Sự khác biệt giữa CPI-U và CPI-W

CPI-U so với CPI-W

Với sự tăng giá nhanh chóng trong Thế chiến I, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã được tạo ra để tính hiệu quả trong việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt của người lao động. Nó đo lường sự thay đổi mức giá của hàng hoá và dịch vụ được mua bởi một hộ gia đình.

Giá các mẫu của mỗi mặt hàng được thu thập thường xuyên để đưa ra chỉ số CPI. Nó bao gồm giá của các loại hàng hoá và dịch vụ khác nhau cho thấy người tiêu dùng chi tiêu thu nhập như thế nào. Chỉ số giá tiêu dùng đã có nhiều thay đổi khi thế giới bước vào Thế chiến II và khi có sự thay đổi lớn trong mô hình mua sau khi nó kết thúc. Vào cuối những năm 1970, CPI-U và CPI-W đã được đưa ra.

Tóm tắt:

1. CPI-U là viết tắt của Consumer Price Index (Chỉ số giá tiêu dùng) cho tất cả người tiêu dùng trong đô thị trong khi CPI-W là viết tắt của Chỉ số giá tiêu dùng đối với người có thu nhập ở đô thị và nhân viên văn thư.

2. CPI-U chiếm hơn 80% dân số Hoa Kỳ trong khi CPI-W chiếm 37%.

3. Mặc dù cả hai đều quan tâm đến việc những thay đổi về giá ảnh hưởng đến người tiêu dùng đô thị, CPI-U bao gồm một nhóm người rộng lớn hơn và đa dạng hơn trong dân số trong khi CPI-W được coi là một bộ phận nhỏ của CPI-U.

4. Chỉ số CPI-U chỉ bao gồm các nhân viên văn phòng, bán hàng, thủ công, nhân viên dịch vụ và người lao động trong khi CPI-U bao gồm những người làm việc tự do, nghỉ hưu, lao động chuyên nghiệp, nhân viên văn phòng và bán thời gian và ngay cả những người thất nghiệp .

5. CPI-U mang lại trọng lượng cho tất cả hàng hoá và dịch vụ mà người tiêu dùng cần trong khi CPI-W mang lại nhiều trọng lượng hơn cho thực phẩm, quần áo và vận chuyển.
6. Cả CPI-U và CPI-W không bao gồm người tiêu dùng nông thôn và những người trong quân đội và các tổ chức khác.