Sự khác biệt giữa Văn hoá và Xã hội

Văn hoá-Xã hội

Văn hóa đang thay đổi liên tục. Một số sản phẩm văn hoá chính là các chính phủ, ngôn ngữ, tòa nhà và con người tạo ra những thứ. Nó là một công cụ mạnh mẽ cho sự sống còn của nhân loại. Các mô hình văn hoá của người cổ đại được phản ánh trong các hiện vật của họ và được các nhà khảo cổ nghiên cứu để hiểu cách sống của họ. Văn hoá là một phần quan trọng của một xã hội vì sự tồn tại của xã hội. Văn hóa cũng đóng một vai trò quan trọng để thiết lập kỷ luật trong một xã hội. Theo mô hình hành vi và nhận thức, có ba mức độ văn hoá.

Thứ nhất là cơ thể của các truyền thống văn hoá làm cho bạn phân biệt một xã hội với những người khác. Khi người nói tiếng Đức, tiếng Nhật hoặc tiếng Ý, sau đó họ được gọi là ngôn ngữ, niềm tin và truyền thống chia sẻ bởi mỗi bộ người khác với những người khác. Thứ hai là văn hoá nhỏ, trong đó các xã hội khác nhau từ các khu vực khác nhau trên thế giới giữ gìn văn hoá nguyên thủy. Những người như vậy là một phần của một nền văn hoá nhỏ trong xã hội mới. Ví dụ, các nền văn hoá ở Hoa Kỳ bao gồm các nhóm sắc tộc như người Mỹ gốc Mêxicô, người Mỹ gốc Phi và người Mỹ gốc Việt. Các thành viên của mỗi nhóm văn hoá chia sẻ một ngôn ngữ chung, nhận dạng, truyền thống thực phẩm và những đặc điểm khác thông qua một nền giáo dục chung của tổ tiên. Mức thứ ba là phổ quát văn hoá bao gồm các mẫu hành vi chung của nhân loại như một toàn thể. Một số ví dụ về các kiểu hành vi như vậy là truyền đạt bằng ngôn ngữ nói, sử dụng tuổi tác và giới để phân loại con người, sự khác biệt dựa trên hôn nhân và mối quan hệ.

Xã hội được gọi là một nhóm người có chung diện tích, văn hoá và các mẫu hành vi. Xã hội được thống nhất và được gọi là một thực thể riêng biệt. Xã hội bao gồm một chính phủ, y tế, hệ thống giáo dục và một số nghề nghiệp của người dân. Trong một xã hội, mỗi cá nhân đều quan trọng vì mỗi cá nhân có thể đóng góp một phần gì đó cho xã hội. Ngoài ra bạn có thể tìm thấy những nhóm nhỏ hơn với một mục tiêu nhất định bao gồm các nhóm sinh viên, các cơ quan chính phủ hoặc các nhóm thu hút tiền vì một mục đích cụ thể trong xã hội. Nhiều nền văn hoá khác nhau có thể được tìm thấy trong một xã hội. Bạn có thể tìm thấy một số khác biệt trong một quốc gia hoặc thị trấn.

Theo nghĩa rộng, xã hội được tạo ra bởi nhiều cá thể khác nhau có cơ sở hạ tầng xã hội, kinh tế hoặc công nghiệp. Một trong những lợi ích chính của một xã hội là phục vụ các cá nhân trong giai đoạn khủng hoảng. Các xã hội cũng được tổ chức tùy thuộc vào cấu trúc chính trị của họ như Nhà nước, các ban nhạc, các lãnh đạo và các bộ lạc. Mức độ quyền lực chính trị khác nhau tùy theo môi trường văn hoá, lịch sử và địa lý.Một số xã hội đưa ra một trạng thái nhất định cho một cá nhân hoặc một nhóm người khi một cá nhân hoặc một nhóm thực hiện một hành động thuận lợi cho xã hội.