Sự khác biệt giữa DTS và SSIS

DTS và SSIS

Dịch vụ Chuyển đổi Dữ liệu (còn gọi là DTS) là người tiền nhiệm hệ thống SSIS là một bộ các đối tượng sử dụng công cụ ETS (có nghĩa là một công cụ chiết xuất, chuyển đổi và tải thông tin vào cơ sở dữ liệu để lưu kho) để trích xuất, chuyển đổi và tải thông tin này đến và / hoặc từ cơ sở dữ liệu

Dịch vụ tích hợp SQL Server (còn gọi là SSIS) là một công cụ ETL mà Microsoft cung cấp cho người dùng để trích xuất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. cho biết dữ liệu theo yêu cầu của từng doanh nghiệp và tải nó vào đích cụ thể đó (vì thế ETL)

DTS là một thành phần ban đầu của Microsoft SQL Server 2000, và lúc khởi đầu, nó luôn được sử dụng với cơ sở dữ liệu SQL Server Mặc dù nó là một phần của máy chủ, DTS cũng được sử dụng một cách độc lập m máy chủ Microsoft, kết hợp với các cơ sở dữ liệu khác. Nó có khả năng chuyển đổi và tải dữ liệu từ các nguồn không đồng nhất, sử dụng OLE DB, ODBC, hoặc các tệp chỉ định dạng văn bản, vào bất kỳ cơ sở dữ liệu nào hỗ trợ chúng.

SSIS là một thành phần của Microsoft SQL Server 2005. Như vậy, SSIS không yêu cầu cài đặt riêng. Nó có thể được sử dụng cho bất cứ điều gì cho phép người dùng giao tiếp thông qua một kết nối hoạt động. Nó bao gồm các công cụ đồ họa và trình thủ thuật để xây dựng và gỡ lỗi gói, tất cả các nhiệm vụ được sử dụng để thực hiện các chức năng quy trình làm việc cho một số hoạt động khác nhau (như các hoạt động FTP), thực thi câu lệnh SQL, hoặc gửi email. Ngoài ra còn có các nguồn dữ liệu được sử dụng để trích xuất và tải dữ liệu và các biến đổi được sử dụng để làm sạch, tổng hợp, hợp nhất và sao chép dữ liệu.

DTS gói được thực hiện bất cứ khi nào dữ liệu được sửa đổi bằng cách sử dụng DTS. Chúng có thể được lưu trực tiếp trên SQL Server, hoặc chúng có thể được lưu trong các tệp COM (còn gọi là Microsoft Repository). Là một phần của phiên bản 2000 của SQL Server, các lập trình viên được phép lưu các gói trong một tệp ngôn ngữ Visual Basic - trừ khi, tất nhiên, họ thấy tệp ngôn ngữ khác đầy đủ hơn. Khi được lưu dưới dạng tệp tin VB, gói này được viết kịch bản để tạo các đối tượng và các đối tượng thành phần tìm thấy trong gói.

Tóm tắt:

1. DTS là một bộ các đối tượng sử dụng một công cụ ETS để trích xuất, chuyển đổi và tải thông tin đến hoặc từ cơ sở dữ liệu; SSIS là một công cụ ETL do Microsoft cung cấp để thêm dữ liệu từ các nguồn khác nhau.

2. DTS ban đầu là một phần của Microsoft SQL Server 2000; SSIS là một thành phần của Microsoft SQL Server 2005.