Sự khác biệt giữa tài sản hiện tại và tài sản phi hiện tại

bởi một công ty bao gồm hai loại, đó là tài sản hiện tại và tài sản không phải là hiện tại. Tài sản lưu động là những tài sản mà công ty sẽ nắm giữ với mục đích chuyển đổi thành tiền mặt trong ngắn hạn. Mặt khác, tài sản phi tài sản được giữ trong thời gian dài hơn (thường là hơn một năm). Cả hai tài sản hiện tại và phi thời gian là cần thiết cho sự vận hành trôi chảy của bất kỳ doanh nghiệp nào. Bài báo dưới đây đưa ra lời giải thích rõ ràng về từng loại tài sản và cho thấy sự tương đồng và khác biệt giữa tài sản hiện tại và tài sản không phải là tài sản cố định.

Tài sản hiện tại

Tài sản lưu động xuất hiện trên bảng cân đối tài sản của công ty và là tổng số tài sản có thể dễ dàng chuyển thành tiền mặt. Ví dụ về tài sản ngắn hạn bao gồm cổ phiếu, tài khoản phải thu, số dư ngân hàng và tiền mặt trong tay ... Do tất cả các tài sản này có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt, chúng được phân loại là tài sản lưu động trong bảng cân đối kế toán. Tài sản hiện tại cũng bao gồm một số khoản tương đương tiền mặt. Điều này có nghĩa là tài sản đó có thể được chuyển thành tiền mặt rất nhanh chóng như số dư ngân hàng, tiền mặt trong tay, quỹ trong tài khoản thị trường tiền tệ, vv ... Ngoài ra, các khoản đầu tư có thời hạn ngắn hơn như các khoản đầu tư từ 3 tháng đến năm cũng có thể được coi là tài sản lưu động. Điều rất quan trọng là một công ty phải duy trì tài sản hiện tại mà có thể nhanh chóng được chuyển đổi thành tiền mặt vì chúng sẽ trở nên rất hữu ích trong thời gian cần đến tài chính.

Tài sản không thường xuyên

Tài sản không phải là tài sản không phải là tài sản không phải là bán ra trong một năm. Tài sản không thường lệ cũng được thể hiện trong bảng cân đối kế toán của công ty. Tài sản không phải là tài sản lưu động không phải là tài sản lưu động như tài sản lưu động và không được giữ với mục đích bán trong ngắn hạn. Một loại tài sản phi lưu động như vậy là các khoản đầu tư dài hạn bao gồm vốn chủ sở hữu và nợ mà công ty phải nắm giữ trong một thời gian dài. Tài sản không thường lệ cũng bao gồm quyền sở hữu mà công ty nắm giữ trong các công ty khác. Tài sản cố định như đất, nhà xưởng, nhà máy và máy móc cũng được coi là không dòng chảy, và chúng được giữ và sử dụng trong thời gian dài. Khấu hao sẽ được tính vào giá trị của tài sản cố định đó. Một hạng mục quan trọng khác của tài sản phi hiện tại là các tài sản vô hình như thiện chí của công ty, tên thương hiệu, sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế, vv

Sự khác biệt giữa tài sản hiện tại và tài sản phi hiện tại là gì?

Tài sản lưu động và tài sản không phải là tài sản hiện tại là những thành phần quan trọng trong bảng cân đối của công ty thể hiện giá trị của tổng tài sản nắm giữ trong một công ty.Tài sản hiện tại là những tài sản có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển thành tiền mặt. Tài sản không thường xuyên bị giữ lại trong thời gian dài hơn, và thường bao gồm các khoản mục không nhằm mục đích bán trong thời gian 12 tháng. Tài sản không thường lệ cũng không thể được chuyển thành tiền mặt nhanh chóng và không được thanh toán bằng tài sản lưu động.

Tóm tắt:

Tài sản hiện tại so với tài sản không phải là hiện tại

Tài sản được giữ bởi một công ty bao gồm hai loại là tài sản lưu động và tài sản không phải là tài sản cố định.

• Tài sản hiện tại là tổng số tài sản có thể dễ dàng chuyển thành tiền mặt.

• Các khoản đầu tư có thời hạn ngắn hơn như các khoản vay từ 3 tháng đến một năm cũng có thể được coi là tài sản lưu động.

Tài sản không phải là tài sản lưu động không phải là tài sản lưu động như tài sản lưu động và không được giữ với mục đích bán trong ngắn hạn.

Một thiện chí của công ty, tên thương hiệu, sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế, vv cũng có thể được coi là tài sản phi lưu động.