Sự khác biệt giữa sáng tạo và đổi mới

Sự sáng tạo và đổi mới

Sáng tạo có thể được xem như là quá trình suy nghĩ về những điều mới và khái niệm trong khi đổi mới là quá trình chuyển đổi những suy nghĩ thành những điều hữu hình. Một cách khác để nhìn vào nó là xem xét sự sáng tạo như mơ ước của những điều mới và đổi mới như là quá trình làm cho những ước mơ trở thành sự thật.

Nếu có gì mới đã được đưa vào sự tồn tại, có thể nói rằng bạn đã tạo ra nó. Nhưng bạn không thể nói rằng bạn đã đổi mới nó. Chỉ khi nào bạn đã cải tiến một thứ đã tồn tại, bạn mới có thể nói rằng đã có một sự đổi mới.

Sự sáng tạo được cho là khả năng thụ thai cái gì đó bất thường hoặc nguyên thủy. Đổi mới, mặt khác, được cho là việc thực hiện một số điều mới. Nói cách khác, sáng tạo đang tạo ra những ý tưởng và sự đổi mới đang đưa những ý tưởng này vào cuộc sống. Sáng tạo có liên quan đến kinh nghiệm trong khi sự đổi mới có liên quan đến quan sát.

Sáng tạo là một từ có nguồn gốc từ từ Latin Creo có nghĩa là 'tạo ra'. Từ tạo ra lần đầu tiên xuất hiện bằng tiếng Anh trong thế kỷ 14, đặc biệt là ở Chaucer. Nhưng cách sử dụng hiện đại của sự sáng tạo xuất hiện chỉ sau khi Giác ngộ.

Cải tiến là một từ đã được bắt nguồn từ Latin Innovationem, là danh từ cho hành động của thuật ngữ innovare. Innovare có nguồn gốc từ nhà đổi mới Latinh, có nghĩa là thay đổi hoặc đổi mới.

Việc suy nghĩ về những điều mới và khái niệm có thể được gọi là sự sáng tạo trong khi sự đổi mới là quá trình chuyển đổi những suy nghĩ này sang sử dụng thực tế.

Sự sáng tạo được cho là khả năng thụ thai cái gì đó bất thường hoặc nguyên thủy. Mặt khác, đổi mới được cho là việc thực hiện một số điều mới.

  1. Nếu có gì mới đã được đưa ra, có thể nói rằng bạn đã tạo ra nó, trong khi nếu bạn đã thực hiện cải tiến cái gì đã tồn tại, thì bạn có thể được cho là đã thực hiện một sự đổi mới.
  2. Sáng tạo đang tạo ra những ý tưởng và sự đổi mới đang đưa những ý tưởng này vào cuộc sống.
  3. Sáng tạo có liên quan đến kinh nghiệm trong khi sự đổi mới có liên quan đến quan sát.
  4. Sáng tạo là một từ đã được bắt nguồn từ chữ Latinh Creo có nghĩa là 'tạo ra'. Sáng tạo là một từ đã được bắt nguồn từ Latin Innovationem là danh từ hành động của thuật ngữ innovare.