Sự chênh lệch giữa thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất

Thặng dư tiêu dùng và sản lượng thặng dư

Thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất là những thuật ngữ được sử dụng để giải thích lợi ích tồn tại cho người tiêu dùng mua bán hàng hoá ở chợ. Thặng dư tiêu dùng là lợi ích có sẵn cho người tiêu dùng và sản lượng thặng dư là lợi ích có sẵn cho nhà sản xuất. Bài viết dưới đây giải thích hai thuật ngữ, làm thế nào chúng có thể được hiển thị đồ họa trên đường cung cầu và làm nổi bật những điểm tương đồng và sự khác biệt trong hai khái niệm.

Thặng dư tiêu dùng là gì?

Thặng dư tiêu dùng đóng vai trò như một công cụ quan trọng để đo sự hài lòng của khách hàng. Thặng dư tiêu dùng đề cập đến sự khác biệt giữa số tiền tối đa mà một cá nhân sẵn sàng trả cho một hàng hoá hoặc dịch vụ và số tiền thực sự được thanh toán. Tổng số tiền mà khách hàng thực sự thanh toán là giá thị trường của sản phẩm và số tiền họ sẵn sàng và thanh toán sẽ được thể hiện thông qua đường cầu. Thặng dư tiêu dùng sẽ được thể hiện bằng đồ thị thông qua việc làm nổi bật không gian trên giá thị trường (cái mà họ thực sự trả) và dưới đường cầu (những gì họ sẵn sàng trả).

Thặng dư tiêu dùng cho người tiêu dùng ý tưởng rằng anh ta trả ít hơn cho một sản phẩm mà anh ta sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, dẫn đến sự hài lòng của khách hàng. Ví dụ, một người tiêu dùng sẵn sàng trả 800 USD cho một máy tính xách tay. Tuy nhiên, ông phát hiện ra rằng máy tính xách tay được giảm giá theo mùa, và do đó, ông có thể mua nó với một mức giá thấp hơn với $ 600. Sự khác biệt giữa 800 đô la (điểm trên đường cầu) và 600 đô la (giá thị trường), 200 đô la sẽ là thặng dư tiêu dùng.

Thặng dư của Nhà sản xuất là gì?

Thặng dư của người sản xuất cho thấy sự khác biệt giữa số tiền tối thiểu mà nhà sản xuất sẵn sàng bán sản phẩm của mình và giá bán sản phẩm. Giá bán sản phẩm là giá thị trường và giá tối thiểu mà nhà sản xuất có thể bán sản phẩm sẽ nằm trên đường cung. Thặng dư của nhà sản xuất có thể được thể hiện bằng đồ hoạ và sẽ là diện tích nằm dưới mức giá thị trường và trên đường cung.

Có thặng dư của nhà sản xuất là có lợi cho nhà sản xuất vì các nhà sản xuất có thể bán sản phẩm / dịch vụ với mức giá cao hơn mức giá tối thiểu mà họ sẵn sàng bán. Ví dụ, một nhà sản xuất ô dù sẵn sàng bán một chiếc dù với tối thiểu là 2 đô la (đường cung).Tuy nhiên, mùa mưa dẫn đến nhu cầu ô dù cao hơn và vì vậy bây giờ nhà sản xuất có thể bán chúng với mức giá cao hơn là 3 đô la một đơn vị (giá thị trường). Sự khác biệt $ 1 sẽ là thặng dư của nhà sản xuất.

Thặng dư tiêu dùng so với sản xuất thặng dư

Thặng dư tiêu dùng và thặng dư tiêu dùng của các nhà sản xuất là các thuật ngữ có liên quan chặt chẽ với nhau vì chúng đều cho thấy giá trị kinh tế đối với một nhà sản xuất trong việc bán hàng hoá và dịch vụ và cho người tiêu dùng mua hàng hoá và dịch vụ . Bất kể hai khái niệm đi đôi với nhau, chúng khá khác nhau vì dư lượng của nhà sản xuất nhìn vào mức độ đạt được mà nhà sản xuất thu được và thặng dư tiêu dùng nhìn vào mức độ đạt được mà người tiêu dùng có được. Nếu có thặng dư tiêu dùng, điều này cho thấy hàng hoá được bán với mức giá thấp hơn mức tối đa mà người tiêu dùng sẵn sàng trả (dẫn đến sự hài lòng của khách hàng) và thặng dư sản xuất cho thấy rằng hàng hoá được bán với mức giá cao hơn giá tối thiểu mà nhà sản xuất sẵn sàng chấp nhận các sản phẩm của mình (doanh thu cao hơn cho nhà sản xuất).

Tóm tắt:

Thặng dư của người sản xuất và thặng dư tiêu dùng là các thuật ngữ có liên quan chặt chẽ với nhau vì cả hai đều cho thấy giá trị kinh tế đối với một nhà sản xuất trong việc bán hàng hoá và dịch vụ và cho người tiêu dùng mua hàng hoá và dịch vụ.

• Thặng dư tiêu dùng đề cập đến sự khác biệt giữa số tiền tối đa mà một cá nhân sẵn sàng trả cho một hàng hóa hoặc dịch vụ và số tiền thực trả.

• Thặng dư sản xuất cho thấy sự khác biệt giữa số tiền tối thiểu mà nhà sản xuất sẵn sàng bán sản phẩm của mình và giá bán sản phẩm.