Chênh lệch giữa tài khoản vốn và tài khoản vãng lai

Tài khoản vốn và Tài khoản vãng lai là 9 'Cán cân thanh toán' (BoP), ghi nhận các giao dịch kinh tế của một quốc gia với các nước khác trong một khoảng thời gian.

Tài khoản vốn ghi lại những thay đổi về vốn của nền kinh tế do các khoản thu vốn và chi tiêu trong khi tài khoản hiện tại ghi lại tất cả các dòng chảy vào và ra của các quỹ đến và từ nước trong một khoảng thời gian nhất định do việc kinh doanh sản phẩm và dịch vụ và thu nhập khác . Đây là điểm khác biệt chính giữa tài khoản vốn và tài khoản vãng lai. NỘI DUNG

1. Tổng quan và Chênh lệch khác nhau

2. Tài khoản Vốn là gì
3. Tài khoản vãng lai là gì
4. So sánh từng bên - Tài khoản vốn và Tài khoản Vãng lai
5. Tóm tắt
Tài khoản vốn là gì?
Tài khoản vốn bao gồm các luồng tiền từ nguồn thu và chi. Đây là những khoản đầu tư được thực hiện bởi cả hai công ty tư nhân và công cộng.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

FDI đề cập đến một doanh nghiệp ở một nước thực hiện đầu tư hoặc giành quyền kiểm soát trong một doanh nghiệp khác nằm ở một quốc gia khác. Nhiều công ty đa quốc gia nổi tiếng như Coca-Cola, Unilever và Nestlé đã đầu tư vào các nước thông qua FDI. Đọc thêm về FDI.

Đầu tư Danh mục đầu tư

Đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, nợ và tài sản tài chính khác

Các khoản vay Chính phủ cho các quốc gia khác

Một số quốc gia đưa ra khoản vay cho các nước khác dưới hình thức viện trợ nước ngoài. Ví dụ, tạp chí Forbes tuyên bố rằng trong năm 2014, Hoa Kỳ đã cấp trợ cấp tài chính cho 96% của tất cả các nước. Đọc thêm: Sự khác biệt giữa FDI và Đầu tư Danh mục.

Tài khoản vãng lai là gì?

Tài khoản này ghi lại tất cả các luồng vốn vào và dòng chảy ra liên quan đến việc kinh doanh sản phẩm, dịch vụ và thu nhập khác. Tài khoản vãng lai cũng chỉ ra lợi thế so sánh của đất nước so với các nước khác vì nó cung cấp một tiêu chuẩn quan trọng về tình trạng thương mại quốc tế.

Các thành phần của Tài khoản vãng lai

Cán cân thương mại

Đây cũng là từ đồng nghĩa với 'cân bằng thương mại' hoặc 'xuất khẩu ròng'. Điều này dẫn đến sự khác biệt giữa thu nhập thông qua xuất khẩu và nhập khẩu của nước này.Nếu giá trị xuất khẩu của quốc gia lớn hơn giá trị nhập khẩu, thì nó được gọi là 'thặng dư thương mại' trong khi 'thâm hụt thương mại' là một quốc gia mà nước nhập khẩu nhiều sản phẩm hơn xuất khẩu. Đọc thêm: Cán cân thương mại (BOT)

Kinh doanh dịch vụ

Điều này đề cập đến các dịch vụ nhận được từ các nước khác và đưa ra các nước khác.

Thu nhập từ Đầu tư ròng

Đây là khoản thu nhập từ đầu tư nước ngoài trừ các khoản thanh toán từ đầu tư nước ngoài.

Chuyển khoản tiền mặt

Đây là chuyển khoản hiện tại dưới dạng đóng góp, quà tặng và viện trợ.

Hình 1: Cán cân thương mại cho thấy sự khác biệt giữa xuất khẩu và nhập khẩu ở một quốc gia.

Sự khác biệt giữa tài khoản vốn và tài khoản vãng lai là gì?

- Điều khác biệt giữa Bảng trước ->

Tài khoản Vốn Tài khoản Vãng lai

Tài khoản Vốn bao gồm các dòng tiền thu được từ các khoản thu vốn và chi tiêu.

Dòng tiền thu được từ việc kinh doanh sản phẩm, dịch vụ, và các khoản thu nhập khác được ghi nhận vào tài khoản vãng lai.

Mục đích

Mục đích của tài khoản vốn là chỉ ra việc sử dụng vốn.

Tài khoản vãng lai giao dịch với biên nhận và thanh toán tiền mặt và các khoản mục phi vốn. Thành phần
Tài khoản vốn bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư danh mục đầu tư và vay của chính phủ.
Tài khoản vãng lai bao gồm dư nợ, thương mại dịch vụ, thu nhập đầu tư ròng và chuyển tiền ròng. Tóm tắt - Vốn và Tài khoản vãng lai
Cả hai vốn và tài khoản vãng lai là những thành phần chính trong cán cân thanh toán, và do đó rất quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước. Chênh lệch giữa vốn và tài khoản vãng lai nằm ở loại kết quả tài chính ghi nhận; trong khi tài khoản vốn ghi lại kết quả tài chính từ các khoản thu và chi vốn, tài khoản vãng lai báo cáo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Cả hai tài khoản này đều giúp cung cấp thông tin chi tiết về quy mô, hướng và thành phần thương mại quốc tế của một quốc gia.
Tài liệu tham khảo: 1. "Sự khác biệt giữa tài khoản vãng lai và tài khoản vốn là gì? "

Investopedia

. N. p. , Ngày 16 tháng 3 năm 2015. Web. 07 tháng 3 năm 2017.

2. "U. S. Hỗ trợ tài chính cho 96% của tất cả các nước. "Forbes.
Tờ tạp chí Forbes , ngày 15 tháng 10 năm 2014. Web. 07 tháng 3 năm 2017. 3. Kumar, Vinod. "Sự khác biệt giữa tài khoản vãng lai và tài khoản vốn. "
Giáo dục kế toán . N. p. , Ngày 24 tháng 11 năm 2009. Web. 07 tháng 3 năm 2017. 4. Pettinger, Tejvan. "Hiệu quả của một số dư hiện tại. "
Trợ giúp Kinh tế. N p. , n. d. Web. 07 tháng 3 năm 2017. Hình ảnh Nhã nhảnh:
1. "Cán cân thương mại Iran" của SSZ - Tác phẩm của chính mình (CC BY-SA 3. 0) thông qua Commons Wikimedia