Sự khác biệt giữa Derivatives và tương lai

Sự khác biệt chính - Derivatives và tương lai

Sự khác biệt chính giữa các dẫn xuất và tương lai là dẫn xuất phụ thuộc vào giá trị của một tài sản cơ bản khác trong khi tương lai là một thỏa thuận , để mua hoặc bán một loại hàng hoá hay công cụ tài chính cụ thể với mức giá xác định trước vào một ngày nhất định trong tương lai . Do sự tăng trưởng ổn định của thị trường tài chính, một số nhà đầu tư ngày càng đầu tư vào nhiều công cụ tài chính. Các công cụ này mang rủi ro tài chính vì giá trị của chúng bị biến động. Các công cụ phái sinh được sử dụng để loại bỏ rủi ro như vậy bằng cách cung cấp sự chắc chắn cho một giao dịch trong tương lai, bao gồm cả các dẫn xuất. Do đó, mối quan hệ giữa các dẫn xuất và tương lai là tương lai là một dạng của các dẫn xuất.

NỘI DUNG
1. Tổng quan và Chênh lệch khác nhau
2. Chứng khoán phái sinh là gì
3. Tương lai là gì
4. So sánh từng bên - Derivatives vs Futures
5. Tóm tắt

Derivatives là gì?

Các công cụ tài chính phái sinh là các công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá trị của một tài sản cơ bản khác. Các công cụ phái sinh được sử dụng để phòng ngừa rủi ro tài chính (để giảm nguy cơ tài sản tài chính liên quan đến sự không chắc chắn về giá trị trong tương lai của nó) và dưới đây là các dạng dẫn xuất được sử dụng rộng rãi.

Các hợp đồng kỳ hạn

Chuyển tiếp

Hợp đồng kỳ hạn là một hợp đồng giữa hai bên mua hoặc bán một tài sản với giá xác định vào một ngày trong tương lai. Chuyển tiếp là các công cụ không tính (OTC), có nghĩa là chúng có thể được tùy chỉnh theo bất kỳ yêu cầu giao dịch nào giữa hai bên mà không có trao đổi có cấu trúc.

Tương lai

Tương lai là một thỏa thuận để mua hoặc bán một loại hàng hóa hay công cụ tài chính cụ thể với giá định định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Tương lai là các công cụ giao dịch trao đổi, có nghĩa là các hợp đồng như vậy chỉ được giao dịch trong các giao dịch có cấu trúc và chỉ có sẵn trong các kích cỡ tiêu chuẩn.

- Lựa chọn là một quyền, nhưng không phải là một nghĩa vụ mua hoặc bán một tài sản tài chính vào một ngày cụ thể ở một mức giá đã thỏa thuận trước. Có hai loại chính tùy chọn, 'call option' và 'put option. "Một quyền chọn mua là một quyền mua trong khi quyền chọn bán là quyền bán. Các lựa chọn có thể được trao đổi thương mại hoặc qua các thiết bị truy cập.

Hoán đổi

Hoán đổi là một dẫn xuất thông qua đó hai bên đạt được thoả thuận trao đổi công cụ tài chính.Mặc dù công cụ cơ bản có thể là bất kỳ an ninh, dòng tiền mặt thường được trao đổi trong hoán đổi. Hoán đổi được trên các thiết bị truy cập.

Tương lai là gì?

Một hợp đồng tương lai là một thỏa thuận để mua hoặc bán một loại hàng hóa hoặc công cụ tài chính cụ thể với giá định định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Tương lai là các công cụ giao dịch trao đổi như vậy là kinh doanh trong tương lai trao đổi. Một số hợp đồng tương lai yêu cầu phải cung cấp vật chất cơ bản, trong khi một số khác được thanh toán bằng tiền mặt.

Lợi thế của tương lai

Khả năng thanh khoản cao

Tương lai là các dẫn xuất có độ lỏng cao (thuận tiện để mua và bán nhanh) khi chúng giao dịch thông qua trao đổi.

rủi ro mặc định thấp

Vì các hợp đồng này được quy định bởi giao dịch hối đoái, hợp đồng kỳ hạn có rủi ro thấp mặc định so với các chứng khoán phái sinh như chuyển tiếp.

Các khoản phí hoa hồng thấp

Phí hoa hồng phải trả đối với giao dịch tương lai tương đối thấp so với các chứng khoán phái sinh khác

Nhược điểm của tương lai

Thiếu sự tùy chỉnh

Vì các hợp đồng tương lai là những công cụ tiêu chuẩn có sẵn trong các kích thước chuẩn, được điều chỉnh theo yêu cầu giao dịch.

Yêu cầu tiền gửi tối thiểu

Có yêu cầu tiền gửi tối thiểu phải được đáp ứng trước khi có hợp đồng tương lai, do đó ở lần; lợi ích thu được từ hoa hồng thấp có thể được bù đắp với tiền gửi.

Hình 01: Sở Giao dịch Thương mại Chicago và Hội đồng Thương mại Chicago là sàn giao dịch tương lai lớn nhất vào năm 2015

Sự khác biệt giữa Derivatives và Futures là gì?

- Điều khác biệt giữa Bảng trước ->

Derivatives vs Futures

Các công cụ tài chính phái sinh là những công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá trị của một tài sản cơ bản khác.

Tương lai là một thỏa thuận, để mua hoặc bán một mặt hàng hoặc công cụ tài chính cụ thể với giá định định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai

.

Thiên nhiên Các công cụ phái sinh có thể được trao đổi thương mại hoặc trên các thiết bị truy cập. Tương lai là các công cụ giao dịch hối đoái.
Các loại
Chuyển tiếp, tương lai, quyền chọn và hoán đổi là các loại dẫn xuất phổ biến. Tương lai là một loại công cụ phái sinh.
Tóm tắt - Derivatives vs Futures
Sự khác nhau giữa các dẫn xuất và tương lai chủ yếu phụ thuộc vào phạm vi của chúng; các dẫn xuất có phạm vi rộng hơn vì nó bao gồm nhiều kỹ thuật, trong khi hợp đồng tương lai có phạm vi hẹp. Mục tiêu của cả hai là tương tự vì họ cố gắng làm giảm rủi ro của một giao dịch sẽ diễn ra trong tương lai. Trong năm 2010, người ta ước tính rằng thị trường phái sinh thế giới đã vượt quá $ 1. 2 nghìn tỷ đồng. Hơn nữa, CME Group Inc. (Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade) đã trở thành sàn giao dịch kỳ hạn lớn nhất trên thế giới vào năm 2015 với doanh thu hơn 1 tỷ đô la. Tài liệu tham khảo:

1. "Giả thuyết. "Investopedia. N. p. , Ngày 17 tháng 3 năm 2016. Web. 04 Tháng 5 năm 2017.

2. "Người học Tài chính. "Những thuận lợi và bất lợi của tương lai. N. p. , n. d. Web. 05 Tháng 5 năm 2017.

3. "11 Sự trao đổi tương lai lớn nhất thế giới năm 2015."Thiếu nội bộ. N. p. , n. d. Web. 05 Tháng 5 năm 2017.
Hình ảnh Courtesy:
1. "Cme xây dựng quan điểm trên không" của CME Group / Henry Delforn / Allan Schoenberg - Nhóm CME (CC BY-SA 3. 0) thông qua Commons Wikimedia