Chênh lệch giữa tỷ lệ nợ và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu

Sự khác biệt chính - Tỷ suất nợ so với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu < Các công ty theo đuổi các chiến lược phát triển và mở rộng khác nhau với mục đích tạo ra lợi nhuận cao hơn. Việc lựa chọn chiến lược như vậy thường được phân tích bằng cách sử dụng các yêu cầu về vốn, nơi một công ty có thể sử dụng vốn chủ sở hữu, nợ hoặc cả hai. Phần lớn các công ty cố gắng duy trì hỗn hợp nợ và vốn cổ phần phù hợp để thu được lợi ích của cả hai. Chênh lệch chủ yếu giữa tỷ lệ nợ và tỷ lệ nợ / vốn chủ sở hữu là trong khi tỷ lệ nợ = số lượng nợ theo tỷ lệ tài sản, tỷ lệ nợ / vốn chủ sở hữu tính toán số nợ của một công ty so với nguồn vốn do các cổ đông cung cấp .

NỘI DUNG 1. Tổng quan và Chênh lệch khác nhau

2. Tỷ lệ nợ là

3. Tỷ lệ Nợ / Vốn chủ sở hữu là 4. So sánh từng bên - Tỷ lệ nợ so với tỷ lệ nợ / vốn cổ phần
5. Tóm tắt
Tỉ lệ nợ
Tỷ lệ nợ là thước đo về đòn bẩy của công ty. Đòn bẩy là số tiền vay mượn do các quyết định tài chính và đầu tư. Điều này giải thích tỷ lệ tài sản được sử dụng nợ như thế nào. Nâng cao thành phần nợ, nâng cao rủi ro tài chính mà công ty gặp phải. Tỷ lệ này còn được gọi là tỷ số nợ / tài sản và được tính như sau.
Tỷ suất nợ = Tổng nợ / Tổng Tài sản * 100
Tổng nợ

Bao gồm nợ ngắn hạn và dài hạn

Nợ ngắn hạn

Đây là khoản nợ hiện tại Nợ phải trả đến hạn thanh toán trong thời gian một năm

E. g. Các khoản phải trả, lãi phải trả, doanh thu chưa hạch toán

Nợ dài hạn

Nợ dài hạn phải nộp trong thời hạn hơn một năm

E. g. Khoản vay ngân hàng, thuế thu nhập hoãn lại, trái phiếu thế chấp

Tổng tài sản

Tổng tài sản bao gồm tài sản ngắn hạn và dài hạn.

Tài sản ngắn hạn

Nói chung là tài sản lưu động, chúng có thể được chuyển thành tiền mặt trong vòng một năm.

E. g. Các khoản phải thu, thanh toán trước, hàng tồn kho

Tài sản dài hạn

Đây là những tài sản không phải là tài sản cố định mà không được dự kiến ​​chuyển thành tiền mặt trong thời gian một năm

E. g. Đất đai, nhà cửa, máy móc

Ưu điểm của nguồn vốn vay

Cung cấp lãi suất thấp hơn

Lãi suất nợ phải trả nói chung thấp hơn so với lãi suất mong muốn của cổ đông.

Tránh sự phụ thuộc quá mức vào tài trợ vốn cổ phần

Tài trợ vốn cổ phần là tốn kém so với tài trợ nợ vì tiết kiệm thuế có thể được thực hiện bằng nợ trong khi vốn chủ sở hữu là thuế phải nộp

Bất lợi của khoản vay nợ

Ưu đãi của nhà đầu tư đối với các

Nhiều công ty đã bị tuyên bố phá sản do số nợ khổng lồ mà họ đã mua bao gồm một số công ty nổi tiếng nhất thế giới như Enron, Lehman Brothers và WorldCom. Do các tín hiệu nợ cao có nguy cơ cao, các nhà đầu tư có thể do dự khi đầu tư vào các công ty như vậy

Hạn chế trong việc tiếp cận tài chính

Các ngân hàng đặc biệt quan tâm đến tỷ lệ nợ hiện tại trước khi cho vay mới vì họ có thể có chính sách không cho vượt quá tỷ lệ phần trăm đòn bẩy.

Tỷ lệ nợ / vốn là Tỷ lệ nợ / vốn là tỷ số được sử dụng để đo đòn bẩy tài chính của công ty, được tính bằng cách chia tổng nợ phải trả của công ty bằng vốn chủ sở hữu. Điều này thường được gọi là '

Tỷ số khai thác

'. Tỷ lệ D / E cho biết khoản nợ mà một công ty đang sử dụng để tài trợ tài sản của mình, tương ứng với giá trị được trình bày trong vốn chủ sở hữu. Có thể được tính như,

Tỷ lệ nợ / vốn cổ phần = Tổng nợ / Tổng vốn cổ phần * 100

Tổng vốn chủ sở hữu là khoản chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải trả

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu phải được duy trì ở mức mong muốn , nghĩa là phải có một hỗn hợp nợ và vốn chủ sở hữu thích hợp. Không có tỷ lệ lý tưởng vì điều này thường thay đổi tùy thuộc vào chính sách của công ty và tiêu chuẩn ngành.

E. g. Một công ty có thể quyết định duy trì tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 40: 60. Điều đó có nghĩa là 40% cấu trúc vốn sẽ được tài trợ thông qua việc vay mượn, trong khi 60% khác sẽ bao gồm vốn chủ sở hữu. Nhìn chung, tỷ lệ nợ càng cao; cao hơn nguy cơ; do đó, số lượng nợ chủ yếu được quyết định bởi các hồ sơ rủi ro của công ty. Các doanh nghiệp nhiệt tình về việc nhận rủi ro nhiều hơn có thể sử dụng tài chính nợ so với các tổ chức không ưa rủi ro. Hơn nữa, các công ty theo đuổi chiến lược tăng trưởng và mở rộng cao cũng thích mượn tiền hơn để tài trợ cho sự phát triển của họ trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Hình 1: So sánh tỷ lệ nợ và tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần có thể thể hiện sự đóng góp riêng biệt từ tài sản và vốn cổ phần để trang trải cho khoản nợ

Sự khác biệt giữa tỷ lệ nợ và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là gì?

  • - Điều khác biệt giữa Bảng trước ->

Tỷ lệ nợ so với Tỷ suất nợ / Tỷ lệ Nợ

Tỷ lệ Nợ dụng cụ đo lường tỷ lệ nợ trên tổng tài sản.

Tỷ lệ Nợ đến Vốn chủ sở hữu đo lường nợ theo tỷ lệ phần trăm trên tổng vốn cổ phần.

Cơ sở

Tỷ lệ nợ xem xét có bao nhiêu vốn có trong các hình thức cho vay.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thể hiện mức độ sẵn có của vốn chủ sở hữu đối với nợ ngắn hạn và hiện tại.

Công thức tính

Tỷ lệ nợ = Tổng nợ / Tổng tài sản * 100 Tỷ lệ nợ / vốn cổ phần = Tổng nợ / Tổng vốn cổ phần * 100
Giải thích
Tỷ lệ nợ được hiểu là tỷ số đòn bẩy . Tỷ lệ nợ đến Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu thường được hiểu là một tỷ số dự phòng.
Tóm tắt - Tỷ lệ nợ và Tỷ lệ nợ trên vốn

Sự khác biệt giữa tỷ lệ nợ và tỷ lệ nợ / vốn chủ yếu phụ thuộc vào việc sử dụng cơ sở vật chất hay cơ sở vốn cổ phần để tính toán phần nợ. Cả hai tỷ lệ này đều bị ảnh hưởng bởi các tiêu chuẩn ngành, trong đó một số ngành công nghiệp là chuyện bình thường. Ngành tài chính và các ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều vốn như hàng không và xây dựng thường là các công ty có mức độ tập trung cao.

Tài liệu tham khảo:

1. "Sự khác nhau giữa tỉ số gearing và tỷ lệ nợ / vốn chủ sở hữu là gì? "
Investopedia . N. p. , Ngày 16 tháng 12 năm 2014. Web. Ngày 16 tháng 2 năm 2017.

2. Gallo, Amy. "Đánh giá lại về Tỷ lệ nợ / Vốn chủ sở hữu. "

Đánh giá của Harvard Business

. N. p. , Ngày 13 tháng 7 năm 2015. Web. 16 tháng 2 năm 2017.
3. Thakur, Arun. "10 công ty nổi tiếng hàng đầu bị phá sản. " TopYaps . N. p. , Ngày 02 tháng 1 năm 2013. Web. 16 tháng 2 năm 2017.
4. "Tỷ lệ nợ / Vốn chủ sở hữu. " Investopedia . N. p. , Ngày 29 tháng 9 năm 2015. Web. 16 tháng 2 năm 2017.
5. Saint-Leger, Randolf. "Ngành công nghiệp nào thường có tỷ lệ nợ cao nhất? " Ngân sách Tiền . N. p. , n. d. Web. Ngày 17 tháng 2 năm 2017.
Hình ảnh được phép: 6. "Tỷ lệ nợ / tài sản và biểu đồ tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu" của PROU. Bộ Nông nghiệp S. (CC BY 2. 0) thông qua Flickr