Sự khác biệt giữa lựa chọn bất lợi và nguy hiểm về đạo đức

Lựa chọn bất lợi so với nguy cơ đạo đức

Nguy cơ về đạo đức và lựa chọn bất lợi là những khái niệm được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực bảo hiểm. Cả hai khái niệm này đều giải thích tình huống mà công ty bảo hiểm gặp khó khăn vì họ không có đầy đủ thông tin về sự mất mát thực tế hoặc vì họ chịu trách nhiệm nhiều hơn về rủi ro được bảo hiểm. Hai khái niệm này khá khác biệt với nhau mặc dù chúng được hiểu sai rộng rãi. Bài viết sau đây nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về những gì mỗi khái niệm, cùng với lời giải thích về sự khác biệt giữa chúng với nhau.

Lựa chọn bất lợi là gì?

Sự lựa chọn trái ngược là tình huống mà trong đó một "sự không đối xứng thông tin" xảy ra khi một bên tham gia thỏa thuận có nhiều thông tin cập nhật và chính xác hơn bên kia. Điều này có thể khiến cho bên có nhiều thông tin hơn được hưởng lợi từ chi phí của bên có ít thông tin hơn. Đây là điều phổ biến nhất trong các giao dịch bảo hiểm. Ví dụ, trong dân chúng có hai bộ người hút thuốc lá và những người không được hút thuốc lá. Đó là một thực tế được biết rằng người không hút thuốc có cuộc sống khỏe mạnh lâu hơn người hút thuốc, tuy nhiên, công ty bảo hiểm bán bảo hiểm nhân thọ có thể không biết ai trong dân số hút thuốc lá và ai không. Điều này có nghĩa là công ty bảo hiểm sẽ tính phí bảo hiểm tương đương cho cả hai bên; tuy nhiên, bảo hiểm mua sẽ có giá trị hơn cho người hút thuốc hơn so với người không hút thuốc vì họ có nhiều hơn để đạt được.

Nguy cơ về đạo đức là gì?

Nguy cơ về đạo đức là tình huống mà một bên có lợi cho bên kia bằng cách không cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng mà các bên đang tiến hành, hoặc trong kịch bản bảo hiểm, điều này sẽ xảy ra khi người được bảo hiểm mất nhiều rủi ro hơn thường làm vì họ biết rằng công ty bảo hiểm sẽ thanh toán nếu mất mát xảy ra. Lý do của sự nguy hiểm về đạo đức bao gồm sự không đối xứng của thông tin và hiểu biết rằng một bên không phải là chính mình sẽ phải chịu trách nhiệm về những tổn thất phát sinh. Ví dụ, một người đã mua bảo hiểm nhân thọ có thể sẵn sàng tham gia vào các môn thể thao có nguy cơ cao biết rằng bảo hiểm sẽ bao gồm bất kỳ thiệt hại trong trường hợp có điều gì xảy ra với người được bảo hiểm.

Lựa chọn bất lợi và nguy cơ về đạo đức luôn luôn dẫn đến một bên hưởng lợi từ người khác chủ yếu là vì họ có nhiều thông tin hơn hoặc chịu trách nhiệm thấp hơn để có thể hành động một cách thiếu thận trọng . Sự khác biệt giữa hai là sự chọn lựa bất lợi là khi bên cung cấp dịch vụ (chẳng hạn như công ty bảo hiểm) không biết đến độ dài đầy đủ của rủi ro bởi vì tất cả thông tin không được chia sẻ khi ký kết hợp đồng và nguy cơ về đạo đức xảy ra khi người được bảo hiểm biết rằng công ty bảo hiểm có nguy cơ mất mát hoàn toàn và sẽ hoàn trả cho người được bảo hiểm nếu họ bị lỗ.

Tóm tắt:

Sự khác biệt giữa lựa chọn bất lợi và nguy hiểm về đạo đức

Sự lựa chọn không tốt và nguy hiểm về đạo đức luôn dẫn đến một bên hưởng lợi từ người khác chủ yếu vì họ có nhiều thông tin hơn hoặc chịu trách nhiệm dưới mức đó hành động liều lĩnh.

Sự lựa chọn trái ngược là tình huống "bất đối xứng thông tin" xảy ra khi một bên tham gia thỏa thuận có nhiều thông tin cập nhật và chính xác hơn bên kia.

Nguy cơ đạo đức xảy ra khi người được bảo hiểm biết rằng công ty bảo hiểm có nguy cơ mất mát hoàn toàn và sẽ hoàn trả cho người được bảo hiểm nếu họ bị lỗ.