Sự khác biệt giữa CPI và PCE

Khác biệt giữa chỉ số CPI và CPI

CPI là Chỉ số giá tiêu dùng và PCE là Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân. Cả chỉ số CPI và PCE đều được sử dụng để đo lường lạm phát tiêu dùng. Mặc dù các nhà hoạch định chính sách và các nhà phân tích kinh tế sử dụng hai thuật ngữ, chỉ số giá tiêu dùng được biết đến nhiều hơn.

PCE bằng những từ đơn giản là thước đo sự thay đổi giá cả của dịch vụ tiêu dùng và hàng hoá. PCE là thước đo mức chi tiêu thực tế cũng như chi tiêu của một hộ gia đình. Chi Tiêu dùng cá nhân chủ yếu nhằm vào cá nhân.

Phương pháp lập chỉ mục chính, CPI là thước đo sự thay đổi sức mua của một gia đình bình thường. Chỉ số giá tiêu dùng lạm phát được xác định bằng cách so sánh CPI của tháng hiện tại với CPI của tháng tương ứng trong năm trước. CPI chủ yếu xác định sự thay đổi của giá liên quan đến chi phí sinh hoạt.

Một trong những sự khác biệt có thể thấy giữa CPI và PCE là việc này dựa trên công thức Laspeyres và công thức dựa trên công thức Fisher-Ideal.

Sự khác biệt khác là trọng lượng tương đối cho mỗi giá của mục trong hai chỉ mục được dựa trên các nguồn dữ liệu khác nhau. Trong khi chỉ số giá tiêu dùng dựa trên khảo sát hộ gia đình thì Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân dựa trên khảo sát doanh nghiệp.

Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng đo lường tất cả các chi phí xuất túi của toàn bộ các hộ gia đình đô thị, chi tiêu tiêu dùng cá nhân đề cập đến chi tiêu của cá nhân hoặc bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận nào về dịch vụ và hàng hoá. Điều này có nghĩa là một số mặt hàng trong Chỉ số giá tiêu dùng không nằm trong Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân và ngược lại.

Tóm tắt

1. PCE bằng những từ đơn giản là thước đo sự thay đổi giá cả của dịch vụ tiêu dùng và hàng hoá. Một phương pháp lập chỉ mục chính, CPI là thước đo sự thay đổi sức mua của một gia đình bình thường.
2. Chỉ số CPI dựa trên công thức Laspeyres trong khi PCE dựa trên công thức Fisher-Ideal.
3. Trong khi chỉ số giá tiêu dùng dựa trên khảo sát hộ gia đình thì Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân dựa trên khảo sát doanh nghiệp.
4. Trong khi Chỉ số giá tiêu dùng đo lường tất cả các khoản chi tiêu của toàn bộ các hộ gia đình đô thị, chi tiêu tiêu dùng cá nhân đề cập đến chi tiêu của cá nhân hoặc bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận nào về dịch vụ và hàng hoá.