Sự khác nhau giữa Domain và Range

Domain và Range

Một hàm toán học là một mối quan hệ giữa hai bộ biến. Một là miền được gọi độc lập và các thuộc tính phụ thuộc khác được gọi là phạm vi. Nói cách khác, đối với hệ tọa độ Cartesian hoặc hệ thống XY, biến dọc theo trục x được gọi là Domain và dọc theo trục y được gọi là Range.

Toán học, xem xét một quan hệ đơn giản như {(2, 3), (1, 3), (4, 3)}

Trong ví dụ này, Domain là {2, 1, 4}, trong khi Range là {3}

Domain

Domain là tập hợp của tất cả các giá trị đầu vào có thể là bất kỳ mối quan hệ nào. Nó có nghĩa là giá trị đầu ra trong một hàm phụ thuộc vào mỗi thành viên của miền. Giá trị miền khác nhau trong các vấn đề toán học khác nhau và phụ thuộc vào chức năng mà nó được giải quyết. Nếu chúng ta nói về cosine, thì domain là tập hợp của tất cả các số thực có thể hoặc trên giá trị 0 hoặc dưới giá trị 0, nó cũng có thể là 0. Trong khi đối với căn bậc hai, giá trị miền không thể nhỏ hơn 0, cần tối thiểu là 0 hoặc cao hơn 0. Nói cách khác, bạn có thể nói rằng miền của căn bậc hai luôn luôn là 0 hoặc giá trị dương. Đối với phương trình phức tạp và thực, giá trị miền là một tập con của không gian véc tơ phức tạp hoặc thực. Nếu chúng ta muốn giải một phương trình vi phân từng phần để tìm giá trị của miền thì câu trả lời của bạn nên nằm trong không gian ba chiều của hình học Euclide.

Ví dụ

Nếu y = 1/1-x, thì giá trị miền của nó được tính như

1-x = 0

Và x = 1, Do đó miền của nó có thể là thiết lập của tất cả các số thực, ngoại trừ 1.

Phạm vi

Phạm vi là tập hợp của tất cả các giá trị đầu ra có thể có trong một chức năng. Giá trị phạm vi còn được gọi là giá trị phụ thuộc, bởi vì các giá trị này chỉ có thể được tính bằng cách đặt giá trị miền trong hàm. Nói một cách đơn giản, bạn có thể nói rằng nếu giá trị miền của một hàm y = f (x) là x thì giá trị phạm vi sẽ là y.

Ví dụ

Nếu Y = 1/1-x, thì giá trị phạm vi của nó sẽ là một tập các số thực, bởi vì các giá trị của y cho mỗi x là số thực.

So sánh

• Giá trị miền là một biến độc lập, trong khi giá trị phạm vi phụ thuộc vào giá trị miền, vì vậy nó phụ thuộc vào biến.

• Miền là một bộ tất cả các giá trị đầu vào. Mặt khác, phạm vi là một bộ các giá trị đầu ra, mà một hàm tạo ra bằng cách nhập giá trị của miền.

Đây là một ví dụ lý thuyết tốt nhất để hiểu được sự khác biệt giữa miền và dải. Xem xét số giờ nắng trong suốt cả ngày. Miền là số giờ giữa mặt trời mọc và mặt trời lặn. Trong khi, giá trị của dải nằm giữa 0 đến độ cao tối đa của mặt trời. Để xem xét ví dụ này, bạn nên ghi nhớ những giờ ánh sáng ban ngày, thay đổi theo mùa có nghĩa là mùa đông hoặc mùa hè. Có một điều khác để chú ý đó là vĩ độ.Bạn nên tính toán miền và phạm vi cho vĩ độ cụ thể.

Kết luận

Không nghi ngờ gì cả miền và dải đều là các biến toán học và tương quan với nhau, vì giá trị của dải phụ thuộc vào giá trị của miền. Tuy nhiên, cả hai biến có các thuộc tính khác nhau và có đặc tính cá nhân trong bất kỳ chức năng toán học nào.