• Sáu chữ số duy nhất mà IRS chỉ định cho người gọi là số nhận dạng của người đóng thuế (TIN) và những con số này được sử dụng để xác định người khi họ nộp thuế.

• Có nhiều loại số nhận dạng do IRS phát hành và EIN là một trong số đó.

• EIN là Số Nhận Dạng Người sử dụng lao động và được yêu cầu bởi một doanh nghiệp sử dụng lao động.

• EIN hoặc SSN về cơ bản là các tên khác nhau cho cùng một mục đích xác định thuế, trong đó TIN là tên gọi chung, và ITIN hoặc Mã số Nhận dạng Cá nhân thường được sử dụng cho các cá nhân.

• Hầu hết các TIN được IRS ban hành, trong khi đó là số an sinh xã hội do Cơ quan An ninh Xã hội ban hành.

• EIN dành cho doanh nghiệp trong khi ITIN dành cho cá nhân.