Sự khác biệt giữa Chủ tịch và Chủ tịch

Với thời gian, cơ cấu tổ chức đã trở nên lớn hơn và phức tạp hơn bao giờ hết. Một người sẽ được nghe danh thiếp cho các vị trí quản lý khác nhau mà thường rất khó hiểu đối với những người bình thường, những người không thể nhận ra sự khác biệt giữa chủ tịch và tổng thống, chỉ để lại COO, CEO và nhiều bài viết khác. Bài viết này dự định tập trung vào sự khác nhau giữa Chủ tịch và Tổng thống.

Chủ tịch của một công ty thường là chủ tịch hội đồng quản trị điều hành công việc của công ty. Chủ tịch là người đứng đầu hội đồng quản trị và trong hầu hết các trường hợp, cũng có một Chủ tịch là người đứng đầu thực sự của công ty. Chủ tịch không trực tiếp tham gia vào hoạt động của công ty. Thậm chí tiêu đề của Tổng thống là trong đa số các trường hợp, danh dự và khi bạn nghe các điều khoản như Chủ tịch và Giám đốc điều hành hoặc Chủ tịch và COO bạn thấy rõ ràng và được xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các bài viết như vậy.

Khi có cả Chủ tịch và Chủ tịch của một công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị nắm giữ Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo về sự phát triển của công ty một cách thường xuyên và khi có cuộc họp của Hội đồng quản trị. Trong các công ty vừa và nhỏ, có thể cùng một người giữ chức danh của cả Tổng thống và Chủ tịch.

Trong các tập đoàn lớn, để ngăn chặn quyền lực được tập trung trong tay của một người, vai trò của Tổng thống và Chủ tịch được thực hiện bởi những người khác nhau. Điều này cũng được thực hiện để tránh xung đột giữa đội ngũ quản lý và đội ngũ quản lý.

Chủ tịch thường phụ thuộc vào Chủ tịch. Ông chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và do đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty. Khi Chủ tịch cũng chịu trách nhiệm của Giám đốc điều hành, ông là nhân viên quyền lực nhất của công ty nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch. Chủ tịch và Giám đốc điều hành là thuyền trưởng của con tàu và tất cả mọi người trong quản lý trông lên cho anh ta để được hướng dẫn.

Chủ tịch hội đồng quản trị thường do các cổ đông bầu ra và có trách nhiệm bảo vệ lợi ích tài chính của các cổ đông và quan tâm nhiều hơn đến lợi nhuận và sự ổn định của công ty. Ông, cùng với các thành viên khác của hội đồng thảo luận và đánh giá hiệu suất của các nhà quản lý cấp cao. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có quyền bỏ phiếu bầu Chủ tịch công ty. Mặt khác, Tổng thống là bộ mặt của quản lý trong một cuộc họp của hội đồng quản trị do Chủ tịch chủ trì.

Tóm lại:

Chủ tịch và Chủ tịch

• Chủ tịch và Tổng thống là những vị trí hàng đầu trong một công ty.

Trong khi Chủ tịch thường là người đứng đầu hội đồng quản trị thì Chủ tịch là người đứng đầu công ty thực tế với các chức vụ bổ sung của Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành

• Tổng thống xem xét công việc hàng ngày của công ty trong khi chủ tịch quan tâm nhiều hơn với khả năng sinh lợi của công ty khi ông chịu trách nhiệm trước các cổ đông đã bầu các thành viên hội đồng quản trị.

• Về mặt kỹ thuật, Chủ Tịch cao hơn Tổng Thống và có thể bỏ phiếu cho một Tổng Thống bất hợp pháp.