Sự khác biệt giữa CFO và giám đốc điều hành

CFO so với Giám đốc điều hành

Cơ cấu tổ chức ngày càng phức tạp với các điều khoản như CFO, CEO, COO, chủ tịch, phó chủ tịch và như vậy. Với viễn cảnh luôn thay đổi của công ty, việc ngày càng khó theo dõi ai đang làm gì trong tổ chức. Đặc biệt theo quan điểm của một nhà đầu tư, chúng ta nên chú ý nhiều hơn tới những gì CEO nói hoặc tạo ra nhiều trọng lượng hơn để nói về một CFO? Bài báo này sẽ làm nổi bật vai trò và trách nhiệm của cả Giám đốc điều hành và Giám đốc Tài chính để giúp một người dễ dàng phân biệt giữa hai người.

Để thuận tiện cho quản trị, các chức vụ như CEO và CFO tồn tại trong một tổ chức. Cả hai vị trí này đều nằm dưới sự quản lý của ban giám đốc. Dưới đây là giới thiệu ngắn gọn về hai bài đăng. Hai vị trí này là một phần của đội ngũ quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm cho hoạt động hàng ngày và lợi nhuận của công ty.

Tổng Giám đốc (CEO)

Giám đốc điều hành của công ty là người quản lý hàng đầu chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của công ty và phải báo cáo trực tiếp cho chủ tịch và ban giám đốc. Trách nhiệm của ông là thực hiện các quyết định của hội đồng quản trị và để thấy rằng tất cả các hoạt động của công ty được thực hiện trôi chảy mà không có bất kỳ trục trặc. Nhiều lần, Giám đốc điều hành cũng là một trong những giám đốc và sau đó ông phải hoàn thành cả trách nhiệm xây dựng cũng như cấy ghép các chính sách. Đối với các nhân viên của một công ty, Giám đốc điều hành là ông chủ lớn nhưng trên thực tế ông lại thuộc thẩm quyền của các giám đốc thuê và sa thải giám đốc điều hành.

Giám đốc Tài chính (CFO)

CFO là người chỉ đạo các mục tiêu, mục tiêu và ngân sách của công ty. Họ có trách nhiệm đầu tư vốn và giám sát quản lý tiền mặt. Họ đóng một vai trò quan trọng trong việc mua lại và sáp nhập cũng như thực hiện các chiến lược huy động vốn để mở rộng công ty. Họ quản lý tất cả các rủi ro tài chính trong khi giám sát hoạt động hàng ngày. CFO cũng xem xét sau khi phân tích và rà soát dữ liệu tài chính và chuẩn bị các báo cáo tài chính về hoạt động của công ty để được xem bởi hội đồng quản trị. Ông là một liên kết quan trọng giữa công ty và các cổ đông cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Tên của ông tương đương với một phó chủ tịch của công ty. Ông thường xuyên kiểm tra sức khoẻ tài chính của công ty và báo cáo cho ban lãnh đạo cao hơn.

Tóm lại:

• Các chức vụ của Giám đốc điều hành và Giám đốc Tài chính rất quan trọng trong cơ cấu doanh nghiệp ngày nay

Trong khi Giám đốc điều hành là người lớn và chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày, CFO là giám đốc tài chính của công ty giám sát tất cả các vấn đề tài chính của công ty

Trong khi tất cả những người khác trong công ty báo cáo với Giám đốc điều hành, CFO chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị

Giám đốc điều hành quản lý nam giới và hoạt động trong khi CFO quản lý tiền và chuẩn bị dữ liệu tài chính cho cổ đông và SEC.