Sự khác biệt giữa thế chấp và thế chấp

<< Tài sản thế chấp và thế chấp

Tài sản thế chấp và thế chấp là các thuật ngữ có liên quan chặt chẽ với nhau và thường xuyên đề cập đến khi thảo luận về cho vay và cho vay. Các hành vi bảo hiểm như là một chính sách bảo hiểm cho người cho vay có thể được bán để thu hồi các khoản lỗ khi người vay không trả được tiền vay. Thế chấp là khoản vay sử dụng một loại tài sản thế chấp cụ thể; địa ốc. Như đã giải thích, hai thuật ngữ có liên quan chặt chẽ, nhưng lại khác nhau. Bài viết sau đây cung cấp giải thích về mỗi từ có nghĩa là gì, và chỉ rõ cách thế chấp và tài sản thế chấp có liên quan đến nhau nhưng lại khác nhau khá nhiều.

Tài sản thế chấp

Khi một khoản vay được đưa ra, một cá nhân đang cam kết hoàn trả khoản vay theo thời hạn và thanh toán lãi cho số tiền gốc của khoản vay. Tuy nhiên, không có đảm bảo nào cho ngân hàng mà người vay sẽ hoàn trả khoản vay của mình. Do sự không chắc chắn này, ngân hàng phải đưa ra một số hình thức 'đảm bảo' để họ sẽ không bị thiệt hại trong trường hợp người vay không trả được nợ vay của mình. Để giảm thiểu tổn thất, các ngân hàng yêu cầu thế chấp khoản vay.

Tài sản thế chấp có thể là bất kỳ tài sản nào có giá trị tương đương hoặc cao hơn số tiền cho vay. Bên vay sẽ phải cam kết tài sản đó để thế chấp cho ngân hàng khi vay được đưa ra. Trong trường hợp người vay không trả được nợ, người cho vay có thể tịch thu tài sản, bán và thu hồi khoản lỗ.

Thế chấp

Tiền thế chấp là khoản vay được trích ra bằng cách giữ tài sản thế chấp làm tài sản thế chấp. Một khoản thế chấp sẽ được thực hiện bởi một công ty hoặc một cá nhân muốn mua một tài sản bất động sản. Các khoản vay thế chấp thường được sử dụng để mua nhà, và tài sản thế chấp cho khoản vay sẽ là nhà ở. Trong trường hợp người đi vay không thể trả nợ thế chấp, người cho vay có toàn quyền thu giữ tài sản và thu hồi khoản lỗ.

Các loại hình thế chấp bao gồm; các khoản thế chấp bằng lãi suất cố định tính phí lãi suất cố định thông qua thời hạn của khoản vay, khoản vay có lãi suất điều chỉnh mà lãi suất thế chấp được điều chỉnh theo từng thời điểm, lãi suất chỉ thế chấp mà không trả nợ gốc được thực hiện một thời gian, vv

Tài sản thế chấp vs Thế chấp và thế chấp là cả hai từ vựng được sử dụng khi giải thích cách các ngân hàng cho vay với người vay. Tài sản đảm bảo là chính sách 'bảo hiểm' cho người cho vay; và tài sản mà người mượn cam kết với ngân hàng khi vay tiền.Có rất nhiều loại vay khác nhau như cho mượn xe hơi, cho vay giáo dục, cho vay cá nhân, vv Các khoản vay thế chấp là một trong những loại khoản vay đó thường được đưa ra để mua một tài sản bất động sản. Do đó, tài sản thế chấp cho vay thế chấp sẽ là tài sản bất động sản mà người mượn đang cố gắng mua.

Tóm tắt:

• Thế chấp và thế chấp là các thuật ngữ có liên quan chặt chẽ với nhau và liên tục được đề cập đến khi thảo luận các khoản cho vay và cho vay.

• Các hành vi bảo hiểm như là một chính sách bảo hiểm cho người cho vay có thể được bán để thu hồi các khoản lỗ khi người vay không trả được tiền vay.

• Thế chấp là khoản vay được trích ra bằng cách giữ tài sản thế chấp làm tài sản thế chấp. Một khoản thế chấp sẽ được thực hiện bởi một công ty hoặc một cá nhân muốn mua một tài sản bất động sản.