Sự khác biệt giữa tổng cộng và trung bình

Sự khác biệt chính - Tổng hợp và trung bình

Tổng hợp và trung bình là hai thuật ngữ thường được sử dụng trong tính toán. Tuy nhiên, hai thuật ngữ này có nghĩa là hai điều khác nhau. Tổng hợp đề cập đến tổng số các phần tử trong tập dữ liệu, trong khi mức trung bình đề cập đến giá trị trung tâm trong một tập dữ liệu. Đây là điểm khác biệt chính giữa tổng hợp và trung bình.

Tổng cộng có nghĩa là gì?

Tổng hợp là một tính từ và một danh từ dùng để chỉ một cái gì đó được hình thành hoặc tính toán bởi sự kết hợp của một số yếu tố riêng biệt. Nói một cách đơn giản, nó tương tự như tổng số tiền.

Hãy xem một tổng hợp đơn giản để tính giá trị tổng hợp.

Nếu có năm học sinh trong một lớp với các nhãn hiệu 88, 56, 73, 64 và 69 trên tổng số 100, tổng số sẽ được tính bằng cách thêm các nhãn hiệu này với nhau và có được tổng số nhãn hiệu.

88 + 56 + 73 + 64 + 69 = 350

Tổng số điểm bạn đã đạt được trong tất cả các kỳ thi hoặc bài tập trong một chủ đề là tổng số cá nhân của bạn. Nó có thể được tính bằng cách thêm các dấu hiệu bạn đã có cho tất cả các kỳ thi hoặc bài tập trong chủ đề đó. Ví dụ, nếu bạn đã làm ba kỳ thi; thêm các dấu hiệu của ba kỳ thi này để có được các điểm đánh dấu tổng hợp cho chủ đề đó.

Dữ liệu tổng hợp là thông tin được thu thập từ các nguồn khác nhau, dựa trên nhiều biện pháp hoặc các biến số. Thông tin này được biên soạn thành các báo cáo tóm tắt, điển hình cho mục đích phân tích thống kê. Ví dụ, thông tin về sinh viên trong một trường học có thể được tổng hợp (biên soạn và tóm tắt) để xác định thông tin về việc đi học, tỷ lệ tốt nghiệp, vv của toàn trường. Tính trung bình, chế độ và trung vị là một số phương pháp được sử dụng để tổng hợp dữ liệu này.

Mean Mean Mean nghĩa là gì?

Về cơ bản giá trị trung bình đề cập đến giá trị trung bình trong tập dữ liệu. Điều này được tính bằng cách thêm tất cả các giá trị của tập dữ liệu và chia cho số bộ dữ liệu.

Nếu chúng ta lấy ví dụ như trước: có năm học sinh trong một lớp với các nhãn hiệu 88, 56, 73, 64, và 69 trong số 100. Các điểm trung bình của lớp sẽ được tính bằng cách thêm tất cả các dấu này với nhau và chia cho số học sinh.

88 + 56 + 73 + 64 + 69 = 350

350/5 = 70

Như vậy, điểm trung bình mà sinh viên đạt được là 70%.

Điểm trung bình của lớp học còn được gọi là mức trung bình của lớp. Điểm trung bình của lớp học là giá trị trung bình của các dấu hiệu thu được từ các sinh viên trong lớp.

Nếu bạn muốn biết mức trung bình cá nhân của mình, hãy thêm tất cả các dấu hiệu bạn nhận được cho kỳ thi và chia cho số môn học. Ví dụ: nếu bạn đã đạt được 75% đối với sinh học, 64% cho Hóa học và 84% cho vật lý, bạn có thể thêm chúng và chia cho 3. (224/3 = 74%).

Sự khác nhau giữa Tổng và Trung bình là gì?

Định nghĩa:

Tổng cộng

đề cập đến tổng số các phần tử trong tập dữ liệu. Trung bình

đề cập đến giá trị trung bình trong tập dữ liệu. Phương pháp:

Tổng cộng

giá trị được tính bằng cách thêm tất cả các giá trị với nhau. Giá trị trung bình

được tính bằng cách thêm tất cả các giá trị cùng nhau và chia cho số phần tử.