Sự khác biệt giữa người gửi hàng và người nhận hàng

Người gửi hàng và người nhận hàng

Người gửi hàng và người nhận hàng là những từ được sử dụng rất phổ biến trong kinh doanh và vận chuyển hàng hoá từ người bán đến người mua. Hành vi ký gửi đề cập đến quá trình gửi hàng từ người bán đến người mua và người gửi hàng và người nhận hàng là các bên trong giao dịch. Người gửi hàng là người gửi hàng, trong khi người nhận hàng là người nhận hàng. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn hai từ hoặc khái niệm.

-1->

Người gửi hàng

Khi hàng hoá được nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất gửi đến người mua, hành động được gọi là lô hàng nơi chủ hàng giao hàng cho các đại lý ở nơi khác. Hàng hoá được gửi theo cách này được gọi là lô hàng, trong khi người gửi được gọi là người gửi hàng. Theo thuật ngữ của người chuyên chở, người chuyển hàng hoặc hàng hoá đến nơi khác được gọi là người gửi hàng. Người vận chuyển hoặc người vận chuyển ghi lại người gửi như người gửi hàng và quyền sở hữu hàng hoá với người gửi hàng cho đến khi chúng được giao cho người mua và người đó đã thanh toán chi phí vận chuyển và giá của lô hàng. Như vậy, tài liệu được soạn thảo như một hợp đồng của người vận chuyển điền tên của người gửi như người gửi hàng.

Người nhận hàng

Trong một lô hàng, người nhận hàng được gọi là người nhận hàng. Một người nhận hàng chỉ là người tiếp nhận chứ không phải là chủ hàng. Quyền sở hữu được chuyển giao, chỉ khi bên nhận hàng đã thanh toán đầy đủ hàng hoá cho người gửi hàng. Trong nhiều trường hợp, người nhận hàng chỉ là đại lý nhận hàng từ người gửi hàng. Chỉ khi nào, anh ta đã hành động thay mặt cho người gửi hàng bán hàng và thanh toán giá trị hàng hoá sau khi trừ đi khoản tiền hoa hồng và các khoản chi phí chuyển giao quyền sở hữu cho anh ta.

Phải nhớ rằng người nhận hàng luôn là người nhận hàng trong một lô hàng. Cho dù anh ta là người mua thực tế hay chỉ là một đại lý nhận hàng hóa vì mục đích bán hàng thì người vận chuyển đó sẽ không phải là người quan tâm đến người vận chuyển đặt tên mình làm người nhận hàng trong các tài liệu liên quan đến lô hàng.

Sự khác biệt giữa người gửi hàng và người nhận hàng là gì?

• Một lô hàng luôn có người gửi hàng và người nhận hàng trong tài liệu do người vận chuyển hoặc người vận chuyển chuẩn bị.

• Người gửi hàng là người gửi lô hàng trong khi người nhận hàng là người nhận hàng.

• Người nhận hàng có thể là người mua hoặc chỉ là đại lý thay mặt cho người gửi hàng.

• Quyền sở hữu của hàng hoá hoặc lô hàng gửi kèm với người gửi hàng cho đến khi hàng hoá đã được người nhận hàng thanh toán đầy đủ.