Sự khác biệt giữa kiểm toán và điều tra

Kiểm toán và Điều tra

Một công ty lập báo cáo tài chính để kiểm tra kết quả tài chính của năm hiện tại và đưa ra quan điểm công bằng và đúng sự thật tình hình tài chính của công ty. Khi các báo cáo tài chính được chuẩn bị, cần phải đánh giá tính chính xác của chúng và nếu cần, tiến hành điều tra thêm để xác định và khắc phục bất kỳ vấn đề cụ thể nào. Kiểm toán và điều tra là hai phương pháp như vậy cung cấp một cách nhìn chính xác hơn và chân thực hơn về tình hình tài chính của công ty. Mặc dù có vẻ như tương tự nhau nhưng có một số khác biệt rõ rệt giữa kiểm toán và điều tra. Bài viết xem xét từng khái niệm cụ thể và giải thích sự tương đồng và khác biệt giữa kiểm toán và điều tra.

Kiểm toán là gì?

Kiểm toán là quá trình đánh giá thông tin kế toán được trình bày trong báo cáo tài chính của một tổ chức với mục đích đánh giá tính chính xác của nó. Kiểm toán bao gồm đảm bảo rằng các báo cáo tài chính được trình bày khá công phu, chuẩn bị về mặt đạo đức và tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn kế toán được chấp nhận. Các chức năng kiểm toán được thuê ngoài bởi các tổ chức cho từng cá thể chuyên biệt trong loại hình đánh giá này để công ty có thể có được một cái nhìn không thiên vị về các báo cáo tài chính của nó. Việc kiểm toán bắt buộc phải được thực hiện theo luật của công ty, và các công ty phải công khai các tài liệu kiểm toán và thông tin đầy đủ cho công chúng. Công ty kiểm toán thường tiến hành kiểm toán trước khi báo cáo tài chính được trình bày cho công chúng và đảm bảo rằng các dữ liệu này cung cấp một sự thể hiện tài chính thực sự và công bằng của công ty.

Điều tra là gì?

Việc điều tra có thể được thực hiện bởi chủ doanh nghiệp hoặc bên ngoài. Các cuộc điều tra được tiến hành để thực hiện một mục đích cụ thể, chẳng hạn như để kiểm tra vấn đề hoặc phát hành hồ sơ tài chính của công ty, tìm ra bằng chứng gian lận, kiểm tra tình trạng tài chính của công ty, đánh giá năng lực thu nhập trong tương lai ... Các cuộc điều tra có thể được thực hiện thay mặt cho điều tra viên được chỉ định để thực hiện các hành vi điều tra như một thám tử và xem xét kỹ lưỡng tất cả các thông tin tài chính, để kiểm tra các vấn đề cụ thể và giải quyết bất kỳ vấn đề. Một cuộc điều tra thường được bắt đầu khi có vấn đề phát sinh, và do đó không được tiến hành thường xuyên. Một cuộc điều tra không phải là bắt buộc theo luật, và công ty có thể giữ các kết luận điều tra cho riêng mình.Một cuộc điều tra được tiến hành sau khi kiểm toán xong báo cáo tài chính. Một cuộc điều tra có thể bao gồm việc kiểm tra hồ sơ tài chính và báo cáo qua nhiều năm và không giới hạn trong việc kiểm tra tài liệu trong một khoảng thời gian cụ thể.

Sự khác biệt giữa Kiểm toán và Điều tra là gì?

Kiểm toán và điều tra cả hai đều xem xét thông tin tài chính của công ty, hồ sơ tài chính và các giao dịch kinh doanh. Mục đích chính của cuộc kiểm toán là đảm bảo tính hợp lệ và chính xác của các báo cáo tài chính và đảm bảo rằng các báo cáo tài chính là đúng sự thật, công bằng, chuẩn mực về đạo đức và tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn kế toán được chấp nhận, yêu cầu theo luật định. Điều tra bắt đầu sau khi tiến hành kiểm toán và bắt đầu khi có vấn đề phát sinh. Do đó, khác với kiểm toán được tiến hành thường xuyên, các cuộc điều tra được thực hiện chỉ khi cần thiết. Trong khi kiểm toán được uỷ quyền theo luật công ty, việc điều tra được thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu và các bên liên quan của công ty.

Đầu ra của cuộc kiểm toán phải được công khai, trong khi kết quả của một cuộc điều tra chỉ được chia sẻ bởi các bên yêu cầu. Kiểm toán viên là nhân viên bên ngoài công ty, những người có nghĩa vụ phải đảm bảo rằng các thông tin ghi lại đại diện cho hình ảnh thực sự của công ty. Mặt khác, một cuộc điều tra có thể được khởi xướng bởi bất cứ ai như chủ sở hữu, nhà đầu tư, người cho vay ...

Kiểm toán tập trung vào hồ sơ tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như trong năm tài chính vừa qua, bao gồm một số năm. Hơn nữa, điều tra có phạm vi rộng hơn so với kiểm toán và ngoài việc kiểm tra hồ sơ tài chính, thông tin phi tài chính cũng sẽ được tính đến.

Tóm tắt:

Kiểm toán và Điều tra

• Kiểm toán và điều tra cả hai cung cấp một cái nhìn chính xác hơn và chân thực về tình hình tài chính của công ty.

• Kiểm toán và điều tra đều xem xét thông tin tài chính của công ty, hồ sơ tài chính và giao dịch kinh doanh.

• Mục đích chính của cuộc kiểm toán là đảm bảo tính hợp lệ và chính xác của các báo cáo tài chính và đảm bảo rằng các báo cáo tài chính là đúng sự thật, công bằng, chuẩn mực về đạo đức và tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn kế toán được chấp nhận.

• Mục đích của cuộc điều tra là để thực hiện một mục đích cụ thể trong đầu như để kiểm tra gian lận, xác định các vấn đề, đánh giá năng lực thu nhập trong tương lai, ...

• Một cuộc điều tra bắt đầu sau khi tiến hành kiểm toán và sẽ được bắt đầu khi một vấn đề phát sinh.

• Việc kiểm tra được tiến hành thường xuyên, nhưng các cuộc điều tra chỉ được thực hiện khi có nhu cầu.

• Trong khi kiểm toán được uỷ quyền theo luật công ty, việc điều tra được thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu và các bên liên quan.