Sự khác biệt giữa các nền kinh tế về quy mô và sự quay trở lại quy mô

Kinh tế về quy mô và trở về quy mô

lợi nhuận theo quy mô là các khái niệm liên quan chặt chẽ đến nhau và mô tả các tác động thay đổi về mức độ sản xuất và chi phí khi đầu vào / đầu ra tăng lên. Những nền kinh tế này có quy mô và lợi nhuận theo quy mô rất giống nhau và chúng được coi là khái niệm tương tự. Bài viết này cung cấp một sự hiểu biết rõ ràng về những gì kinh tế của quy mô và lợi nhuận cho quy mô là và so sánh những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai khái niệm.

Kinh tế về Quy mô là gì?

Tính kinh tế của quy mô là một khái niệm được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu kinh tế và giải thích việc cắt giảm chi phí mà một công ty kinh nghiệm khi quy mô hoạt động gia tăng. Một công ty sẽ đạt được tính kinh tế theo quy mô khi chi phí cho mỗi đơn vị giảm đi do sự mở rộng hoạt động của công ty. Chi phí sản xuất đòi hỏi hai loại chi phí; chi phí cố định và chi phí biến đổi. Chi phí cố định vẫn giữ nguyên, bất kể số đơn vị sản xuất như chi phí của tài sản hoặc thiết bị. Chi phí biến đổi là chi phí thay đổi với số đơn vị sản xuất, chẳng hạn như chi phí nguyên vật liệu và chi phí lao động, với mức lương được trả theo giờ hoặc trên đơn vị cơ sở. Tổng chi phí của một sản phẩm được tạo ra từ chi phí cố định và chi phí biến đổi. Một công ty sẽ đạt được tính kinh tế của quy mô khi tổng chi phí cho mỗi đơn vị giảm như nhiều đơn vị được sản xuất. Điều này là do, mặc dù chi phí biến đổi tăng lên do mỗi đơn vị sản xuất, nhưng chi phí cố định trên một đơn vị sẽ giảm vì chi phí cố định hiện được chia cho một số lượng lớn các sản phẩm.

Trở lại Quy mô?

Quay trở lại quy mô là khái niệm liên quan đến tính kinh tế của quy mô và đề cập đến những thay đổi đối với sản lượng của công ty tùy thuộc vào sự gia tăng số lượng đầu vào được thực hiện. Quay trở lại để đo lường tỷ lệ tỷ lệ mà ở đó sản lượng tăng lên khi đầu vào được tăng lên. Các loại lợi nhuận theo quy mô bao gồm lợi nhuận liên tục theo quy mô, tăng lợi nhuận theo quy mô, và giảm dần lợi nhuận theo quy mô. Nếu sản lượng tăng theo cùng một tốc độ tại đó đầu vào được tăng lên, được gọi là trở lại liên tục để quy mô. Nếu sản lượng tăng với tốc độ cao hơn tốc độ tăng đầu vào, được gọi là tăng lợi nhuận. Nếu sản lượng tăng với tốc độ thấp hơn tốc độ tăng đầu vào, thì gọi là giảm lợi nhuận theo quy mô.

Kinh tế của quy mô và lợi nhuận theo quy mô là các khái niệm liên quan đến nhau mặc dù chúng là những thuật ngữ không thể sử dụng hoán đổi cho nhau. Quay trở lại quy mô đề cập đến sự thay đổi về mức độ đầu ra khi đầu vào thay đổi, và tính kinh tế của quy mô đề cập đến những thay đổi trong chi phí cho mỗi đơn vị vì số lượng đơn vị được tăng lên. Một công ty vừa tăng lợi nhuận theo quy mô có thể không có lợi thế về quy mô vì mặc dù sản lượng tăng với tốc độ cao hơn so với sự gia tăng đầu vào, sự khan hiếm nguồn lực có thể dẫn đến chi phí nguyên liệu cao hơn, và do đó tăng trên mỗi đơn giá.

Tóm tắt:

• Tính kinh tế của quy mô và lợi nhuận theo quy mô là các khái niệm liên quan chặt chẽ với nhau và mô tả các tác động thay đổi về mức độ sản xuất và chi phí khi đầu vào tăng lên.

• Tính kinh tế của quy mô là một khái niệm được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu kinh tế và giải thích việc giảm chi phí mà một công ty kinh nghiệm khi quy mô hoạt động gia tăng.

• Quay trở lại quy mô là khái niệm liên quan đến tính kinh tế của quy mô và đề cập đến những thay đổi đối với sản lượng của công ty, phụ thuộc vào sự gia tăng lượng đầu vào.