Sự khác biệt giữa chi đầu tư và chi tiêu doanh thu

Chi phí vốn và Chi tiêu Doanh thu

Chi phí không thể tránh khỏi đối với bất kỳ công ty nào tồn tại trên thị trường cạnh tranh, kinh doanh hoặc tìm kiếm các cơ hội mới để mở ra các hoạt động kinh doanh có lợi ở những khu vực này, vv Chi tiêu được định nghĩa là thanh toán tiền mặt hoặc tiền mặt tương đương cho hàng hoá hoặc dịch vụ, hoặc một khoản phí đối với các quỹ sẵn có để thanh toán một nghĩa vụ được chứng minh bằng một nguồn tài liệu như hóa đơn, chứng từ, hóa đơn ... Tất cả các khoản thanh toán do một công ty thực hiện đều có thể được phân loại thành chi đầu tư và chi tiêu doanh thu.

Chi tiêu vốn là gì?

Số tiền dành để mua hay nâng cao tài sản sản xuất để tăng năng lực hoặc hiệu quả của một công ty trong thời gian hơn một kỳ kế toán được định nghĩa là chi tiêu vốn. Đó là, đơn giản, chi tiêu vốn là chi tiêu được thực hiện với mục đích thu được lợi từ khoản chi tiêu đó trong hơn một năm (thường là khoảng thời gian kế toán là một năm). Ví dụ, số tiền chi cho các tài sản dài hạn như máy móc, nhà máy, tòa nhà, ... để nâng cao hoặc thu được là chi tiêu vốn. Thông thường, chi phí vốn được ghi nhận vào sổ sách kế toán và sau đó số tiền này sẽ bị khấu hao trong suốt thời gian sử dụng của tài sản. Nó còn được gọi là chi tiêu vốn. Cần phải hiểu sự khác biệt giữa chi tiêu vốn và chi tiêu doanh thu vì cách tính kế toán là khác nhau.

Chi tiêu Doanh thu là gì?

Tiền mặt hoặc tài nguyên dành cho việc tạo doanh thu doanh thu hoặc để duy trì tài sản tạo doanh thu được định nghĩa là chi tiêu doanh thu. Chi tiêu doanh thu là chi tiêu, được tạo ra với mục đích thu được một số lợi ích trong một khoảng thời gian ngắn (chủ yếu là dưới một năm). Chi tiêu doanh thu thường có tính chất định kỳ như chi tiêu để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Chi phí mua hàng, tiền lương cho người lao động, chi phí hành chính, chi phí thường xuyên cho sửa chữa và bảo dưỡng, và phí dịch vụ là một số ví dụ về chi tiêu doanh thu. Những ví dụ này tạo cảm giác kết hợp doanh thu với doanh thu thu được trong cùng thời kỳ là hợp lý. Chi phí doanh thu còn được gọi là chi phí và chi phí hết hạn.

Sự khác biệt giữa Chi tiêu Vốn và Chi tiêu Thu nhập là gì?

Cả hai chi phí đầu tư và chi tiêu doanh thu là rất quan trọng cho một công ty kinh doanh thành công và có lợi nhuận. Tuy nhiên, cả hai loại chi đều có một số khác biệt để phân biệt giữa hai loại.

• Chi phí vốn có thể được vốn hóa và khấu hao trong suốt thời gian hữu dụng của tài sản, trong khi chi phí thu nhập phải được ghi vào báo cáo kết quả kinh doanh toàn diện (Tài khoản lợi nhuận hoặc lỗ) cho kỳ kế toán đã phát sinh.

• Chi tiêu doanh thu thường xuyên xảy ra, trong khi đó chi tiêu vốn không phải là.

• Các khoản chi đầu tư được thực hiện trong một kỳ nhiều hơn một kỳ kế toán, nhưng các khoản thu chi được thực hiện trong một kỳ kế toán.