Sự khác biệt giữa tư pháp hình sự và tội phạm

Tư pháp hình sự vs Tội phạm học

Hầu hết mọi người không tìm thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa tội phạm hình sự và tội phạm học. Mặc dù chúng có liên quan với nhau, chúng hoàn toàn khác nhau.

"Công lý Hình sự" là một thuật ngữ rộng hơn liên quan đến việc nghiên cứu về cảnh sát, tòa án và các ứng dụng khác. Tội phạm học có thể được coi là một khoa học xã hội hoặc hành vi có liên quan đến hành vi phạm tội.

Công lý hình sự bao gồm nhiều chủ đề khác nhau như: thủ tục liên quan đến điều tra, thu thập bằng chứng, bắt giữ, san lấp, nâng cao phòng thủ, tiến hành các phiên xử, tuyên án và thực hiện các hình phạt. Định nghĩa này được đưa ra bởi U. S. Legal, Inc.

"Criminology" là thuật ngữ dùng để chỉ nghiên cứu khoa học về hành vi phạm tội và tội phạm.
Những người theo đuổi nghề nghiệp tư pháp hình sự có thể tìm kiếm các công việc như: người đánh giá chương trình, nhân viên thi hành luật, điều tra viên, kỹ thuật viên cảnh sát, nhân viên quản chế, cán bộ cải huấn, đại lý hải quan, quản lý tòa án và nhân viên bảo vệ cá nhân.

Tội phạm học chủ yếu đề cập đến việc nghiên cứu các tội phạm. Những người theo nghề nghiệp tội phạm có thể tìm kiếm các công việc khác nhau như: Nhân viên Quản lý Tội phạm, nhân viên cộng đồng và nhân viên Thực thi Ma túy. Một nhà tội phạm học có thể được các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nghiên cứu, các cơ quan thám tử và các cơ quan an ninh tư nhân thuê.

Trong khi tội phạm học sử dụng các phương pháp khoa học để nghiên cứu một tội ác, thì công lý hình sự sử dụng luật để đối phó với một tội phạm. Trong khi tội phạm học được thực hiện trong các phòng thí nghiệm, các cơ sở xã hội, và các cơ sở nghiên cứu, công lý hình sự chỉ được thực hiện trong các tòa án.

Tóm tắt:

1. Công lý hình sự là một thuật ngữ rộng hơn liên quan đến việc nghiên cứu về cảnh sát, tòa án và các ứng dụng khác. Tội phạm học có thể được coi là một khoa học xã hội hoặc hành vi có liên quan đến hành vi phạm tội.

2. Một người hành nghề tư pháp hình sự sẽ tập trung chủ yếu vào việc quản lý hệ thống tư pháp trong khi một nhà tội phạm học sẽ tập trung chủ yếu vào việc nghiên cứu về tội phạm và các yếu tố thúc đẩy liên quan đến tội phạm.

3. "Tội phạm học" là thuật ngữ dùng để chỉ nghiên cứu khoa học về hành vi phạm tội và tội phạm.
4. Công lý hình sự bao gồm nhiều chủ đề khác nhau như: các thủ tục liên quan đến điều tra, thu thập bằng chứng, bắt giữ, san lấp, nâng cao phòng thủ, tiến hành thử nghiệm, tuyên án và thực hiện các hình phạt.
5. Trong khi tội phạm học được thực hiện trong các phòng thí nghiệm, các cơ sở xã hội, và các cơ sở nghiên cứu, công lý hình sự chỉ được thực hiện trong các tòa án.