Sự khác biệt giữa CPI và CPIX

là các chỉ số kinh tế chính. Mặc dù hai loại này được sử dụng để đo lường lạm phát, nhưng chúng khác nhau theo nhiều cách. Về mặt sử dụng, chỉ số giá tiêu dùng thường được sử dụng rộng rãi hơn.

Chỉ số CPI hoặc Chỉ số Giá tiêu dùng là một phương pháp lập chỉ mục chính. Đó là một thước đo của sự thay đổi trong sức mua của một gia đình trung bình. Mặt khác, CPIX là Chỉ số giá tiêu dùng không bao gồm chi phí thế chấp.

Trái với CPI, CPIX bao gồm chi phí cho việc sử dụng các dịch vụ nhà tạm trú do nhà cung cấp. Khác với Chỉ số giá tiêu dùng, CPIX không bao gồm các khía cạnh đầu tư về quyền sở hữu ngôi nhà. CPIX bao gồm tính toán tiền thuê thay vì các khía cạnh đầu tư.

Tóm lại, CPIX là một chỉ mục không bao gồm các khía cạnh đầu tư về quyền sở hữu nhà ở. Thay vào đó, nó sử dụng tính toán tiền thuê.

Tỷ lệ lạm phát của chỉ số giá tiêu dùng được xác định bằng cách so sánh CPI của một tháng hiện tại với chỉ số CPI của tháng tương ứng trong năm trước.

CPIX, có thể được gọi là một dẫn xuất từ ​​Chỉ số giá tiêu dùng, có thể được gọi là CPI trừ đi tỷ lệ thế chấp. CPIX bao gồm tất cả các dịch vụ và hàng hoá nằm trong giỏ hàng CPI ngoại trừ lãi suất thế chấp.

Cũng có thể lưu ý rằng CPIX được sử dụng nhiều hơn để chỉ ra tỷ lệ lạm phát ở khu vực đô thị và đô thị. Mặt khác, chỉ số giá tiêu dùng có tính đến tất cả các lĩnh vực.

Khi nói về thuật ngữ CPIX, Nam Phi đã đến với tâm trí vì nó là nơi mà từ này được sử dụng rộng rãi như một chỉ số kinh tế.

Tóm tắt

1. Chỉ số CPI hoặc Chỉ số Giá tiêu dùng là một phương pháp lập chỉ mục chính. CPIX, có thể được gọi là một derivation từ Chỉ số giá tiêu dùng, có thể được gọi là CPI trừ đi tỷ lệ thế chấp.

2. Chỉ số giá tiêu dùng lạm phát được xác định bằng cách so sánh CPI của tháng hiện tại với CPI của tháng tương ứng trong năm trước.
3. Mặt khác, CPIX là Chỉ số giá tiêu dùng không bao gồm chi phí thế chấp.
4. Không giống như Chỉ số giá tiêu dùng, CPIX không bao gồm các khía cạnh đầu tư về quyền sở hữu ngôi nhà. CPIX bao gồm tính toán tiền thuê thay vì các khía cạnh đầu tư.
5. CPIX được sử dụng để chỉ tỷ lệ lạm phát ở khu vực đô thị và đô thị. Mặt khác, chỉ số giá tiêu dùng có tính đến tất cả các lĩnh vực.