Sự khác biệt giữa cơ cấu vốn và cơ cấu tài chính

Cơ cấu vốn và cơ cấu tài chính

Trong kỹ thuật, cấu trúc đề cập đến các phần khác nhau của tòa nhà, cấu trúc tài chính đề cập đến tất cả các thành phần của tài chính trong một tổ chức. Nói một cách đơn giản, cấu trúc tài chính bao gồm tất cả các tài sản, tất cả các khoản nợ và vốn. Cách thức mà tài sản của một tổ chức được tài trợ được gọi là cơ cấu tài chính của nó. Có một thuật ngữ khác gọi là cấu trúc vốn gây nhầm lẫn cho nhiều người. Có một số điểm tương đồng giữa cấu trúc vốn và cơ cấu tài chính. Tuy nhiên, có rất nhiều sự khác biệt cũng sẽ được nêu bật trong bài viết này.

Nếu bạn xem bảng cân đối kế toán của công ty, toàn bộ bên trái bao gồm nợ cộng với vốn chủ sở hữu được gọi là cấu trúc tài chính của công ty. Nó chứa tất cả các nguồn vốn dài hạn và ngắn hạn. Mặt khác, cơ cấu vốn là tổng của tất cả các nguồn vốn dài hạn và do đó là một phần của cấu trúc tài chính. Nó bao gồm các khoản nợ, nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi, vốn cổ phần và lợi nhuận giữ lại. Theo cách đơn giản nhất, cấu trúc vốn của một công ty là một phần của cấu trúc tài chính phản ánh các nguồn vốn dài hạn.

Tuy nhiên, cơ cấu vốn cần được phân biệt với cấu trúc tài sản là tổng tài sản được thể hiện bằng tài sản cố định và tài sản lưu động. Đây là tổng số vốn của doanh nghiệp nằm ở phía bên tay phải bảng cân đối kế toán. Do đó, thành phần của trách nhiệm pháp lý của một công ty được gọi là cấu trúc vốn. Nếu một công ty có vốn 30% vốn cổ phần được tài trợ và 70% vốn vay, thì sự thúc đẩy của công ty chỉ là 70%.

Cấu trúc vốn của một công ty là tài chính dài hạn bao gồm nợ dài hạn, cổ phiếu phổ thông và cổ phần ưu đãi và lợi nhuận giữ lại.

• Cơ cấu tài chính mặt khác cũng bao gồm nợ ngắn hạn và các khoản phải trả.

• Cơ cấu vốn là bộ phận cấu thành tài chính của một công ty.