Sự khác biệt giữa tiền khó và tiền mềm

Tiền cứng và tiền mềm

Tiền cứng và tiền mềm là hai từ dùng để chỉ cho các khoản đóng góp chính trị. Điều quan trọng là phải hiểu rõ ý nghĩa của từng ý nghĩa trước khi có bất kỳ đóng góp chính trị nào. Có một số khác biệt giữa hai, đặc biệt khi nói đến các quy tắc áp dụng cho hai loại chính sách đóng góp này. Bài viết cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về từng loại quyên góp chính trị và giải thích sự khác biệt giữa tiền cứng và tiền mềm.

Tiền khó là gì?

Tiền cứng được coi là một khoản quyên góp chính trị được thực hiện trực tiếp cho ứng cử viên chính trị. Các khoản đóng góp và đóng góp cho ứng cử viên chính trị chỉ có thể đến từ các cá nhân hoặc các ủy ban hành động chính trị và cần phải tuân theo luật, quy tắc và hướng dẫn của cơ quan quản lý như Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) ở Hoa Kỳ. Vì có các quy định nghiêm ngặt về hướng dẫn các khoản đóng góp này, nên đóng góp trực tiếp cho ứng cử viên liên bang được giới hạn ở 2500 đô la cho mỗi cuộc bầu cử. Luật liên bang cũng cấm các công ty không trực tiếp quyên góp cho các ứng cử viên chính trị. Nếu một công ty muốn đóng góp, họ có thể làm như vậy thông qua một ủy ban hành động chính trị.

Tiền mềm là gì?

Tiền mềm là tài trợ chính trị cho các đảng phái chính trị và chỉ có thể được sử dụng cho mục đích quảng bá một đảng chính trị cụ thể và không ủng hộ việc bỏ phiếu của một ứng cử viên cụ thể. Một điều thú vị cần lưu ý là phán quyết hành chính năm 1978 đã chỉ ra rằng các quy tắc về cấp vốn chỉ được áp dụng cho các quỹ tài trợ trực tiếp cho các ứng cử viên chính trị chứ không phải các quỹ tài trợ cho các đảng chính trị. Điều đó có nghĩa là tiền mềm được tặng cho việc xây dựng đảng không phải do FEC quy định.

Tiền mềm có thể đến từ các cá nhân, các ủy ban hành động chính trị và cũng có thể đến từ các tập đoàn khác nhau. Ngoài ra, không có hạn chế về số tiền quyên góp và vì thế bất kỳ bên nào đề cập ở trên có thể đóng góp quỹ vì mục đích quảng bá một đảng chính trị.

Tiền mềm và tiền cứng

Tiền mềm và tiền cứng liên quan đến các khoản đóng góp chính trị. Trong khi tiền cứng là quỹ trực tiếp hiến tặng cho một ứng viên chính trị, tiền mềm nghĩa là các quỹ tài trợ cho một bữa tiệc để xây dựng và quảng bá cho đảng. Một khác biệt lớn giữa hai điều này nằm trong phán quyết hành chính năm 1978 của FEC, trong đó nêu rõ rằng các quy tắc về tài trợ đã được quy định bởi luật pháp chỉ áp dụng cho các chiến dịch chính trị cá nhân chứ không phải để thúc đẩy các đảng chính trị.Điều đó có nghĩa là tiền mềm hoặc đóng góp cho các đảng phái chính trị không được điều chỉnh bởi FEC và các khoản đóng góp của bất kỳ khoản tiền nào có thể được thực hiện. Tuy nhiên, tiền mặt cứng lại bị áp dụng các quy định nghiêm ngặt về FEC, hạn chế số tiền mà một cá nhân có thể đóng góp cho một ứng cử viên trong mỗi cuộc bầu cử. Một khác biệt chính giữa hai là các cá nhân, các ủy ban hành động chính trị và các tập đoàn có thể đóng góp tiền mềm; tuy nhiên, các công ty bị cấm theo luật để hiến tiền. Các khoản đóng góp ứng cử trực tiếp chỉ có thể được thực hiện bởi các cá nhân và các ủy ban hành động chính trị.

Sự khác biệt giữa tiền cứng và tiền mềm là gì?

• Tiền cứng và tiền mềm là hai từ dùng để chỉ các khoản đóng góp chính trị. Có một số khác biệt giữa hai, đặc biệt khi nói đến các quy tắc áp dụng cho hai loại chính sách đóng góp này.

• Tiền cứng được gọi là một khoản đóng góp chính trị được thực hiện trực tiếp cho ứng cử viên chính trị.

Tiền mềm là khoản đóng góp chính trị cho các đảng chính trị và chỉ có thể được sử dụng cho mục đích quảng bá một đảng chính trị cụ thể và không ủng hộ việc bỏ phiếu của một ứng cử viên cụ thể.