Sự khác biệt giữa cổ tức và thu nhập trên mỗi cổ phần

EPS và cổ tức

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu và cổ tức trên mỗi cổ phiếu là tỷ số tài chính mà công ty tính toán để có được sự hiểu biết về triển vọng tương lai của cổ phiếu đối với các cổ đông. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu và cổ tức trên mỗi cổ phần dễ bị nhầm lẫn nhiều. Điều này là do thu nhập trên mỗi cổ phần được xem là thu nhập mà cổ đông thu được cho một cổ phần, khi đó thực tế là số thu nhập ròng được phân bổ trên mỗi cổ phiếu. Bài viết sau đây nhằm cung cấp cho người đọc một lời giải thích rõ ràng về thu nhập trên mỗi cổ phiếu và cổ tức trên mỗi cổ phần, và giải thích rõ ràng sự khác biệt giữa hai.

-1->

Cổ tức

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu là số tiền mỗi cổ phần mà cổ đông nhận được như cổ tức. Cổ tức mà cổ đông nhận được là một phần trong tổng lợi nhuận của công ty được giữ lại cho mục đích thực sự. Trong trường hợp một công ty có lợi nhuận, họ có thể quyết định tái đầu tư lại các khoản tiền thừa vào công ty để sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc họ có thể trả cổ tức cho các cổ đông sử dụng phần thặng dư. Một công ty không có nghĩa vụ phải thanh toán cổ tức, nếu họ có một cách sử dụng tốt hơn cho các quỹ dư thừa. Điều quan trọng cần lưu ý là các doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng cao, ít khi trả cổ tức, vì họ sử dụng các quỹ này để tái đầu tư. Phần thưởng mà cổ đông thu được là phần gia tăng giá thị trường của cổ phiếu. Cổ tức trên mỗi cổ phiếu thường được trích dẫn dưới dạng số đô la trên mỗi cổ phần, hoặc có thể được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm của giá thị trường, tức là lợi tức cổ tức của công ty.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS)

Thu nhập trên mỗi cổ phần được tính như sau. EPS cơ bản = (Lợi nhuận ròng - Cổ tức ưu đãi) / Số cổ phần đang lưu hành. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đo lường số đô la thu nhập ròng có sẵn cho một trong số cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần là thước đo về khả năng sinh lời và được coi là một yếu tố quyết định quan trọng cho giá thực của cổ phiếu. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu cũng được sử dụng trong các tính toán tài chính quan trọng khác như tỷ suất giá-thu nhập. Cần lưu ý rằng hai công ty có thể tạo ra các con số EPS tương tự, nhưng một công ty có thể làm như vậy bằng cách sử dụng vốn cổ phần ít hơn, làm cho công ty hiệu quả hơn so với công ty phát hành nhiều cổ phiếu hơn và đạt EPS tương tự.

Sự khác nhau giữa lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và cổ tức là gì?

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu và cổ tức trên mỗi cổ phiếu đều cho thấy triển vọng tương lai của công ty về lợi nhuận và thu nhập của cổ đông trên mỗi cổ đông.Tuy nhiên, hai người khác nhau trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu đo lường giá trị thu nhập ròng của mỗi cổ phiếu, và cổ tức trên mỗi cổ phiếu cho thấy phần lợi nhuận được trả bằng cổ tức cho mỗi cổ phần. Giá trị thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ cho nhà đầu tư ý tưởng về giá trị cổ tức dự kiến, vì cổ tức là một phần thu nhập thuần của công ty được phân phối cho các cổ đông. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đánh giá lợi nhuận của một công ty và EPS càng cao. Tuy nhiên, cổ tức cao hơn mỗi cổ phiếu có thể cho thấy rằng công ty không thể reinvest đủ vốn trở lại vào công ty; do đó, phân phối các quỹ đó. Điều này phải được xem xét trong ánh sáng với thực tế rằng một công ty có tỷ lệ tăng trưởng rất cao thường làm tăng thu nhập thặng dư, thay vì trả cổ tức.

Tỉ lệ lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu và cổ tức trên mỗi cổ phiếu đều cho thấy triển vọng tương lai của công ty về lợi nhuận và thu nhập của cổ đông trên mỗi cổ đông.

• Hai người khác nhau trong số đó, thu nhập trên mỗi cổ phiếu đo lường giá trị thu nhập ròng của mỗi cổ phiếu, và cổ tức trên mỗi cổ phiếu cho thấy phần lợi nhuận được trả bằng cổ tức mỗi chia sẻ.

• Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần là thước đo về khả năng sinh lợi, do đó EPS càng cao thì càng tốt cho cổ đông của công ty.

• Cổ tức cao hơn trên mỗi cổ phiếu, có thể cho thấy công ty không thể tái đầu tư đủ vốn vào công ty; do đó, phân phối các quỹ đó. Đây thường là trường hợp của một công ty có tốc độ tăng trưởng thấp hơn.