Sự khác biệt giữa Tổng công ty và Hợp tác xã

Tổng công ty và các doanh nghiệp hợp tác

Các doanh nghiệp có thể có nhiều hình thức và các tập đoàn và hợp tác xã chỉ là hai ví dụ về doanh nghiệp. Giống như các tập đoàn, hợp tác xã cũng do người quản lý, nhưng sự khác biệt căn bản nằm ở động lực đưa mọi người vào trong các tập đoàn và hợp tác xã. Đối với các hợp tác xã, người ta tập hợp lại vì lợi ích chung và mục đích lợi nhuận thường vắng mặt, trong khi đối với các tập đoàn, lợi nhuận là động lực duy nhất mà các doanh nghiệp đó phải đáp ứng với các cổ đông đã đầu tư. Đối với hợp tác xã, cổ đông là những người cùng hoạt động hợp tác xã và mục đích thực sự là đem lại lợi ích cho tất cả mọi người.

HTX tương tự như chủ nghĩa xã hội, trong khi các tập đoàn tương tự như chủ nghĩa tư bản. Không có hại trong cả hai cùng tồn tại vì có các đặc điểm khác nhau, ưu và khuyết điểm của cả hợp tác xã cũng như các tập đoàn. Về nguyên tắc, khó có thể tìm được những người phản đối việc thành lập hợp tác xã. Họ là vì lợi ích của cộng đồng và có những ví dụ trên khắp thế giới về sức mạnh tập thể có thể làm cho những người đang khó khăn nhưng không kiếm được đủ.

Mặt khác, các tập đoàn được bắt đầu bởi một vài cá nhân với mục đích duy nhất là kiếm tiền. Trong liên doanh của họ, chủ sở hữu liên doanh huy động vốn thông qua công chúng trở thành một cổ đông trong công ty và đó là trách nhiệm của chủ sở hữu doanh nghiệp để tối đa hóa lợi tức đầu tư của các cổ đông.

Theo nghĩa rộng hơn, các hợp tác xã là những loại hình doanh nghiệp đặc biệt, nơi hoạt động được thực hiện nhằm nâng cao lợi nhuận cho tập thể, trong khi ở các tập đoàn, việc tăng lợi nhuận là mối quan tâm duy nhất. Đó là tìm kiếm lợi nhuận mà làm cho mọi người quản lý các tập đoàn chuyển sang phương tiện và phương pháp mà có thể không phải là vì lợi ích chung của xã hội. Điều đó không có nghĩa là các hợp tác xã không thể đưa ra những quyết định sai lầm, nhưng trong trường hợp của họ thì không phải vì lòng tham tiền mà còn bất kỳ sự tính toán sai lầm nào khác có thể gây ra phản hồi nhưng không gây bất lợi cho xã hội nói chung.

Trong thời hiện đại, nhiều hợp tác xã bắt đầu nghiên cứu và làm việc giống như các tập đoàn và đường phân chia giữa hai tổ chức này rất mờ vì các hợp tác xã luôn bị ấn tượng bởi hiệu quả của các doanh nghiệp trong việc tạo ra lợi nhuận và họ cố gắng để mô phỏng công việc của các tập đoàn.