Sự khác biệt giữa các hợp tác xã và các tập đoàn

Hợp tác xã so với các tập đoàn > Hợp tác xã và các tập đoàn có thể giống như một và cùng một điều, nhưng chúng rất khác nhau trong việc hình thành, vận hành và mục đích họ phục vụ. Hợp tác xã là một thực thể pháp lý thuộc sở hữu của một nhóm người tụ họp với nhau tự nguyện vì lợi ích chung của họ. Những người này thường tham gia thực hiện các nhu cầu chung về kinh tế, xã hội, văn hoá của họ, một nhiệm vụ rất khó thực hiện nếu một người chỉ còn một mình. Một công ty là một pháp nhân được thành lập bởi một nhóm người đóng góp vốn, nhưng nó tồn tại như là một thực thể pháp lý riêng biệt có đặc quyền riêng và trách nhiệm riêng biệt với các thành viên của nó. Các thành viên của công ty thường được gọi là các cổ đông.

Một công ty có nghĩa vụ có giới hạn nghĩa là nếu không thành công và phải đóng cửa, các cổ đông chỉ bị mất việc đầu tư trong khi nhân viên mất việc, nhưng không ai trong số họ sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ mà còn do các chủ nợ của công ty. Tuy nhiên, các chủ nợ có thể bán tài sản của công ty để thu hồi tiền của họ. Một số hợp tác xã có thể dưới hình thức hợp tác và không có trách nhiệm pháp lý do các thành viên có quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp. Nếu hợp tác xã này không thành công, các chủ nợ có thể bán tài sản của hợp tác xã để thu hồi tiền. Nếu điều này không đủ, họ thậm chí có thể dùng đến việc tịch thu tài sản cá nhân của các thành viên.

Một công ty thường được hình thành như một tổ chức kinh doanh để kiếm lợi; do đó, nó phải mang lại lợi nhuận từ đầu tư của các thành viên. Hợp tác xã được hình thành bởi các thành viên muốn đạt được một mục tiêu chung với nhau mà có thể được định hướng kinh doanh hay không. Do đó, hợp tác xã không nhất thiết phải tạo ra lợi nhuận, đặc biệt là những hợp đồng được thành lập để đáp ứng nhu cầu xã hội và văn hoá của các thành viên.

Các thành viên thành lập hợp tác xã là những người chịu trách nhiệm về hoạt động hàng ngày của tổ chức, và tất cả các thành viên có cùng một phần kiểm soát có nghĩa là tất cả các quyết định ảnh hưởng đến hợp tác xã được tạo thành bởi tất cả các thành viên. Một công ty được quản lý tập trung theo một cấu trúc của hội đồng quản trị và các thành viên của hội đồng quản trị được các cổ đông chỉ định. Hội đồng quản trị này được ủy thác bởi các cổ đông để quyết định về việc điều hành kinh doanh thay mặt họ và có thể được thay đổi sau một thời gian nhất định.

Các thành viên của một công ty có thể chuyển nhượng cổ phần của họ cho các thành viên khác, những người sau đó nắm giữ vị trí của họ trong tổ chức. Với nhiều hợp tác xã, các thành viên không thể chuyển nhượng phần của họ trong tổ chức, và cái chết của một đối tác thậm chí có thể dẫn đến sự tan rã của quan hệ đối tác.

Tóm tắt:

1. Một công ty tồn tại như một thực thể pháp lý nơi nó có thể kiện hoặc bị kiện trong khi một hợp tác xã thì không.

2. Một công ty có trách nhiệm hữu hạn trong khi hợp tác xã không có.

3. Một công ty phải mang lại lợi nhuận cho đầu tư, trong khi đây không phải là điều bắt buộc đối với hợp tác xã.

4. Một công ty được quản lý tập trung theo một ban quản trị trong khi một hợp tác xã do các thành viên quản lý.
5. Cổ phiếu của một công ty có thể chuyển nhượng trong khi các cổ phần của hợp tác xã không.